بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌ های گزارشگری مالی – پایان نامه ارشد

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه

اطلاعات حسابداری این  امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران به ارزیابی سود و توان بالقوه رشد و همچنین ریسک ناشی از  سیاست‌های  سرمایه‌گذاری شرکت بپردازند.  از میان همه اطلاعات حسابداری که به طور منظم توسط شرکت در طول یک سال مالی گزارش می شود،  سود خالص  آیتمی است که برای سهامداران اهمیت خاصی دارد. همچنین  سود خالص اساس محاسبه سود سهام می باشد. کیفیت بالای اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران مفید است چرا که این اطلاعات  بر قیمت سهام و حجم فعالیت شرکت تاثیر می‌گذارد. طبق  فرضیه بازار کارا،  قیمت سهام بشدت تحت تاثیرتمام اطلاعات در دسترس قرار می‌گیرد و از این رو منعکس‌کننده تمام اطلاعات حسابداری است.  محققانی  چون  کوثری، [1]( 2001) در خصوص  رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام و بامبرو همکاران[2](2011  )به تحقیق  درباره اطلاعات حسابداری و حجم معاملات پرداخته‌اند.  با این حال، چند رویداد نامطلوب  این فرضیه را زیر سؤال قرار داده و   سرمایه‌گذاران به این معتقدند که اطلاعات حسابداری ممکن است محتوایی ضعیف و یا دارای محتوایی قوی باشد.  برتراند و همکاران [3]( 2013   ) برخی از مطالعات نشان می‌دهد، اختلاف در میان تفاسیر و اطلاعات سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعاتی را به وجود می‌آورد.  عدم تقارن اطلاعات به حالتي اطلاق مي شود كه يكي از طرفين مبادله كننده كمتر از طرف ديگر در مورد كالا يا وضعيت بازار،  اطلاعات داشته باشد؛ به عبارت ديگر توزيع اطلاعات بين كليه استفاده‌کنندگان از اطلاعات،  ناهمسان باشد. عدم تقارن اطلاعاتي شكاف ارزش ذاتي سهام باارزش مورد انتظار سهامداران را موجب خواهد شد.  (هاشمي، 1381) سطح پیش‌بینی سود  خالص و اجزای آن به احتمال زیاد نقش عمده‌ای در عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه‌گذاران دارد،  با این حال، این ارتباط بستگی به ویژگی‌های سهامداران  نهادی  دارد.   این مطالعه به بررسی اثرات اعلام سود میان‌دوره‌ای و سالانه بر عدم تقارن اطلاعاتی می‌پردازد.

این تحقیق  به ما امکان  می‌دهد که به  مقایسه سرمایه‌گذاران  نهادی شرکت بپردازیم  تا تاثیر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خارجی در زمان اعلام سود رابدست آوریم.  ما به  بررسی تصمیمات  سرمایه‌گذاران  نهادی مختلف به منظور فراهم آوردن شواهد در مورد نقش اعلامیه‌های  سود در کاهش عدم تقارن اطلاعات و  برخی از مطالعات بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری در خطای پیش‌بینی سود با توجه به  اعلام سود می‌پردازیم.   براون [4](2007)به طور  تجربی نشان دادند که عدم تقارن اطلاعات تأثیری منفی بر کیفیت گزارش سود سالانه دارد.  افلک و همکاران[5]( 2002 ) بررسی رابطه بین سود پیش‌بینی و تغییرات  هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی  زمانی که سود اعلام می شود، می‌پردازد. همچنین یان[6](  1998) به صورت تجربی نشان داد که افزایش در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلام سودبه اندازه شرکت و حجم فعالیت  مرتبط است.  افزایش  در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلام سود ممکن است  تاثیر مثبت در نوسانات سودبازار داشته باشد.  با این حال،  این تحقیق تغییر عمق بازار در اعلام سودرا نیزدر نظر می گیرد. مان[7]( 1996) وکاواجز[8]( 1999) تأکیدبر عمق بازار به عنوان یک راه برای بازاریابان برای محدود کردن بعضی از تصمیمات بر اساس اطلاعات محرمانه دارند. دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام،  به عنوان یک شاخص سطح اطلاعات بین سرمایه‌گذاران وعدم تقارن  اطلاعاتی،  باید قبل ازانتشار  افزایش و پس از آن کاهش یابد.  به همین ترتیب،  عمق بازار  وابستگی به تصمیمات درمورد کاهش انتشار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش را سهام دارد. براساس این تئوری بایدقبل وبعداعلان آن عمق بازار را افزایش دهد. توافق دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  پیش‌بینی در اعلام سود  نیز به کیفیت اطلاعات مالی بستگی دارد. کانا گراتن   وهمکاران ([9]2005  ) به بررسی ارتباط بین  اعلان سودو دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازند. نتایج نشان می دهد که بازاریابان دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را گسترش و عمق بازار را کاهش می دهند.  پس از اعلام سود اگر آنها را با ریسک تجاری ناشی از  تصمیمات سرمایه‌گذاران  مطلع مواجه شوند،  باعث می شودکه عدم تقارن اطلاعاتی به سطح بالاتری برسد،  این پژوهش با استفاده از یک رویکرد تطبیقی را برای فرضیه همگرایی،  از جمله دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار استفاده می کند.  مطالعه همزمان  دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار  اجازه خواهد داد که پدیده های ناشی از عدم تقارن اطلاعات   ناشی از اختلاف زمانی در پیش‌بینی دوره  اعلام سودمورد مطالعه قرار گیرد.  در این تحقیق ما ابتدا به مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه و عمق بازار و تاثیر اعلام سود برآن می پردازیم و سپس تاثیر سه ویژگی گزارشگری در اعلامیه سود به نام های خطای پیش‌بینی سود، اقلام تعهدی و هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار را می‌سنجیم. )فرانکویز و کوبیری ،2013)

[1]– Kothari)، 2001(

[2] – Bamber, Barron, Stevens(2011)

[3] – Bertrand ¨P.  Quéré Jean-François Gajewski(2013)

[4] – Brown and Hillegeist(2007)

[5] – Affleck(-Graves,(2002)

[6] – Yohn(1998)

[7] – Ramanlal،  Mann، (1996)

[8] – Kavajecz(1999)

[9] – Kanagaretan, Lobo, and Whalen(2005)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

  1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟
  3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟
  5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *