بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت – پایان نامه ارشد حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی

بین خوش بینی مدیریت و خود خودمتی مدیریت تفاوت وجود دارد. هر گاه تمایل مدیران، به سَمت کمتر نشان دادن هزینه ها و بیشتر نشان دادن درآمد باشد؛ در اصطلاح می گویند خوش بینی مدیریت صورت گرفته است، اما در خود خدمتی مدیریت،  مدیران با توجه به اهداف مد نظر خود، تمایل دارند هزینه ها و درآمد را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهند.

هریبر و یانگ [1]ضمن بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیران برسودهاي پیش بینی شده بوسیله ي مدیریت و مدیریت سود چنین نتیجه گیري می کنند که احتمال بیشتري وجود دارد که مدیران خوش بین در دستیابی به سودهاي پیش بینی شده با عدم موفقیت مواجه گردند. نتیجه ناشی ازتحقیق آنها نشان می دهد که اطمینان بیش از حد، خطاي ناشی از خوش بینی را، هم در قالب احتمال عدم دستیابی به سودهاي پیش بینی شده و هم در قالب مدیریت سود،افزایش میدهد.

کاچ 2002 نیز در تحقیقی با عنوان” بحران مالی وقابلیت اتکاي پیش بینی هاي سود مدیریت” دریافت که مدیران شرکتهاي داراي بحران مالی به رغم وجودجریمه هاي ناشی از گزارشگري گمراه کننده، انگیزه هاي زیادي براي انتشار پیش بینی هاي سود خوش بینانه دارند زیرا شرکت یا موقعیت آنها در شرکت ممکن است به اندازه اي طول نکشد که آنها با جریمه هاي ناشی ازگزارشگري نادرست مواجه گردند.

فرانکل و همکاران 1999 به بررسی ارتباط بین تمایل شرکتها به دستیابی به بازارهاي سرمایه وپیش بینی هاي سود می پردازند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که پیش بینی هاي انجام شده در فاصله ي کمتر از 9 ماه قبل از انتشار سهام نسبت به پیش بینی ها ي انجام شده درفاصله بیشتر از 9 ماه داراي خوش بینی بیشتري است. نیز همچنین مارکواردت و ویدمن [2]انتشار پیش بینی هاي سود خوش بینانه را قبل از دومین ارائه سهام،گزارش      می نمایند.

باگینسکی[3] 2002 نیز به بررسی اثرمحیط قانونی بر افشاي داوطلبانه پیش بینی هاي سود مدیریت می پردازند؛ آنها بیان می کنند که مدیران به دلیل هراس از بدهی هاي قانونی اولاً تمایلی به انتشار پیش بینی هاي سود داوطلبانه ندارند و ثانیاً در دوره هایی که با اخبار بدي همراه است، فراوانی  پیش بینی سود بیشترمی شود.

روگرس و استوکن 2005 در تحقیق خود تحت عنوان “اعتبار پیش بینی هاي مدیریت ” به بررسی انگیزه هاي مدیریت براي انحراف در پیش بینی و چگونگی اتکا سرمایه گذاران به این پیش بینی ها پرداختند. آنها بیان می کنند که تمایل مدیریت به ارائه نادرست اطلاعات آینده نگر، با توجه به توانایی بازار درکشف این تحریف ها متفاوت است. آنها اثر چهار عامل محیط قانونی، معاملات محرمانه داخلی، بحران مالی شرکت وتمرکز صنعت را بر پیش بینی هاي سود مدیریت مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد؛ هنگامیکه براي سرمایه گذاران کشف تحریف ها مشکل باشد، مدیران قبل از انتشار سهام، پیش بینی هاي خوشبینانه تر و هنگام تحصیل سهام پیش بینی هاي بدبینانه تري ارائه می دهند. همچنین در این شرایط مدیران شرکت هاي داراي بحران مالی پیش بینی هاي خوش بینانه تري ارائه می دهند. علاوه بر موارد فوق یافته هاي تحقیق آنها بیانگر این است که هنگامی که رقباي بالقوه شرکتها درکشف تحریف ها با مشکل مواجه هستند، مدیران شرکتهایی که در صنایع متمرکز[4] فعالیت می نمایند، پیش بینی هاي بدبینانه تري انتشار می دهند. نتایج این تحقیق بیانگر وجود ارتباط ضعیف بین انتشار پیش بینی هاي بدبینانه و خطر روبرو شدن با دعاوي حقوقی است.

پای و تورنتو[5] 2003،  دریافتند که تحلیلگران، در مورد شرکتهایی که اخبار بد گزارش می کنند در مقابل شرکتهایی که اخبار خوب ارائه می نمایند، بیشترگمراه می شوند وخطاي پیش بینی سود آنها نیز بالاتر می رود. آنها نتایج خود را بدین نحو تفسیر نمودند که تحلیلگران مالی قادر به ترکیب اثرحسابداري محافظه کارانه در پیش بینی هاي سود خود نمی باشند. مشابه با این نتایج، ماتسوناگا 2004 نیز دریافت که خطاي پیش بینی اولیه تحلیلگران، که با سطح حسابداري محافظه کارانه اعمال شده متناسب است و افزایش می یابد. نتایج پژوهشهاي قبلی نیزحاکی از این مطلب بود که پیش بینی هاي سود تحلیلگران معمولاً خوشبینانه است. همچنین این افراد دریافتند که پیش بینی هاي تحلیلگران در قبال شرکتهایی که محافظه کارانه تر هستند؛ خوشبینانه تر است.

مشایخ و شاهرخی 1386 در مقاله ای تحت عنوان “بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر برآن” پیش بینی های 279 شرکت را شرکت را طی دوره 84-1381 (شامل 639مشاهده) مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیش بینی های مدیران دارای انحراف خوش بینانه است و دقت پیش بینی با توجه به اندازه ی شرکت، سودده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت است.

[1] Hribar & Yang

[2] Marquardt and Weidman

[3] Baginski

[4] صنایع متمرکز، صنایعی هستند که تمرکز خاص اقتصادی – تجاری –  سیاسی روی آن انجام می شود؛ به عنوان مثال افغانستان روی صنعت نساجی متمرکز است وبه دلیل بهره وری بهتر از این صنعت نسبت به دیگرصنایع، روی آن متمرکز است

[5] Pae & Thornton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

بنابراین، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، شود.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با آشکار سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به منظور اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *