ارتباط بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه                  

بهطورکلي تجزيه وتحليل به منظورتنظيم وخلاصه کردن داده‌ها به صورت اطلاعات روشن،خوانا،مستدل وتفسيرپذير به کارمي‌رود،به گونه‌ايکه بتوان روابط موجود درمسايل پژوهش را کشف،بررسي وآزمون نمود. تجزيه وتحليل داده‌ها مشتمل بردوبخش زيراست:

الف- توصيف داده ها

ب- تحليل داده ها

درابتد اين فصل با توصيف دادهها براي متغيرهاي مستقل و وابسته شروع شده است. آمارهاي توصيفي از جمله ميانگين، ميانه، واريانس، چولگي وکشيدگي ،براي تمام متغيرها محاسبه شده است. اين شاخصهاتوزيع آماري متغيرها را نشان مي­دهد. در اصلی ترين بخش با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه, مدلها برآورد شده و فرضيات آزمون گشته‌اند همچنين پيش فرض هاي رگرسيوني آزمون و كنترل شده است. همچنين آزمونهاي همبستگي پيرسون و همچنين مقايسه مقادير همبستگي پيرسون انجام شده است.

استنباط در مورد آزمون فرض­ها بر اساس سطح معناداري بدست آمده از آزمون است بدين‌گونه كه هرگاه مقدار سطح معناداري كمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد و اگر كمتر از 1/0 باشد در سطح اطمينان 90 درصد رد مي­شود و در غير اينصورت فرض صفر رد نمي­گردد. محاسبات با استفاده از نرم افزار18SPSS انجام گرفته است.

ج- توصيف داده ها:

درجدولزير شاخصهاي مرکزي ازجملهميانگينو ميانهو شاخصهاي پراکندگي از جملهانحراف معيار،کشيدگي وچولگي براي متغيرهاي مختلفمحاسبهشدهاست.بزرگبودنميانگينازميانهوجودنقاطبزرگرادردادههانشانمي­دهدزيراميانگينتحتتاثيراينمقاديرقرار مي­گيرددر اين موارد توزيع داده ها چوله به راست است براي نمونه M/B و Dividend چوله به راستند و در برخي موارد چوله به چپ است مانند     KZ index و در مواردي مقادير ميانگين و ميانه متغيرها نزديك به هم است كه دراين موارد توزيع متغيرها متقارن است اين ويژگي اهميت زيادي دارد زيرا تقارن يكي از ويژگي هاي توزيع نرمال است. متغير وابسته با مقدار چولگي و كشيدگي به ترتيب برابر با 5/0  و 71/0 بسيار به توزيع نرمال شبيه است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *