ارتباط محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه – پایان نامه رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-2- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه

در کنار مزایای گفته شده در ارتباط با ورود یک شرکت به بورس، اولین عرضه عمومی دارای ناهنجاری هایی نیز می باشد. اگرچه برخی صاحبنظران این عرضه معتقدندکه این ناهنجاری ها چندان واقعی نبوده وتنها به طور ظاهری در تحقیقات نمود می یابند(روبینستن[1]،2000). با این وجود مهم ترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی” ارزش گذاری کمتر از واقع، افت قیمت در بلندمدت و عرضه های عمومی اولیه داغ” می باشند که به بیان ساده تر ” بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر از بازده بازار و بازار پر رونق” می باشند. از میان ناهنجاری های مذکور، ارزش گذاری کمتر از واقع باتوجه به شیوع بیشتر، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است.

1-4-5-2- پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع  

امروزه ادبيات تجربي درباره عرضه هاي اوليه در مرحله تكامل قرار دارد. با توجه به تحقيقات، در اكثر كشورها پديده عرضه به پايين تر از قيمت بازار پس از عرضه مشاهده و ميزان آن در طول زمان متفاوت است. مباني تئوريك و مدلهاي تجربي زيادي براي آزمون اين پديده مطرح گرديده است. يكي از عوامل، بروز اين پديده را به وجود عدم تقارن اطلاعاتي میان ارکان IPO نسبت می دهند. با بررسی تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با این پدیده نتايج قابل توجه زير كسب شده است:

  • بخش اعظم عرضه به پايين تر از قيمت بازار پس از عرضه، مربوط به عوايدي است كه سرمايه گذار آگاه (سرمايه گذاران نهادي) از شركت در IPO كسب مي كند و در نهايت سرمايه گذار ناآگاه (سرمايه گذاران خرد) بازدهي چنداني نمي تواند به دست آورد.
  • به طور مقطعي تفاوت قيمت عرضه با قيمت بازار پس از عرضه، در نتيجه عدم اطمينان های قبلي سرمايه گذار از نحوه ارزش گذاري هاي عرضه هاي عمومي پيشين افزايش مي يابد.
  • سرمايه گذاران آگاه داراي اطلاعاتي هستند كه در صورت افشا (از طريق پيشنهاد قيمت) مي تواند بر قيمت عرضه موثر باشد و به شركت تامين سرمايه در كشف صحيح قيمت كمك مي كند(تامین سرمایه امین، 1388:213).

انحراف بسيار زيادي كه در قيمت عرضه با قيمت بازار پس از عرضه مشاهده مي شود. درطي زمان اين ابهام را در اذهان بوجود مي آورد كه آيا تئوريهاي مبتني بر اطلاعات، ميتواند مفسر اين پديده باشند. در مقابل چنين پيش زمينه اي دو ديدگاه در مورد علت تفاوت قيمت عرضه با قيمت بازار آن پس از عرضه(در اولين روز) مطرح مي شود:

بن ونيست و اسپيندنت[2] (1989) بر لزوم عرضه به پايين تر از قيمت بازار تاكيد نمودند. چنانچه متعهد پذيره نويس در استخراج اطلاعات به منظور قيمت گذاري به صورت كارا عمل كند. در اين صورت عوايد مورد انتظار ناشر حداكثر مي شود. در ديدگاه نمايندگي كه مبتني بر تحقيقات ريتر است عرضه به پايين تر از قيمت بازار پس از عرضه، بر ماهيت خود انتفاعي شركت تامين سرمايه تاكيد دارد. در مكانيزم تحصيل اطلاعات بن ونيست و اسپيندنت، پذيره نويس در تعيين قيمت عرضه و تخصيص سهام IPO نياز به اختيار و آزادي عمل دارد. اختيار عمل در تخصيص سهام ممكن است مساله نمايندگي متعهد پذيره نويس در مقابل ناشر را وخیم تر نماید. بدلیل آنکه متعهد پذیره نویس دائما با با سرمایه گذاران نهادی مراوداتی خواهد داشت در حالی که با ناشر ارتباط چنداني ندارد؛ از اين رو در قيمت گذاري و تخصيص سهام منافع     سرمايه گذاران نهادي براي وي از اهميت بيشتري برخوردار است.

طبق فرضيه بازار هاي سرمايه كارا، قيمت سهام در هر لحظه از زمان منعكس كننده ارزش ذاتي سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط مي باشد، در حالي كه وجود پديده قيمت گذاري كمتر از واقع بيانگر اين نكته است كه قيمت عرضه سهام عرضه هاي عمومي اوليه، ارزش ذاتي اين سهام را منعكس نمي سازد (يتمن[3]،2001). پديده قيمت گذاري كمتر از واقع سهام عرضه هاي عمومي اوليه براي نخستين بار در بازار سرمايه آمريكا و توسط ريلي[4](1973)، لوگو[5] (1973) و ايبوتسون[6] (1975) شناسايي شد.

در اين ميان پژوهش ايبوتسون(1975) بيش از همه توجه همگان را به خود جلب كرد. ايبوتسون دريافت شركت هاي كه سهام خود را براي اولين بار و از طريق بورس اوراق بهادار به عموم مردم عرضه     مي كنند، سهام را به قيمتي پايين تر از ارزش ذاتي عرضه مي كنند. بگونه اي كه بين قيمت عرضه و قيمت بازار در پايان ماه اول دادوستد اختلاف قابل توجهي وجود دارد. بعد از اين پژوهش، ايبوتسون و جف[7] (1975)با بررسي نمونه وسيع تر از پژوهش ايبوتسون در همان قلمرو زماني، اظهار كردند كه قيمت گذاري كمتر از واقع سهام عرضه هاي عمومي اوليه پديده اي ادواري است يعني در دوره هايي كه تعداد عرضه هاي عمومي اوليه در بازار زياد است( دوره هاي داغ عرضه هاي عمومي اوليه) قيمت گذاري كمتر از واقع بيشتر بوده و در دوره هايي كه تعداد عرضه هاي عمومي اوليه در بازار كمتر است(دوره هاي سرد عرضه هاي عمومي اوليه) ميزان قيمت گذاري كمتر از واقع،كمتر مي شود.

 

قیمت گذاری کمتر از واقع که در برخی کشورها به رقمی معادل 388٪ می رسد(دستگیر و علیخانی،1385)، عبارت از ” مابه تفاوت قیمت فروش سهام اولین عرضه عمومی به سرمایه گذاران و قیمت نهایی آخرین معامله در اولین روز عرضه “(جانگویست،2004) و یا ” تغییر ایجاد شده در قیمت پایانی عرضه به روش بورس در بازار در پایان اولین روز معامله سهام ” است(ریتر[8]،1986). به بیان ساده، قیمت گذاری کمتر از واقع به حالتی اطلاق می شود که در آن شرکت انتشار دهنده سهام، قیمت عرضه سهام را به طور تعجب آوری بسیار پایین تر از قیمت بازار آن تعیین می نماید. به گونه ای که نخستین سرمایه گذاران اولین عرضه عمومی، تنها از مبادله سهام در روز اول خریداری آن بازده  قابل توجهی به دست می آورند(دستگیر و علیخانی بوانی، 1386).

تاکنون فرضیه های بسیاری برای پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام ذکر شده است که مانند اکثر فرضیات در زمینه مالی وحسابداری، هیچ یک به تنهایی قادر به توضیح کامل آن نمی باشند. از یک دیدگاه، تئوری های موجود در زمینه ارزش گذاری کمتر از واقع را می توان به چهار گروه ” عدم تقارن اطلاعاتی، عوامل نهادی، عوامل نظارتی و عوامل رفتاری “تقسیم نمود که البته، مدل های مبتنی برعدم تقارن اطلاعاتی نسبت به سایرین ارجحیت دارد(جانگویست،2005). به عقیده ریتر این تئوری ها مانع الجمع نیستند؛ اما برخی تئوری ها در برخی کشورها بدلیل برخورداری از محیط اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت با سایر کشورها، مصداق نداشته و قدرت تبیین پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه را ندارند. در این تئوری ها، فرض می شود که یکی از طرفین درگیر در فرایند عرضه عمومی اولیه سهام، نسبت به سایرین اطلاعات بیشتری در اختیار دارد.

[1] -Rubinstein

[2] -Benveniste&Spindt

[3] -Yetman

[4] -Reilly

[5]– Logue

[6] -Ibbotson

[7] -Ibbotson&Jaffe

[8] -Ritter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش تحقیق:

تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معكوس وجود دارد یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *