بررسی تاثیر نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام-پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 مدل گام زدن تصادفي

در اين روش با استفاده از ارزش واقعي اطلاعات سال جاري، ارزش يك سال يا دو سال آينده پيش­بيني مي­شود. فرض اين روش بدين­گونه است كه وضعيت كنوني با وضعيت­ها و وقايعي كه در آينده رخ خواهند داد در ارتباط هستند. اين مدل سود آتي مورد انتظار را تنها با اتكا بر جديدترين مشاهدات تخمين مي­زند. از اين مدل براي تشريح سري زماني قيمت سهام، نرخ رشد سود و فروش استفاده مي­شود.

فرمول گام زدن تصادفي عبارت است از:

(1 ـ 2)

A t = A t-1 + Wt

كه:

A t : سود پيش­بيني شده براي دوره t

A t- 1 : سود واقعي براي دوره قبل از t

W t : يك عامل مزاحم با روند تصادفي و احتمالي مي­باشد.

پيش فرض­هايي براي عامل مزاحم وجود دارد و عبارتند از:

  1. ميانگين هر يك از عوامل مزاحم برابر صفر است E ( Wt) = 0
  2. عدم وجود خود همبستگي بين عوامل مزاحم
  3. كليه عوامل مزاحم داراي واريانس يكسان مي­باشند. Var (wt) = E(wt) = 0

در اين مدل At يك متغير تصادفي است در حالي كه At-1 ديگر متغير تصادفي نيست چرا كه به ارزش آن در دوره t پي برده شده است (اسماعيلي، 1385، 35)2.

 

 

11 ـ 2 بازده[1]

بازده در فرآيند سرمايه­گذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي­كند و پاداشي براي
سرمايه­گذارن محسوب مي­شود. بازده ناشي از سرمايه­گذاري براي سرمايه­گذاران حائز اهميت است، براي اين كه تمامي بازي سرمايه­گذاري به منظور کسب بازده صورت مي­گيرد. ارزيابي بازده، تنها راه منطقي (قبل از ارزيابي ريسك) است كه سرمايه­گذاران مي­توانند براي مقايسه سرمايه­گذاري­هاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي درك بهتر عملكرد سرمايه­گذاري اندازه­گيري بازده واقعي (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اين كه بررسي بازده مربوط به گذشته در تخمين و پيش­بيني بازده­هاي آتي نقش زيادي دارد (­جونز، 2005،ص 31)[2].

در ارتباط با مفهوم بازده، ماركويتز معتقد است كه امكان دارد تعريف بازده از يك
سرمايه­گذاري به سرمايه­گذاري ديگر متفاوت باشد ولي در هر صورت سرمايه­گذاران ترجيح
مي­دهند بيشترين آن عايدشان شود تا كمترين آن. در همين ارتباط فرانسيس نيز عقيده دارد
سرمايه­گذاري را اگر نوعي از واگذاري پول تلقي كنيم كه انتظار مي­رود پول اضافي از آن عايد شود، در اين صورت هر سرمايه­گذاري، درجه­اي از ريسك را در برخواهد داشت كه مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال براي بدست آوردن بازده آتي است (مرادزاده فرد، 1383،ص 25)[3].

برخي ديگر از تعاريف كه در مورد بازده سرمايه­گذاري بيان شده است به شرح زير است:

بازده يك قلم دارايي مالي را در مدت يك سال مي­توان به اين صورت تفسير كرد، نرخ تنزيلي كه اگر جريانات نقدي آينده با آن محاسبه شود، ارزش فعلي بدست آمده با قيمت دارايي برابر
مي­شود (پي نوو، 1380 ،ص 215)[4].

بازده يك سرمايه­گذاري عبارتست از جريانات نقدي قابل تحققي كه توسط صاحبان آن
سرمايه­گذاري در طول يك دوره زماني معين تحصيل مي­شود. بازده به صورت درصدي از ارزش سرمايه­گذاري انجام شده در آغاز دوره بيان مي­شود (نوروش، 1385 ،ص 32)[5].

1 . Return

2 . johns , 1384 , 31

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف تحقيق

نظر به اين كه مديران، تحليل­گران و سرمايه­گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركت­ها اختصاص داده­اند به نحوي كه از آن براي ارزيابي عملكرد شركت استفاده مي­كنند و هم چنين با توجه به اين كه تصميم­گيري در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام براي سرمايه­گذران از اهم امور تلّقي مي­گردد و گذشته از ديگر شواهد و اطلاعات، توان پيش­بيني نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصميماتي بسيار تأثيرگذار مي­باشد، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت­ها در دو مقطع زماني مي­باشد.

امیدواریم نتايج اين تحقيق بتواند به عنوان ابزار و معياري جهت سنجش ميزان دقت پيش­بيني سود شركت­ها مورد استفاده قرار گيرد و سرمايه­گذران نيز بتوانند تصميمات بهينه­اي اتخاذ كنند.

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *