ارتباط بين ترکیب سهامداران مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار – دانلود پایان نامه حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3) نتايج حاصل ازآزمون فرضیه ها

4-3-1) نتايج حاصل ازآزمون فرضیه اول

فرضیه اول : بين ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اول تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت یک ماتریس همبستگی ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم شد. این ماتریس در جدول شماره4-13 نمایان است، در جدول زیر مقادیر نمونه آماری (90) سطح معنی داری که در سطح (P<0/05)  در نظر گرفته شده است و مقدار همبستگی مشخص شده است. با توجه به جدول مشخص می شود که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران نهادی سال 88 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم این بُعد از ترکیب سهامدران توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران نهادی سال 1391 نیز توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی0.530 نشان دهد. ترکیب سهامدران نهادی سال 89 نیز معنی دار به دست آمده است. اما دو بُعد دیگر ترکیب سهامدارن سال 87 و سال 90 نتوانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی به صورت کلی نشان دهد.

4-3-2) نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم : بين ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

برای بررسی فرضیه دوم تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت یک ماتریس همبستگی ترکیب سهامداران حقيقي و عدم تقارن اطلاعاتی ترسیم شد.این ماتریس در جدول شماره4-14 نمایان است،. با توجه به جدول مشخص می شود که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران حقیقی سال 88 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم  این بُعد از ترکیب سهامدران توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران حقیقی سال 87 و90 نیز با مقدار همبستگی یکسان توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با مقدار همبستگی0.630 نشان دهد. همچنین سهامدران حقیقی 91 نیز با مقدار همبستگی444. توانسته است ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان بدهد. ترکیب سهامدران نهادی سال 89 نیز نتوانسته است ارتباط معنی دار به دست دهد.

4-3-3) نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم : بين ترکیب سهامداران مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

در بررسی فرضیه سوم با استفاده از  آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد  تنها دو سهامدارن مدیریتی دو سال 89 و 91 توانسته اند ارتباط معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی نشان بدهند،که بیشترین مقدار همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ترکیب سهامدران مدیریتی سال 91 می باشد. بدین صورت که در سطح معنی داری 5 صدم  این بعد از ترکیب سهامدران توانسته است ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی و در سطح بالایی نشان دهد. بعد ترکیب سهامدران مديريتي سال 89 نیز با مقدار همبستگی0.560توانسته اند ارتباط معنی داری را با عدم تقارن اطلاعاتی با نشان دهد. سایر ترکیب سهامدران مدیریتی سال 87-88-90  نیز نتوانسته است ارتباط معنی دار به دست دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسايي میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران نهادي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران حقيقي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران مديريتي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *