بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3 ـ 1 بيان مسئله 6

4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق. 8

5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق. 10

6 ـ 1 اهداف تحقيق. 10

7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13

1-7-1قلمرو مكاني تحقيق. 14

2-7-1قلمرو زماني تحقيق. 14

3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق. 14

8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق. 14

9 ـ 1 ـ تعريف واژهها و اصطلاحات.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 18

2 ـ 2 بازار مالي. 18

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي. 19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمايه 19

3 ـ 2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه 20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22

5 ـ 2 مفاهيم سود در حسابداري. 22

6 ـ 2 تاريخچه پيشبيني سود 24

7 ـ 2 سود سهام پيشبيني شده 25

8 ـ 2 اهميت سود سهام پيشبيني شده 26

9 ـ 2 دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام 26

10 ـ 2 روشهاي پيشبيني سود 27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكينز. 28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفي. 29

11 ـ 2 بازده 30

12 ـ 2 بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق يافته 31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31

13 ـ 2 اجزاي بازده 31

1 ـ 13 ـ 2 سود دريافتي. 31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زيان) سرمايه 31

14 ـ 2 بازده غيرعادي سهام 32

15 ـ 2  فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه 35

1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي. 35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون. 35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك. 36

2 ـ 15 ـ 2 فرضيه علامت دهي. 38

3 ـ 15 ـ 2 فرضيات گرايشات و علائق زودگذر. 39

4 ـ 15 ـ 2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايهگذاران. 40

5 ـ 15 ـ 2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ. 41

16 ـ 2  تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران. 42

17 ـ 2 پيشينه تحقيق. 43

1 ـ 17 ـ 2 تحقيقات خارجي. 43

2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي. 46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 49

2 ـ 3 ـ روش تحقيق. 49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري. 50

4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها 51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري دادهها 54

6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل دادهها 54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 55

7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش.. 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 62

2 ـ 4شاخص هاي توصيفي متغيرها 62

3 ـ 4روش آزمون فرضيه هاي تحقيق. 66

4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 66

5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 67

6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك. 68

1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل. 71

2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: 77

1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل. 81

3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي. 86

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 89

2 ـ 5  ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 90

1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول. 90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل. 90

2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم 91

1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل. 91

3ـ2ـ 5 نتايج فرضيه فرعي. 92

3ـ5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 92

4ـ5 پيشنهادها 92

1ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش.. 93

2ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش.. 93

3ـ4ـ5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي. 93

5ـ 5محدوديتهاي تحقيق. 94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 96

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 100

منابع لاتین: 103

منابع اینترنتی : 106

چکیده لاتین. 107

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف تحقيق

نظر به اين كه مديران، تحليل­گران و سرمايه­گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركت­ها اختصاص داده­اند به نحوي كه از آن براي ارزيابي عملكرد شركت استفاده مي­كنند و هم چنين با توجه به اين كه تصميم­گيري در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام براي سرمايه­گذران از اهم امور تلّقي مي­گردد و گذشته از ديگر شواهد و اطلاعات، توان پيش­بيني نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصميماتي بسيار تأثيرگذار مي­باشد، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت­ها در دو مقطع زماني مي­باشد.

امیدواریم نتايج اين تحقيق بتواند به عنوان ابزار و معياري جهت سنجش ميزان دقت پيش­بيني سود شركت­ها مورد استفاده قرار گيرد و سرمايه­گذران نيز بتوانند تصميمات بهينه­اي اتخاذ كنند.

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *