انزوای اجتماعی

دانلود پایان نامه

گسستگی و طرد در دو گروه افسرده و مضطرب
طرحواره‌ها
گروه‌ها
میانگین
انحراف معیار
t
سطح معناداری
رهاشدگی/بی‌ثباتی
AB
افسرده
۸۷/۱۷
۸۴/۴
۱۱۰/۱-
۲۶۸/۰

مضطرب
۰۸/۱۷
۲۱/۵

بی‌اعتمادی/بدرفتاری
MA
افسرده
۸۱/۱۶
۶۴/۴
۹۱۹/۰-
۳۵۹/۰

مضطرب
۱۷/۱۶
۱۹/۵

محرومیت هیجانی ED
افسرده
۱۷/۱۴
۸۶/۴
۱۶/۴-
۰۰۰/۰

مضطرب
۲۸/۱۱
۹۵/۴

نقص و شرم
DS
افسرده
۴۳/۱۳
۵۲/۴
۸۶۳/۲
۰۰۵/۰

مضطرب
۵۶/۱۱
۷۱/۴

انزوای اجتماعی/بیگانگیSI
افسرده
۹۸/۱۵
۳۳/۴
۷۵۷/۳-
۰۰۰/۰

مضطرب
۶۰/۱۳
۶۱/۴

چنانکه در جدول ۴-۷ مشاهده می‌شود آزمودنی‌های گروه افسرده در طرحواره‌های محرومیت هیجانی، نقص و شرم و انزوای اجتماعی/بیگانگی با آزمودنی‌های مضطرب به طور معناداری (در سطح احتمال ۱ درصد) متفاوت هستند و تفاوت معناداری میان دو گروه در طرحواره‌های رهاشدگی/بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی/بدرفتاری مشاهده نشد. از سوی دیگر در هر دو گروه افسرده و مضطرب، طرحواره رهاشدگی/بی‌ثباتی فعال در نظز گرفته می‌شوند.

جدول ۴-۸: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه خودگردانی/عمکرد مختل در دو گروه افسرده و مضطرب
طرحواره‌ها
گروه‌ها
میانگین
انحراف معیار
T
سطح معناداری
وابستگی/بی‌کفایتی
DI
افسرده
۲۹/۱۳
۹۸/۴
۵۹۹/۲-
۰۱۰/۰

مضطرب
۵۵/۱۱
۴۷/۴

آسیب‌پذیری به بیماری
VH
افسرده
۷۳/۱۳
۵۴/۴
۵۱۶/۱-
۱۳۱/۰

مضطرب
۷۷/۱۲
۴۱/۴

خودتحول‌نایافته/گرفتار
EU
افسرده
۸۹/۱۲
۴۵/۴
/۳۳۳/۰-
۷۳۷/۰

مضطرب
۶۷/۱۲
۴۹/۴

شکست
FA
افسرده
۱۶/۱۴
۰۸/۵
۸۱۰/۲-
۰۰۵/۰

مضطرب
۱۷/۱۲
۹۲/۴

همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شود آزمودنی‌های گروه افسرده در طرحواره‌های وابستگی/بی‌کفایتی (در سطح احتمال ۵ درصد) و شکست (در سطح احتمال ۵ درصد) با آزمودنی‌های مضطرب به طور معناداری متفاوت هستند و تفاوت معناداری میان دو گروه در طرحواره‌های بیماری/زیان‌هراسی و خود تحول‌نایافته/گرفتار مشاهده نشد. از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهند که هیچ یک از طرحواره های حوزه خودگردانی/عملکرد مختل در گروه افسرده یا مضطرب فعال نیستند.

جدول ۴-۹: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های محدودیت‌پذیری مختل در دو گروه افسرده و مضطرب
طرحواره‌ها
گروه‌ها
میانگین
انحراف معیار
t
سطح معناداری
استحقاق/بزرگ‌منشی ET
افسرده
۴۲/۱۷
۵۶/۴
۴۰۱/۲-
۰۱۷/۰

مضطرب
۸۰/۱۵
۹۷/۴

خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافیIS
افسرده
۸۳/۱۶
۴۱/۴
۰۴۰/۴-
۰۰۰/۰

مضطرب
۲۵/۱۴
۶۱/۴

بر مبنای یافته‌های جدول فوق آزمودنی‌های گروه افسرده هم در طرحواره استحقاق بزرگ‌منشی (در سطح احتمال ۵ درصد) و هم در طرحواره خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی (در سطح احتمال ۱ درصد) با آزمودنی‌های گروه مضطرب به طور معناداری متفاوت هستند.
به این ترتیب می‌توان گفت که در گروه افسرده طرحواره استحقاق و بزرگ منشی فعال است ولی این طرحواره در گروه مضطرب فعال نیست و چنانکه گفته شد تفاوت این دو گروه در این طرحواره با
۴۰۱/۲- t= و ? ۰۵/۰ معنادار است.

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه دیگرجهت مندی در دو گروه افسرده و مضطرب
طرحواره‌ها
گروه‌ها
میانگین
انحراف معیار
t
سطح معناداری
اطاعت
SB
افسرده
۹۹/۱۳
۴۹/۴
۵۵۲/۱-
۱۲۲/۰

مضطرب
۹۸/۱۲
۷۰/۴

ایثار
SS
افسرده
۸۷/۱۵
۰۷/۴
۶۰۲/۰
۵۴۸/۰

مضطرب
۲۶/۱۶
۰۴/۵

پذیرش‌جویی/جلب‌توجه
AS
افسرده
۴۴/۱۸
۱۳/۵
۷۱۰/۱-
۰۸۹/۰

مضطرب
۱۴/۱۷
۶۱/۵

بر مبنای داده‌های جدول فوق، آزمودنی های گروه افسرده در هیچ یک از طرحواره‌های حوزه دیگرجهت‌مندی با آزمودنی‌های مضطرب تفاوت معناداری ندارند و طرحواره پذیرش‌جویی/جلب توجه در هر دو گروه فعال است.

جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های بیشْ آمادگی/ بیشْ بازداری در دو گروه افسرده و مضطرب
طرحواره‌ها
گروه‌ها
میانگین
انحراف معیار
t
سطح معناداری
منفی‌گرایی/بدبینی
NP
افسرده
۴۴/۱۷
۳۹/۴
۲۲۵/۱-
۲۲۲/۰

مضطرب
۶۱/۱۶
۱۵/۵

بازداری هیجانی
EI
افسرده
۴۸/۱۵
۴۱/۷
۸۶۰/۱-
۰۶۴/۰

مضطرب
۲۶/۱۴
۸۴/۴

معیارهای سخت‌گیرانه
US
افسرده
۵۳/۱۷
۵۹/۴
۴۸۲/۰
۶۳۱/۰

مضطرب
۸۷/۱۷
۳۶/۵

تنبیه
PU
افسرده
۶۸/۱۶
۹۵/۳
۹۹/۱
۰۴۷/۰

مضطرب
۴۴/۱۵
۷۸/۴

چنانکه در جدول فوق مشاهده می‌شود آزمودنی‌های گروه افسرده و بهنجاره در حوزه طرحواره‌های بیش‌آمادگی/بیش‌بازداری، تنها در طرحواره تنبیه ((با ? ۰۵۰/۰) با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و در سه طرحواره دیگری تفاوت معنادار نیست. از سویی دیگر طرحواره‌ معیارهای سخت‌گیرانه در هر دو گروه و منفی‌گرایی تنها در گروه افسرده فعال است.
بنابر
با درنظر گرفتن اطلاعات فوق بخشی از فرضیه اصلی پژوهش تأیید می‌شود به این معنا که با احتمال خطای بین ۰۵/۰ تا ۰۰۰۵/۰ می‌توان پذیرفت که آزمودنی‌های مضطرب و افسرده در طرحواره های تنبیه، خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی، استحقاق/بزرگ‌منشی، شکست، وابستگی/بی‌کفایتی، انزوای اجتماعی، نقص و شرم و محرومیت هیجانی با هم متفاوتند و در سایر طرحواره‌ها تفاوت معناداری مشاهده نشد.
طرحواره‌های فعال در گروه افسرده عبارتند از معیارهای سخت‌گیرانه، بدبینی/منفی‌گرایی، پذیرش‌جویی/جلب توجه، استحقاق/بزرگ‌منشی و رهاشدگی/بی‌ثباتی هستند. طرحواره‌های فعال در گروه مضطرب، معیارهای سخت‌گیرانه، پذیرش‌جویی/جلب توجه ورهاشدگی/بی‌ثباتی هستند.
نتیجه آنکه تنها تقاوت دو گروه افسرده و مضطرب در طرحواره‌های فعال، طرحواره استحقاق/بزرگ‌منشی است که تفاوت این دو گروه در این طرحواره با ۴۰۱/۲- t=و ? ۰۵۰/۰ معنادار است.

۴-۲-۲- فرضیه‌های فرعی پژوهش
۴-۲-۲-۱- فرضیه فرعی اول
بر مبنای فرضیه فرعی اول محتمل‌ترین طرحواره‌های فعال در گروه افسرده، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/ بیگانگی هستند.
در جدول زیر اندازه شاخصهای آماری طرحواره‌های هجده‌گانه گروه افسرده از بیشترین به کمترین آورده شده است.
جدول ۴-۱۲: شاخص‌های آماری طرحوارههای هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه افسرده
ردیف
طرحواره
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
۱
پذیرش‌جویی/جلب توجه
۴۴/۱۸
۱۳/۵
۶
۳۰
۲
رهاشدگی/بی‌ثباتی
۸۸/۱۷
۸۴/۴
۹
۳۰
۳
منفی‌گرایی/بدبینی
۴۴/۱۷
۳۹/۴
۹
۲۹
۴
معیارهای سخت‌گیرانه
۵۳/۱۷
۵۹/۴
۵
۳۰
۵
استحقاق/بزرگ‌منشی
۴۲/۱۷
۵۷/۴
۹
۳۰
۶
خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی
۸۳/۱۶
۴۱/۴
۷
۲۷
۷
بی‌اعتمادی/بدرفتاری
۸۱/۱۶
۶۲/۴
۷
۲۸
۸
تنبیه
۶۸/۱۶
۹۶/۳
۸
۳۰
۹
انزوای اجتماعی/بیگانگی
۹۸/۱۵
۳۳/۴
۵
۲۸
۱۰
ایثار
۸۷/۱۵
۰۷/۴
۸
۲۵
۱۱
بازداری هیجانی
۴۸/۱۵
۴۰/۴
۶
۲۷
۱۲
محرومیت هیجانی
۱۷/۱۴
۸۵/۴
۵
۲۵
۱۳
شکست
۱۶/۱۴
۰۸/۵
۵
۲۹
۱۴
اطاعت
۹۹/۱۳
۴۹/۴
۵
۲۸
۱۵
آسیب‌پذیری نسبت به بیماری/ضرر
۷۳/۱۳
۵۴/۴
۵
۲۴
۱۶
نقص/شرم
۴۳/۱۳
۵۲/۴
۶
۲۸
۱۷
وابستگی/ بی‌کفایتی
۲۹/۱۳
۹۸/۴
۵
۲۹
۱۸
خویشتن تحول نایافته
۸۹/۱۲
۷۴/۴
۵
۳۰

چنانکه مشاهده می‌شود بر مبنای رتبه‌بندی ساده طرحواره‌ها، طرحواره محرومیت هیجانی در رتبه دوازدهم و طرحواره انزوای اجتماعی/بیگانگی در رتبه نُهم جای گرفته‌اند. افزون بر این،هیچ یک از این دو طرحواره بر مبنای نقطه برش ۱۷ در گروه طرحواره‌های فعال جای نمی‌گیرند. اگر یک یا هر دوی این طرحواره‌ها، اولاً فعال بودند و ثانیاً ردیف‌های اول و/یا دوم را اشغال می‌کردند، آنگاه باید با استفاده از روش‌های آماری مناسب بررسی می‌شد که رتبه‌بندی آنها معنادار هست یا خیر. اما از آنجا که طرحواره‌های نامبرده فعال نبوده و در جایگاه اول و دوم قرار نگرفته‌اند، نیازی به تحلیل‌های آماری بیشتر نیست و فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید نمی‌شود.
۴-۲-۲-۲- فرضیه فرعی دوم
بر مبنای فرضیه فرعی دوم، آسیب‌پذیری نسبت به بیماری و ضرر، اطاعت و شکست محتمل‌ترین طرحواره‌های فعال گروه مضطرب هستند. در جدول زیر اندازه شاخصهای آماری طرحواره‌های هجده‌گانه گروه مضطرب، از بیشترین به کمترین آورده شده است.

جدول ۴-۱۳: شاخص‌های آماری طرحوارههای هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه بهنجار
ردیف
طرحواره
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
۱
معیارهای سخت‌گیرانه
۸۷/۱۷
۳۶/۵
۶
۲۹
۲
پذیرش‌جویی/جلب توجه
۱۴/۱۷
۶۱/۵
۵
۲۹
۳
رهاشدگی/بی‌ثباتی
۰۸/۱۷
۲۱/۵
۵
۳۰
۴
منفی‌گرایی/بدبینی
۶۱/۱۶
۱۵/۵
۵
۲۸
۵
ایثار
۲۶/۱۶
۱۳/۶۰
۵
۲۶
۶
بی‌اعتمادی/بدرفتاری
۱۷/۱۶
۱۹/۵
۵
۲۹
۷
استحقاق/بزرگ‌منشی
۸۰/۱۵
۹۷/۴
۵
۲۹
۸
تنبیه
۴۴/۱۵
۷۹/۴
۵
۲۵
۹
بازداری هیجانی
۲۶/۱۴
۸۴/۴
۶
۲۶
۱۰
خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی
۲۵/۱۴
۶۱/۴
۵
۲۷
۱۱
انزوای اجتماعی/بیگانگی
۶۰/۱۳
۶۲/۴
۵
۲۶
۱۲
اطاعت
۹۸/۱۲
۷۰/۴
۵
۲۶
۱۳
آسیب‌پذیری نسبت به بیماری/ضرر
۷۷/۱۲
۴۱/۴
۵
۲۵
۱۴
خویشتن تحول‌نایافته/گرفتار
۶۷/۱۲
۴۹/۴
۵
۲۶
۱۵
شکست
۱۷/۱۲
۹۲/۴
۵
۲۷
۱۶
نقص/شرم
۵۶/۱۱
۷۱/۴
۵
۲۶
۱۷
وابستگی/بی‌کفایتی
۵۵/۱۱
۴۷/۴
۵
۲۷
۱۸
محرومیت هیجانی
۲۸/۱۱
۹۵/۴
۵
۲۷

همانگونه که جدول شماره ۴-۱۳ آشکار می‌کند بر مبنای رتبه‌بندی ساده طرحواره‌ها، آسیب‌پذیری نسبت به بیماری/ضرر در رتبه سیزدهم، طرحواره اطاعت در رتبه دوازدهم و طرحواره شکست در رتبه پانزدهم جای گرفته‌اند و هیچ کدام از آنها فعال نیستند. از همین روی نیازی به پردازش بیشتر داده‌ها نیست و می‌توان گفت که فرضیه فرعی دوم پژوهش نیز تأیید نمی‌شود.

۴-۲-۲-۳- فرضیه فرعی سوم
بر مبنای فرضیه فرعی سوم آ
زمودنی‌ها بهنجار فاقد طرحواره‌های فعال هستند. در جدول شماره (۴-۱۴) شاخص‌های آماری میانگین طرحواره‌های گروه بهنجار نشان داده شده است.

جدول ۴-۱۴: شاخص‌های آماری طرحوارههای هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه بهنجار
ردیف
طرحواره
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
۱
معیارهای سخت‌گیرانه
۷۲/۱۴
۵۳/۵
۵
۲۹
۲
ایثار
۳۳/۱۴
۶۲/۴
۵
۲۸
۳
استحقاق/بزرگ‌منشی
۶۸/۱۳
۸۶/۴
۵
۳۰
۴
پذیرش‌جویی/جلب توجه
۴۴/۱۳
۱۹/۵
۵
۲۵
۵
رهاشدگی/بی‌ثباتی
۶۲/۱۲
۹۵/۴
۵
۲۸
۶
بی‌اعتمادی/بدرفتاری
۹۳/۱۱
۶۳/۵
۵
۲۵
۷
منفی‌گرایی/بدبینی
۷۰/۱۱
۵۸/۴
۵
۲۸
۸
تنبیه
۳۶/۱۱
۶۸/۴
۵
۲۴
۹
خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی
۹۳/۱۰
۷۹/۳
۵
۲۴
۱۰
بازداری هیجانی
۹۰/۹
۸۲/۳
۵
۲۴
۱۱
انزوای اجتماعی/بیگانگی
۶۲/۹
۵۶/۳
۵
۲۴
۱۲
خویشتن تحول نایافته/گرفتار
۸۰/۸
۸۸/۳
۵
۲۴
۱۳
اطاعت
۹۵/۷
۹۳/۲
۵
۲۵
۱۴
محرومیت هیجانی
۵۲/۷
۶۰/۳
۵
۲۵
۱۵
آسیب‌پذیری نسبت به بیماری/ضرر
۴۳/۷
۰۳/۳
۵
۲۲
۱۶
شکست
۳۶/۷
۷۲/۲
۵
۲۱
۱۷
وابستگی/بی‌کفایتی
۰۸/۷
۶۴/۲
۵
۲۲
۱۸
شرم/نقص
۰۳/۷
۶۸/۲
۵
۲۵

چنانکه از جدول ۴-۱۴ برمی‌آید، هیچ یک از طرحواره‌های موجود در گروه بهنجار از نقطه برش (۱۷) عبور نکرده‌اند؛ طرحواره معیارهای سخت‌گیرانه که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است (میانگین=۷۲/۱۴ و انحراف معیار ۵۳/۵) با نقطه برش، بیش از ۲ نمره اختلاف دارد. به این ترتیب فرضیه سوم پژوهش، آزمودنی‌های بهنجار فاقد طرحواره فعال هستند، تأیید می‌شود.
۴-۳- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام
۴-۳-۱- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی
هدف رگرسیون اندازهگیری واقعی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته میباشد. جهت بررسی عوامل موثر بر متغیر وابسته یک سری از عوامل را در مدل رگرسیونی گام به گام قرار داده و مرحله به مرحله مراحل آن توضیح داده میشود. در واقع رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه تاثیر چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است. لازم به ذکر است که متغیرهای مستقلی وارد رگرسیون شدند که در بخش آنالیز همبستگی با متغیر وابسته رابطه معنیداری داشته و همچنین مقدار همبستگی بین متغیرهای مستقلی که کمتر از ۸/۰ بوده وارد معادله رگرسیون شد تا اثر همخطی بین متغیرهای مستقل جلوگیری شود.
روش گام به گام روشی است که در آن قویترین متغیرها یک به یک وارد معادله میشوند و این کار تا زمانی ادامه مییابد که خطای آزمون معنیداری به پنج درصد برسد. برای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل در واریانس میزان افسردگی دانشجویان از تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون طی هفت گام نشان داد که هفت طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، شکست (FA)، محرومیت هیجانی (ED)، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی (IS)، اطاعت (SB)، ایثارگری (SS) و انزوای اجتماعی/بیگانگی (SI) با افسردگی، دارای همبستگی چند گانه بودند. در گام پایانی میزان ضریب همبستگی چندگانه (R) به ۷۴۶/۰، ضریب تعیین (R2) به ۵۵۶/۰ و ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted R2) به ۵۵۰/۰ بود (جدول ۴-۱۵).
مقدار دوربین واتسون (Durbin-Watson) استقلال بین خطاها را نشان میدهد. منظور از خطا، تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادله رگرسیون میباشد و در صورتی که خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند استفاده از رگرسیون امکان پذیر نیست. مقدار دوربین واتسون

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *