بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

به قیمت ارزانی به فروش برساند همچنین می توان از عواید غیرقانونی برای خرید دارائی های بسیار با ارزش نظیر ماشین های لوکس ، هواپیما یا قایق استفاده نمود و سپس آنها را به کشورهای تولید کننده مواد مخدر صادر نمود. اولویت اول شوینده پول از انجام این معاملات آن است که شکل ظاهر معامله انجام شده عادی جلوه نماید. برای رسیدن به این هدف شوینده از خدمات عادی مالی و تجاری که توسط دولت داده می شود استفاده می کند.
۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای
به شعبه ای از یک بانک خارجی اطلاق می شود که مد یریت و بدنه شعبه اجاره ای عبارت اصلی آن ، در حوزه قضا یی ای که در آن مجوز گرفته اس ت، قرار ندارد . اغلب ، چنین شعبی چیزی بیش از پلاک های برنجی که به د یوار خیابان ها نصب می شوند، نی ستند. شعبی که از طریق کارگزار محلی، خدمات اداری صرفًا ساد ه ای را ارائه می کنند. کارگزار مذکور ممکن است چنین خدماتی را به بانک های د یگری نیز ارائه کند . مدیریت شعبه ممکن است در دفتر ی واقع درحوزه قضایی مبدا که دفتر مرکزی در آن مستقر است و یا در دفتری واقع در یک حوزه قضایی ثالث قرارداشته باشد. دفتر مذکور ، ممکن است تحت نظارت بانکی قرار داشته یا نداشته باشد. تما یز اصلیبین شعب اجاره ای و بانک های پوسته ای این است که شعب اجار ه ای، بخشی از یک بانک موجودهستند که خود تحت نظارت مرجع نظارتی کشور مبدا قرار دارند. ایجاد شعب اجاره ای، این مزیت را بر ای یک بانک فراهم می آورد که بتواند در یک حوزه قضایی خارجی ، انواع خاصی از فعالیت های تجاری خارجی۷ را ارائه کند بدون آنکه متحمل هزینه های متداولی شود که معمو ً لا برای ایجاد یک شعبه کامل در خارج پرداخت می شود.
از این شعب برای اجتناب از محدودیت های داخلی خا صی استفاده می شود که درخصوص انجام امور تجاری درحوزه های قضایی دیگر وضع می شوند. نیز ممکن است از این شعب به عنوان بخشی از تدابیر اقتضایی در مواقعی استفاده شود که تکالیف مقرراتی درحوزه قضایی دیگر افزایش یافته است و استفاده از چنین ساختاری می تواند به کاهش این تکالیف بینجامد . معمو ً لا در این شعب، هیچگونه عملیات محلی آغاز نشده و شکل نمی گیرد . درمواردی که شعب اجاره ای مستقیمًا از کشور مبدا مدیریت و یا کنترل می شوند، لازم است این امکان برای ناظر بانکی کشور مبدا وجود داشته باشد که د فاتر و سوابق آ ن ها را مطالب ه نموده و به اطلاعاتی که برای نظارت یکپارچه موثر ضروری است، دسترسی داشته باشد.اگرچه، دغدغه اصلی در این رابطه مربوط به آن گروه از شعب اجاره ای است که از یک حوزه قضایی ثالث مدیریت یا کنترل م یشوند. حوزه ای که برای شعبی این چنین، نه حوزه قضایی مادر به حساب می آید و نه حوزه ای که در آن مجوز گرفته است. مدیریت و بدنه اصلی چنین شعبی وابسته به بانک مادر، یک (Subsidiary) ممکن است در یک شعبه تحت نظارت، یک بانک فرعی موسسه خواهر یا یک موس سه غیربانکی که تحت نظارت قرار نداشته و درحوزه قضایی ثالثی قراردارد؛ مستقر باشد . آنچه که در عمل اتفاق می افتد آن است که در اکثر مواقع، این حوزه قضایی ثالث، ایالات متحده آمریکا است یعنی جایی که اکثریت وسیعی از شعب اجاره ای اروپایی و بانک های خارجی مستقر در آن، توسط دفاتری در نیویورک مدیریت می شوند. سندی که در سال انتشار یافت بیان می دارد که نظارت بر واحدهای بانکی برون مرزی ???? میلادی تحت عنوان دغدغه اصلی در مورد این قبیل شعب اجاره ای، امکان فرار آن ها هم از نظارت حوزه قضایی صادر کننده مجوز شعبه و هم از نظارت حوزه قضایی ثالث است. ناظران بانکی در هر دو حوزه قضایی مبدا و مقصد باید از این امر اطمینان یابند که امکان به کارگیری اصول نظارت بانکی موثر برای تمامی بخش های مجزای این قبیل ساختارهای بانکی وجوددارد. یکی از ساز و کارهایی که می توان برای به حداقل رساند ن هرگونه شکاف نظارتی در نظارت به کارگرفت حصول به یک تفاهم رسمی بین گروه های بانکی دارای شعب اجاره ای مستمر برالف ) مرجع نظارتی حوزه مبدا ب) مرجع نظار تی حوزه مقصد وپ) مرجع نظارتی ثالثی است که مدیریت و بدنه اصلی شعبه اجاره ای در آن مستقر است . تفاهم مذکور باید مسئولیت های اصلی مرجع نظارتی کشور مبدا در نظارت یکپارچه و نیز مسئولیت های هر یک از دو مرجع نظارتی دیگر را بیان نماید به گونه ای که این اطمینان فراهم شود که تمامی بانک به شیوه ای موثر، تحت نظارتی یکپارچه قرار دارد . همچنین این تفاهم باید به موضوع مبادله اطلاعات احتیاطی بین ناظران مذکور بپردازد به گونه ای که هیچ عاملی نتواند از جریان اطلاعات به دفتر مرکزی و ناظران بانکی مبدا و مقصد جلوگیری نماید. جریانی که برای اعمال نظارتی اثربخش، امری حیاتی است. (ارجمند نژاد۷:۹:۱۳۸۹)
۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار
در مواقعی که پولشویان تمایل دارند رد منشاء غیرقانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه خود را از راه سرمایه گذاری در بخش اوراق بهادار پنهان کنند، به شکلهای مختلف از جمله ازطریق کارگزاران بورس سهام،استفاده از خدمات بانک های سرمایه گذاری یا همکاری مستقیم با تالار بورس،این کار را انجام می دهند. در این بین ، بازارهای عمده به دلیل سهولت و سرعت خرید و فروش، تبدیل و انتقال محصولات مالی از جذابیت بیشتری برخوردارند . همچنین امکان پرداخت اوراق مالی ، به عامل و معامل در مقیاس وسیع، از دیگر امتیازهای این بازارهاست که مورد توجه پولشویان است. آنها می توانند بدون جلب توجه و در یک عملیات متعارف مالی ، مقادیر عظیمی پول را تطهیر کنند. (رهبر و میرزاون
د ۶۴،۶۵:۱۳۸۷)
علاوه بر نمونه های گفته شده عوامل دیگری نیز مانند موسسات خیریه و… می توانند مورد سوء استفاده پولشویان قرار گیرند.
۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:
پول الکترونیک، برای نخستین بار در سال ???? در کشور آمریکا توسط بانک‌های فدرال رزرو (Federal Reserve Banks) مورد استفاده قرار گرفت. این بانک‌ها، پرداخت و انتقال وجوه را با استفاده از تلگراف در دستور کار خود قرار دادند. این بانک بعدها با توسعه موسسات تهاتری خودکار (در سال ????)، زمینه استفاده گسترده از پول الکترونیک را فراهم کرد.
اولین تجربه ساخت دستگاه خودپرداز به سال ???? برمی‌گردد. این دستگاه که توسط سه مخترع به نام‌های لاتر، جرج و سیمجیان ساخته شد، مورد توجه بانک‌ها و سازمان‌ها قرار نگرفت. با وجود این تجربه ناموفق، سه مخترع دیگر با نام‌های دان وتزل، تام بارنز و جرج چستین در سال ????، ساخت دستگاه خودپرداز را با مفهومی جدید آغاز کردند. ساخت اولین نمونه آنها، پنج میلیون دلار هزینه در بر داشت. محصول این پروژه در سال ???? به عنوان اولین دستگاه خودپرداز در بانک کمیکال (Chemical Bank) در شهر نیویورک نصب شد. اولین نسل از دستگاه‌های خودپرداز، به صورت آفلاین کار می‌کردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتریان کسر نمی‌شد. بنابراین فقط مشتریان ویژه‌ای که از اعتبار خاصی برخوردار بودند، مجاز به استفاده از این دستگاه‌ها بودند. (مجیدی پور و ستاره۴۱:۳۷:۱۳۹۰)
منادی سرویس‌های بانکداری خانگی مدرن سرویس‌های بانکداری از راه دور از طریق رسانه‌های الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد بودند. در اواخر دهه هشتاد کلمه آنلاین محبوب شد و به استفاده از یک پایانه، صفحه کلید، و صفحه نمایش برای دسترسی به سیستم بانکی از طریق یک خط تلفن اطلاق می‌شد. کلمه بانکداری خانگی همچنین می‌تواند به استفاده از یک صفحه کلید کوچک عددی برای فرستادن صدا از طریق خط تلفن به وسیله دستورالعمل‌هایی برای بانک اطلاق شود. سرویس‌های آنلاین در سال ???? در نیویورک شروع به کار کردند زمانی که چهار بانک بزرگ شهر سرویس‌های بانکداری خانگی را به وسیله سیستم ویدئوتکس (Videotex) ارائه کردند. به دلیل شکست تجاری تکنولوژی videotext این سرویس‌های بانکداری هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه -جایی که استفاده از videotext به وسیله شرکت telecom تامین مالی می‌شد- و انگلستان – که سیستم prestel استفاده می‌شد. اولین سرویس‌های بانکداری آنلاین خانگی در انگلستان به وسیله شرکت ساخت و ساز ناتینگهام (NBS) در سال ???? پایه ریزی شد. سیستمی که استفاده می‌شد بر پایه سیستم prestel انگلیسی بود و از یک رایانه – مثل BBC Micro- یا صفحه کلید متصل به سیستم تلفن و دستگاه تلویزیون استفاده می‌کرد. این سیستم (که ارتباط خانگی-homelink- نامیده می‌شد) مشاهده آنلاین صورتحسابها، انتقالات بانکی و پرداخت قبوض را ممکن می‌ساخت. برای انجام انتقال بانکی یا پرداخت قبوض، باید یک دستورالعمل نوشته شده حاوی جزئیات دریافت کننده موردنظر به NBS فرستاده شود و آنجا اطلاعات وارد سیستم homelink شود. اغلب دریافت کنندگان، شرکت‌های گاز و برق و تلفن و حساب‌هایی در بانک‌های دیگر بودند. اطلاعات پرداخت انجام شده از طریق Prestel توسط دارنده حساب وارد سیستم NBS می‌شود. یک چک توسط NBS برای دریافت کننده وجه فرستاده می‌شود و یک اطلاعیه حاوی جزئیات پرداخت نیز برای دارنده حساب فرستاده می‌شود. سیستم BACS بعدها برای انتقال مستقیم مستقیم پرداختی ابداع و استفاده شد. موسسه اعتباری فدرال استنفورد اولین موسسه‌ای بود که در اکتبر سال ???? سرویس‌های بانکداری اینترتی را به همه اعضای خود ارائه کرد.
مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه‌ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. (مقدسی ۷۱:۷۵:۱۳۸۹)
در صنعت بانکداری بیشتر بانکهای کشور به هنگام صدور کارت های اعتباری و بدهکاری، علاوه بر رمز اصلی کارت ، رمز دیگری تحت عنوان رمز عبور خریدهای اینترنتی تولید و در اختیار مشتریان خودشان قرار می دهند و مشتریان در هنگام خریدهای اینترنتی از رمز عبور دوم کار تهای خود استفاده می کنند.بانک های کشورهای توسعه یافته توانست هاند با ایجاد بسترهای فنی و مخابراتی و تدوین قوانین و مقررات لازم، تمامی خدمات و عملیات بانکداری اعم از افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، مشاوره مالی، دریافت و پرداخت، پرداخت اقساط تسهیلاتی، قبوض خدماتی و سایر تراکنشهای بانکی را از طریق اینترنت به مشتریانشان ارایه کنند. در دنیای امروز، پیشرفت های فن آورانه تأثیر شگرفی را در حوزه های مختلف بر جای گذاشته و موجب پیدایش پارادایم های جدیدی نظیر بازاریابی الکترونیکی و اینترنتی شده است. سرعت این تغییر و تحولات به حدی است که برخی از سازمان ها نتوانسته اند فعالی تهای سازمانی وکسب و کار خود را با این تغییرات همسو و هماهنگ کنند . با توجه به این تغییرات، فروشنده ، خریدار ، بازاریان و … ملزم به تجدیدنظر در فعالیتهای سنتی خود شده اند .فن آوری کاربردهای بسیار
فراوانی در حوزه بازاریابی داشته و توانسته است در این حوزه تغییرات و پیشرفت های گسترده ای را به وجود آورد .در این خصوص بازاریابی به عنوان بازوی کارآمد تجارت از این پیشرفت ها متأثر شده است، به طوری که انتخاب و فعالیت های گذشته بازاریابان تا حد زیادی کاربردهای خود را از دست داده اند و آنها برای کسب اعتبار مجدد و بازسازی فکری در نگرش، به بازاریابی اینترنتی به دنبال تعریف فعالیت های جدید در محیط های وب و اینترنت هستند .( آذر، باقری کنی،:۲:۱۳۸۳)
استفاده از فناوری الکترونیکی در امور عملیات بانکی برای ارائه خدمات بانکی، به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژی پیشرفته رایانه، شبکهها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری را بانکداری الکترونیکی مینامند. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانهای عمومی قابل دسترسی (اینترنت یا اینترنت) که از امنیت بالایی برخوردار باشد. بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود.
براساس گزارش کمیته بازل۸ در سال ۱۹۹۸، بانکداری الکترونیکی شامل خدمات مالی با حجم ارزشی پایان از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف از قبیل دستگاههای خودپرداز الکترونیکی، کارتهای اعتباری، تلفن، تلویزیون و … است.
خدمات نوین بانکی عبارت است از ارائه هرگونه خدمات بانکی که پاسخگوی روشن نیازهای مشتریان بوده و مجموعهای از مزایا را به خریداران (مشتریان) عرضه میکند از جمله خدمات غیرحضوری بانکی که از طریق سیستمها و ابزارهای الکترونیکی به مشتریان ارائه میشود مانند: ارائه خدمات از طریق پایانه پرداخت الکترونیک (پوز)۹ نصب شده در مراکز فروش، دستگاه خودپرداز (ای. تی. ام)۱۰، تلفنبانک (بانکداری تلفنی)، بانکداری اینترنتی، خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون، بانکداری خانگی و شبکههای مدیریت شده. هدف اصلی بانکها برآورده کردن نیازهای مالی متغیر مشتریان است. بنابراین باید در نوآوری به طور مستمر پیشقدم و فعال باشند. در حال حاضر برخی از بانکهای مشهور خارجی به قدری در این زمینه فعالند که بیش از ۳۵۰ محصول مالی عرضه کردهاند بسیاری از بانکها در کشورهای پیشرفته با استفاده از ماشینهای خودکار خدمات بانکی در تمام شعب خود پیشرفتهای چشمگیری به دست آوردهاند(عالمی،۲۷:۱۳۸۳).

در حال حاضر مرکز

Author: mitra4--javid