بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۲-۱ . اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۳-۱٫ بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق.. ۴

۳ – ۱  اهداف پژوهش… ۵

۴-۱٫ فرضیات تحقیق.. ۵

۵- ۱ روش تحقیق.. ۵

۶-۱٫ چارچوب نظری تحقیق.. ۵

۷-۱ متغیرهای پژوهش… ۶

۸-۱ .مدل تحلیلی تحقیق.. ۶

۹-۱٫ قلمرو مکانی تحقیق.. ۸

۱۰-۱٫ قلمرو زمانی تحقیق.. ۸

۱۱-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۸

۱۲-۱٫ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. ۸

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. ۱۰

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. ۱۱

۱-۲ مقدمه. ۱۱

۲-۲ ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی. ۱۲

۱-۲-۲ مجامع شرکت سهامی. ۱۳

۱-۱-۲-۲ مجمع عمومی عادی.. ۱۳

۲-۱-۲-۲ مجمع عمومی فوق العاده ۱۴

۲-۲-۲ افزایش سرمایه شرکت ها ۱۵

۱-۲-۲-۲ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی.. ۱۵

۲-۲-۲-۲ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده ۱۵

۳-۲-۲-۲ افزایش سرمایه از محل سود انباشته. ۱۵

۴-۲-۲-۲ افزایش سرمایه از محل اندوخته. ۱۵

۳-۲-۲ سود سهام شرکت ها ۱۶

۱-۳-۲-۲ سود هر سهم. ۱۶

۲-۳-۲-۲ تعدیل سود هر سهم. ۱۶

بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی. ۱۶

۳-۲ تعریف حسابرس وبازس قانونی. ۱۶

۴-۲ وظایف حسابرس وبازرس قانونی. ۱۷

۵-۲ وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی. ۱۷

۶-۲ ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی. ۱۸

۱-۶-۲ ویژگیهای فردی حسابرس… ۱۸

۱-۱-۶-۲ استقلال. ۱۸

۱-۱-۱-۶-۲ تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی. ۲۰

۲-۱-۶-۲ صلاحیت حرفهای. ۲۴

۳-۱-۶-۲ صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی. ۲۴

۲-۶-۲ ویژگیهای ساختاری حسابرس… ۲۴

۳-۶-۲  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس… ۲۵

۴-۶-۲  حفاظت از استقلال حسابرس… ۲۵

۱-۴-۶-۲ حاکمیت شرکتی: ۲۶

۱-۱-۴-۶-۲ کمیته های حسابرسی. ۲۷

۷-۲ نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان. ۲۹

۸-۲ عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی. ۳۱

۱-۸-۲تضاد منافع. ۳۱

۲-۸-۲ پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. ۳۱

۳-۸-۲ پیچیدگی. ۳۱

۴-۸-۲ عدم دسترسی مستقیم. ۳۲

۹-۲ رابطه نمایندگی. ۳۲

۱۰-۲  انتظارات منطقی و عقلایی. ۳۳

۱۱- ۲  فرضیه مباشرت (نظارت) ۳۳

۱۲- ۲  فرضیه اطلاعات.. ۳۴

۱۳- ۲  ارزش اطلاعات.. ۳۴

۱۴- ۲  بحث کالای عمومی. ۳۵

۱۵- ۲  بیمه سیاسی. ۳۶

۱۶-۲  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی. ۳۶

۱۷-۲  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی. ۳۷

۱۸-۲  نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی. ۳۷

۱۹- ۲  نقش خاص اجتماعی حسابرسی. ۳۸

۱-۱۹-۲ نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه. ۳۹

۲-۱۹-۲ نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی. ۳۹

بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی. ۴۰

۲۰-  ۲ پدیده تغییر حسابرسان. ۴۰

۲۱- ۲  دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته. ۴۲

۱-۲۱- ۲  اظهار نظر حسابرس… ۴۲

۲-۲۱- ۲ کیفیت حسابرسی. ۴۳

۴-۲۱-۲ کاهش حق الزحمه حسابرسی. ۴۴

۳-۲۱- ۲ تغییر مدیریت.. ۴۴

۵-۲۱-۲  اهرم مالی. ۴۵

۶-۲۱-۲پیچیدگی واحد مورد رسیدگی. ۴۵

۷-۲۱-۲وضعیت مالی مورد رسیدگی. ۴۵

۸-۲۱- ۲ فعالیت تامین مالی. ۴۶

۹-۲۱- ۲   ادغام. ۴۶

۱۰-۲۱-۲ مشکلات کنترل داخلی. ۴۷

۲۲-۲ تغییرات ادواری حسابرس… ۴۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. ۴۹

۱-۳  مقدمه. ۵۰

۲-۳ اهداف تحقیق.. ۵۰

۳-۳  فرضیه های تحقیق.. ۵۰

۴-۳ روش تحقیق.. ۵۲

۵-۳  جامعه آماری.. ۵۲

۶-۳  نمونه آماری.. ۵۲

۷-۳  روش جمعآوری اطلاعات.. ۵۴

۸-۳ مدل مفهومی تحقیق.. ۵۸

۹- ۳ روش آزمون فرضیه ها ۵۸

۱-۹-۳  آزمون  خی دو. ۵۹

۲-۹-۳ آزمون والد ۶۰

۳-۹-۳  ضریب تعیین. ۶۱

۴-۹-۳ مدل تحلیلی آماری.. ۶۱

۱۰-۳  طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق.. ۶۲

۱-۱۰-۳  متغیر مستقل : ۶۲

۲-۱۰-۳  متغیر وابسته(AC) 62

۳-۱۰-۳  متغیر کنترلی. ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. ۶۴

۱-۴ مقدمه. ۶۵

۲-۴ یافته های تحقیق.. ۶۶

۱-۲-۴ آمارتوصیفی. ۶۶

۲-۲-۴ آمار استنباطی. ۶۷

۱-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۳. ۶۷

۱-۱-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره ۶۸

۲-۱-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه. ۶۹

۳-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۴. ۷۰

۱-۳-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره ۷۰

۲-۳-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه. ۷۲

۴-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۵. ۷۲

۱-۴-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره ۷۲

۲-۴-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه. ۷۴

۵-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها در سال ۸۶. ۷۵

۱-۵-۲-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره ۷۵

۲-۵-۲-۲-۴ ارائه مدل چند متغیره بهینه. ۷۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۸

۱-۵ مقدمه. ۷۹

۲-۵ خلاصه موضوع و روش تحقیق.. ۸۰

۳-۵ خلاصه یافته های تحقیق.. ۸۱

۱-۳-۵  نتیجه آزمون فرضیات  تحقیق.. ۸۱

۴-۵ بررسی تطبیقی یافتهها ۸۲

۶-۵ محدودیتها ۸۵

۷-۵ پیشنهادها ۸۵

۲-۷-۵ پیشنهادها برای تحقیقات آتی. ۸۶

پیوست ها ۸۷

منابع و مآخذ ۹۰

Abstract: 94

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  با فرمت ورد