بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

قسمتی از متن پایان نامه :


چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳

۲-۱بیان مسئله تحقیق. ۴

۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق. ۶

۴-۱ تعریف موضوع تحقیق. ۹

۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۹

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۷-۱ چارچوب نظری. ۱۱

۸-۱ مدل تحلیلی تحقیق: ۱۵

۹-۱ فرضیه های تحقیق. ۱۸

۱۰-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات.. ۱۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲  مقدمه ۲۱

۲-۲ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد ۲۲

۱-۲-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. ۲۲

۲-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد ۲۲

۳-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری. ۲۴

۴-۲-۲ حرکت به سوی جریانهای نقدی. ۲۶

۵-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. ۲۷

۶-۲-۲ اهمیت جریان های نقدی. ۲۸

۳-۲  بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- ۳۰

۱-۳-۲  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۴

۲-۳-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. ۳۴

۴-۲بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن. ۳۶

۱-۴-۲ خط می ها و روش های تقسیم سود ۳۶

۲-۴-۲- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود ۳۷

۳-۴-۲ نظریه های مربوط به تقسیم سود ۳۸

۴-۴-۲ تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام ۳۹

۵-۴-۲ مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : ۴۰

۶-۴-۲ سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه ۴۳

۷-۴-۲  مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود ۴۶

۵-۲بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه  ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت.. ۴۸

۱-۵-۲ ارتباط وجه نقد با سود ۴۸

۲-۵-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. ۴۹

۳-۵-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۵۰

۶-۲بخش پنجم_ پیشینه تحقیق. ۵۰

فصل سوم: روشاجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۵

۲-۳ روش تحقیق. ۵۵

۳-۳ اهداف تحقیق. ۵۶

۴-۳ فرضیه های تحقیق. ۵۷

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق: ۵۸

۶-۳ جامعه آماری. ۵۸

۷-۳ قلمرو تحقیق. ۵۹

۸-۳ روش های جمع اوری اطلاعات.. ۵۹

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۶۰

۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

۱-۴ مقدمه ۶۵

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۶۵

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۶۷

۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۷

۲-۳- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۶۸

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۰

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۱

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۹۱

۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۲

۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۹۲

۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۹۳

۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۹۳

۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۹۴

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۹۴

۴-۵ پیشنهادها ۹۵

۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۹۵

۲-۴-۵ پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. ۹۶

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۹۶

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. ۱۰۱

منابع لاتین. ۱۰۲

منابع اینترنتی. ۱۰۳

چکیده انگلیسی: ۱۰۴

 

 

جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود ۱۳

جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66

جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 68

جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ۶۹

جدول (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 70

جدول (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70

جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ۷۳

جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 74

جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74

جدول( ۹-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. ۷۷

جدول (۱۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه  شرکت ها و سیاست پرداخت سود ۷۸

جدول (۱۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79

جدول (۱۲-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79

جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود ۸۲

جدول (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83

جدول (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83

جدول (۱۶-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه ۸۶

جدول (۱۷-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه ۸۷

جدول ( ۱۸-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه ۸۸

 

 

نمودار (۱-۳) : مدل تحلیلی تحقیق. ۵۸

نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۷۱

نمودار (۲-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۷۲

نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۷۵

نمودار (۴-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۷۶

نمودار (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۸۰

نمودار (۶-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۸۱

نمودار (۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۸۴

نمودار (۸-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۸۵

 

                

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۶-۱ اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

هدف کلی تحقیق:  هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.

اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری