بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه. 3

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق.. 4

3 – 1  اهداف پژوهش… 5

4-1. فرضيات تحقيق.. 5

5- 1 روش تحقیق.. 5

6-1. چارچوب نظری تحقیق.. 5

7-1 متغیرهای پژوهش… 6

8-1 .مدل تحلیلی تحقیق.. 6

9-1. قلمرو مکانی تحقیق.. 8

10-1. قلمرو زمانی تحقیق.. 8

11-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

12-1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 8

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. 10

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 11

1-2 مقدمه. 11

2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي. 12

1-2-2 مجامع شركت سهامي. 13

1-1-2-2 مجمع عمومي عادي.. 13

2-1-2-2 مجمع عمومي فوق العاده 14

2-2-2 افزايش سرمايه شركت ها 15

1-2-2-2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي.. 15

2-2-2-2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده 15

3-2-2-2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته. 15

4-2-2-2 افزايش سرمايه از محل اندوخته. 15

3-2-2 سود سهام شركت ها 16

1-3-2-2 سود هر سهم. 16

2-3-2-2 تعديل سود هر سهم. 16

بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی. 16

3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی. 16

4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی. 17

5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی. 17

6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی. 18

1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس… 18

1-1-6-2 استقلال. 18

1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی. 20

2-1-6-2 صلاحیت حرفهای. 24

3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی. 24

2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس… 24

3-6-2  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس… 25

4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس… 25

1-4-6-2 حاکمیت شرکتی: 26

1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی. 27

7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان. 29

8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی. 31

1-8-2تضاد منافع. 31

2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 31

3-8-2 پیچیدگی. 31

4-8-2 عدم دسترسی مستقیم. 32

9-2 رابطة نمایندگی. 32

10-2  انتظارات منطقی و عقلایی. 33

11- 2  فرضیة مباشرت (نظارت) 33

12- 2  فرضیة اطلاعات.. 34

13- 2  ارزش اطلاعات.. 34

14- 2  بحث کالای عمومی. 35

15- 2  بیمة سیاسی. 36

16-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی. 36

17-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی. 37

18-2  نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی. 37

19- 2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی. 38

1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه. 39

2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی. 39

بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی. 40

20-  2 پدیده تغییر حسابرسان. 40

21- 2  دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته. 42

1-21- 2  اظهار نظر حسابرس… 42

2-21- 2 کیفیت حسابرسی. 43

4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی. 44

3-21- 2 تغییر مدیریت.. 44

5-21-2  اهرم مالی. 45

6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی. 45

7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی. 45

8-21- 2 فعالیت تامین مالی. 46

9-21- 2   ادغام. 46

10-21-2 مشکلات کنترل داخلی. 47

22-2 تغییرات ادواری حسابرس… 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 49

1-3  مقدمه. 50

2-3 اهداف تحقیق.. 50

3-3  فرضيه هاي تحقیق.. 50

4-3 روش تحقيق.. 52

5-3  جامعه آماري.. 52

6-3  نمونه آماري.. 52

7-3  روش جمعآوري اطلاعات.. 54

8-3 مدل مفهومی تحقيق.. 58

9- 3 روش آزمون فرضيه ها 58

1-9-3  آزمون  خی دو. 59

2-9-3 آزمون والد 60

3-9-3  ضريب تعيين. 61

4-9-3 مدل تحلیلی آماري.. 61

10-3  طبقه بندي، تشخيص و نحوي محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق.. 62

1-10-3  متغير مستقل : 62

2-10-3  متغير وابسته(AC) 62

3-10-3  متغير كنترلی. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 64

1-4 مقدمه. 65

2-4 يافته هاي تحقيق.. 66

1-2-4 آمارتوصيفي. 66

2-2-4 آمار استنباطی. 67

1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 83. 67

1-1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 68

2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 69

3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 84. 70

1-3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 70

2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 72

4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 85. 72

1-4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 72

2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 74

5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 86. 75

1-5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 75

2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 77

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 78

1-5 مقدمه. 79

2-5 خلاصه موضوع و روش تحقيق.. 80

3-5 خلاصه يافته هاي تحقيق.. 81

1-3-5  نتيجه آزمون فرضيات  تحقیق.. 81

4-5 بررسي تطبيقي يافتهها 82

6-5 محدوديتها 85

7-5 پیشنهادها 85

2-7-5 پيشنهادها براي تحقيقات آتي. 86

پيوست ها 87

منابع و مآخذ 90

Abstract: 94

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *