بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

مشوق های تطبیق. به عبارت دیگر تطبیق یعنی قرار گرفتن مطابق با دستورالعمل های به وجود آمده برای مثال نرم افزار ممکن است مطابق با قانون گذاری های جدید به وجود آمده توسط برخی نهادهای استاندارد، توسعه داده شود. بایستی توجه داشت که تطبیق را باید فعالیت ریسک مرکزی در بانک محسوب کرد. ممکن است وظایف خاص واحد تطبیق برون سپاری شوند، اما باید تابع نظارت صحیح ازسوی رئیس تطبیق باقی بمانند.(۴۴،۷۰:۲۰۰۵)
۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق:
۲-۲۰-۱-۱- استقلال واحد تطبیق
مفهوم استقلال مستلزم وجود چهارعامل مهم است. اول بایستی واحد تطبیق دارای جایگاهی رسمی در درون بانک باشد. دوم بایستی گروهی از کارمندان تطبیق یا رئیس آن مسئولیت های هماهنگی ریسک تطبق بانک را برعهده داشته باشند. سوم اینکه کارکنان واحد تطبیق و خصوصا ً مسئول آن نباید در موقعیتی قرار گیرند که احتمال برخورد منافع بین مسئولیت هایی که برعهده آن هاست بوجود آید. در نهایت کارکنان واحد تطبیق باید امکان دسترسی به کارکنان و نیز اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مسئولیت های خود را داشته باشند.
البته باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که واحد تطبیق نمی تواند ارتباط کاری نزدیکی با مدیریت و کارکنان دیگر واحدهای کاری داشته باشد. در واقع، همکاری و ارتباط کاری بین واحد تطبیق و خطوط کاری بانک، در مراحل اولیه به شناسایی و مدیریت ریسک های تطبیق کمک می کند.
۲-۲۰-۱-۲- جایگاه واحد تطبیق
به منظور برخوردی از وجهه، اختیارات و استقلال مناسب، واحد تطبیق باید دارای جایگاهی رسمی باشد. این امر ازطریق تدوین سیاست تطبیق بانک یا هرسند رسمی دیگری قابل انجام است. مفاد این سند باید به کلیه کارکنان بانک ابلاغ گردد. دراین سند رسمی موارد زیرباید لحاظ گردد:
وظایف و مسئولیت ها
معیارهایی برای حصول اطمینان از استقلال این واحد
ارتباط آن با دیگر واحدهای مدیریت ریسک بانک و نیز با واحد حسابرسی داخلی
چگونگی تخصیص مسئولیت ها به کارکنان، درصورتی که مسئولیت های تطبیق برعهده کارکنان ادارات مختلف گذارده شده
حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت انجام مسئولیت و الزام کارکنان بانک به همکاری با این واحد
حق رسیدگی به تخلفات احتمالی و نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم، انتصاب کارشناس خبره خارج از بانک برای انجام کار
حق بیان آزاد و افشای یافته، برای مدیران ارشد و در صورت نیاز هیأت مدیره یا کمیته منتصب هیأت مدیره
مسئولیت گزارش دهی رسمی به مدیریت ارشد
حق دسترسی مستقیم به هیأت مدیره یا کمیت منتصب آن.(فریدونی ۱۵:۱۳۸۸)
۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:
امروزه بهترین راه مقابله با پولشویان، کنترل ریز به ریز جزئیات یک معامله است که بانک ها را به این امکان می رساند که از تمام روش ها و افکار پولشویان آگاهی پیدا کنند. البته بعضی ازقوانین باید مورد تجدید نظر قراربگیرند و الزامات خود را با قوانین جهانی هماهنگ کنند. همچنین بایستی واحد اطلاعات مالی (FIU) برای دستیابی به مدارک قوی و مشکوک، تمام گزارش های رسیده از بانک و… را ذخیره کند و با توجه به قوانین داخلی تمام تشکل های غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد.
بانک ها باید به موارد زیر توجه ویژه ای داشته باشند:
تعقیب مسیر پول هایی که وارد حساب شده است برای پیدا کردن سپرده های تکراری با مبالغ کمتر از سقف گزارش دهی. ایجاد قوانین برای سپرده هایی که به نحوی با خارج از کشور ارتباط دارند و دارای ریسک پذیری بالایی هستند. همین شیوه برای حساب هایی که از سیستم خود پرداز (ATM) استفاده بیشتری نموده و از سپرده گذاری نقدی سرباز می زنند و دارای ریسک بالایی هستند، انجام می شود.
ایجاد بانک نرم افزاری و نرم افزارهایی که می توانند روابط مشکوک و پنهان را کشف کنند. اکثر عملیات پولشویی به منظور بازکردن سیستم امنیتی ( نرم افزاری) بانک ها و دستیابی به حساب ها می باشد که این کار را با نام های مختلف برای شناسایی امور بانکی و روابط میان بانکدارها و صاحبان حساب و سپرده ها انجام می دهند. اغلب پولها توسط این روش جابه جا می شوند.
استفاده ازانسان در امور بانکی. اگر این امکان به افراد داده شود که خودشان نیز جابه جایی پولها را کشف کنند شانس بیشتری برای مقابله با پولشویانی که روزانه و در هر ساعت مشغول بررسی امور هستند ، خواهند داشت و می توانند بیشتر از سپرده های خود حفاظت کنند. و همین طور بانک ها باید افرادی را که به عنوان کارمند استخدام می کنند تحت آموزش های اساسی قرار دهند که در راه مبارزه با پولشویان کمک کنند.(مارچ ۸،۹:۲۰۰۸)

۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:
ردیف
عنوان کتاب
نویسنده/مترجم/ ناشر/سال نشر
نتایج
۱
استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی /نشر تاش/ ۱۳۹۲
یک گروه ویژه در بانک جهانی و صندوق بین المللی به وجود آمده است که مهمترین وظیفه آن تدوین وارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پدیده پولشویی است.نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توصیه های گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال ۱۹۹۶ مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال ۲۰۰۳.
۲
کتاب پول شویی
آیه ا.. . هاشمی شاهرودی نشر وفاق – چاپ گیتا – چاپ اول ۱۳۸۲
پولشویی پولهای آلوده را وارد سیستم اموال و دارا
یی های مشروع جامعه می کنند و به عنوان اموال مشروع جامعه می کنند و به عنوان اموال مشروع و پاک جلوه می دهند. مقصود از پول شویی این گونه اعمال است.

۳
تطهیر درآمدهای ناشی از جرم
موسوی مقدم، محمد نشر رضوانی، چاپ اول ۱۳۸۱

تحویل مقادیر زیادی درآمد ناشی از جرم را با یک ریشه به ظاهر قانونی از طریق دادوستد مالی و قانونی با روش هایی که به سختی ردپایی بر جای بگذارند پول شویی دانسته اند.
۴
جنایات سازمان یافته فراملی
سلیمی، صادق انتشارات تهران صدرا ۱۳۸۲
از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مهم است.
۵
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها
سید آیت ا… تجلی ۱۳۹۰
بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه های بانک ها، روش های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه ریسکهای عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آن ها می توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.

۶
پیتر و دیگران
پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی مترجم مریم کشتکار ۱۳۹۲-نشر تاش
بیشتر ناظران بانکی تجربیاتی در مورد نظارت فراگیر یا یکپارچه سازمانی دارند. بسیاری از سازما نهای بانکی بخشی از سازمان های مالی بزرگ ازجمله شرک تهای بیمه، شرکتهای امانی و انواع دیگر موسسات مالی میباشند. این سازمان ها اغلب رویکرد نظارت یکپارچه سازمانی برای مبارزه با پولشویی را می پذیرند. این رویکرد نیاز به درک ریسک سازمانی ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد که تمام فعالیت ها، خطوط کاری و شرک تهای قانونی سازما نهای فوق را در برگیرد. این وظیفه متمرکز اغلب شامل توانایی ایجاد فرایند سازمانی برای درک نظارت یکپارچه، شناسایی و شفا فسازی مشتری مفروض به ویژه مشتری پرریسک است. هرچند این نوع نظارت، پیچیده است اما ناظران بانکی از آموزش و تجربه کافی برای درک توانایی و محدودیت های سیستم فوق برخوردار هستند.

ردیف
عنوان مقاله
نویسنده /سال نشر
نتایج
۱
پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی
محمد روشن – علی اکبر نایب زاده – فرهاداخترشناس زمستان ۱۳۹۰
از جمله جرایمی که ماهیت فراملی دارد، جرم تطهیر یا شست وشوی پول است .تطهیر پول به دو
طریق جامه ی فراملی بر تن م ی پوشد:نخست، ادغام بازارهای مالی در یک مجموع ه ی با ماهیت
جهانی و دوم تلاش قاچاق چیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمان ه.

۲
گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد
محمد جباری ۱۳۸۷
چهارگونه قابل شناسایی پولشویی را می توان به شرح زیر برشمرد:
الف) پولشویی درونی
ب) پولشویی صادرشونده
ج) پولشویی واردشونده
د) پولشویی بیرونی

۳
مبارزه با پولشویی
کوشش در بازار اوراق بهادار
غلامرضا افشاری ۱۳۸۷
قانونگذاری در خصوص مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار و به خصوص نهادهای کارگزاران – معامله گران و صندوقهای سرمایه گذاری میپردازد.

۴
بررسی شیوههای مبارزه با پدیده پولشویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی
سعیده شفیعی
محمدحسن صبوری دیلمی ۱۳۸۸
منظور از “بهشت های مالیاتی” گروهی از کشورهای کوچک هستند که با برخورداری از قوانین بسیار ساده در زمینه کنترل معاملات مالی و تجاری و همچنین با ایجاد معافیت
های کامل و گسترده در زمینه مالیاتی تلاش می کنند سرمایه های خارجی را به خود جلب کنند.
۵
راهکارهای مبارزه با پو لشویی در بانک ها ومؤسسات اعتباری
مریم کشتکار ۱۳۸۸
مرسوم ترین اشکال پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات
اعتباری عبارت اند از:
? سپرده گذاری مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها
? گشایش حساب بانکی با نام های مجعول
? گشایش حساب های اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان
? بکارگیری چک های مسافرتی
? به کارگیری حواله های تلفنی و غیره
۶
پول شویی و ارتباط آن با جرایم دیگر
میرمحمدصادقی، حسین ۱۳۸۲
به منظور درک فلسفه جر م انگاری جرم پول شویی، باید آثار آن شناخته شود، زیرا همین آثار
موجب پیدایش فکر مبارزه بی ن المللی با این پدیده گردیده است. اما تامل در جرم تطهیر پول نشان می دهد که این نوع بزهکاری به دلیل ویژگی های خاصی که دارد به ویژه سازمان یافته پول و قدرت ناشی از این گونه جرایم .

۷
فرآیند گنجینه های زیرزمینی دررومانی
لوسین (۲۰۱۴)
پولشویی یکی از اشکال اصلی اقتصاد زیر زمینی است که نتیجه آن گذاردن یولهای بدون منشا در بانک است و برای پنهان کردن سود تعلق گرفته به آن است.
۸
شناسایی اشکال جدید از پولشویی

بریگیته آنگر و یوهان(۲۰۱۲)
مقررات پولشویی روز به روز پیشرفته تر می شود به همین جهت اشکال جدیدی از پولشویی مانند: پرداخت های الکترونیکی، تجارت و املاک و مستغلات و … به وجود آمده اند که باید مورد
شناسایی قرار گیرند.

ردیف
عنوان پایان نامه
دانشگاه/نویسنده/مقطع تحصیلی/سال نشر
روش های تحقیق
نتایج
۱
موضوع بررسی فقهی و حقوقی پول شویی موجود در کشور
حسینعلی جعفری کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۸۸

روش پژوهش از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری نمونه گیری شده و بر اساس این مطالعه نمونه با توزیع پرسشنامه انجام شده:سپس به کل جامعه تعمیم داده شده
به دلیل گستردگی جامعه آماری و همچنین نا آشنا بودن بسیاری از مردم با موضوع پولشویی متاسفانه روند برخورد با این پدیده با مشکلات زیادی مواجه است.
۲
بررسی پول شویی و ابعاد آن
محمدی ,دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده امنیت تهران
۱۳۸۶
روش پژوهش از نوع توصیفی می باشدوبه لحاظ ارتباط بین متغیرها این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید.
پولشویی در عصر حاضر به یک چالش جدی در اقتصاد کشور ,بانکها,وموسسات مالی و…تبدیل گردیده ,که لازم است هرچه زودتر قوانیین بسیار محکمی در مورد ان به اجرا درآید.

نتیجه گیری
پولشویی اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیرا پولشویی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. زمانی می توانید به وجود یک عملیات پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدی در موجودی بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک های رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین ۲۵ تا ۴۵ درصد است. یعنی مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول های حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا ۴۵ درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول های حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود ۲۵ درصد است در ایران، ما هنوز ۶۰ اسکله در دریا و ۸ مبادی در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرک انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود.یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ??? کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد.
بانک ها و سازمان های مالی برای شناسایی و پذیرش مشتریان خود ، باید دارای ساز وکارهای لازم بوده و مشتریان پرریسک را تشخیص داده و مشخص نمایند . این شناسایی شامل شنا خت زمینه و سوابق کاری مشتری، ملیت و حساب های مرتبط مشتری

Author: mitra4--javid