بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده ر

فصل اول

۱-۱-مقدمه ۱

۱-۲-بیان مسأله ۲

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶

۱-۷-قلمرو تحقیق ۷

۱-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۷

۱-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۸

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۸

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۸

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق ۱۲

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۱-۱- نظریه های مربوط به سرمایه فکری ۱۵

۲-۲-۲- تعاریف مختلف سرمایه فکری ۱۶

۲-۲- ۳- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۱۸

۲-۲-۳-۱- ادوینسون و مالونه (۱۹۹۷) ۱۹

۲-۲-۳-۲-سویبی (۱۹۹۷) ۲۰

۲-۲-۳-۳-طبقه بندی نورتون و کاپلان(۱۹۹۲) ۲۱

۲-۲-۴-روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۳

۲-۲-۴-۱- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۳

۲-۲-۲- ۴-۱-ارزش افزوده اقتصادی ۲۴

۲-۲-۴-۲-کارت نمره متوازن ۲۴

۲-۲-۴-۳-ترازنامه نامرئی ۲۵

۲-۲-۴-۴-کنترل دارایی های ناملموس ۲۵

۲-۲-۴-۵- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا ۲۶

۲-۲-۴-۶-شاخص سرمایه فکری ۲۶

۲-۲-۴-۶- نرخ بازده دارایی ها ۲۶

۲-۲-۴-۷- روش تشکیل سرمایه بازار ۲۷

۲-۲-۲-۸-کارگزار تکنولوژی ۲۸

۲-۲-۴- ۹-روش سرمایه فکری مستقیم ۲۸

۲-۲-۴- ۱۰-روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری ۲۹

۲-۲-۴-۱۱- مدل مدیریت سرمایه فکری ۲۹

۲-۲-۴-۱۲- کیوتوبین ۲۹

۲-۲-۴-۱۳- هوش سرمایه انسانی ۳۰

۲-۲-۴-۱۴- مدل کارگزار فناوری ۳۱

۲-۲-۱۵- روش ارزشگذاری جامع ۳۱

۲-۲- ۵-ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری ۳۱

۲-۲-۵-۱- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن ۳۴

۲-۲-۵-۲- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ۳۴

۲-۲-۵-۳- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۳۴

۲-۲-۵-۴- روش های برگشت دارایی ها ۳۵

۲-۲-۵-۵- روش های کارت امتیاز ۳۵

۲-۲-۶- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها ۳۵

۲-۳-۱-انواع ریسک: ۴۰

۲-۳-۲- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۴۵

۲-۲-۱) ریسک در اقتصاد ۴۶

۲-۳-۲-۱- ریسک تجاری و غیرتجاری ۴۷

۲-۳-۲-۲- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ۴۸

۲-۳-۲-۳- روش‌های اندازه‌گیری ریسک ۴۸

۲-۳-۲-۴- جستارهای وابسته ۴۹

۲-۴- تاریخچه  مطالعاتی ۶۰

۲-۴-۱-تحقیقات خارجی ۶۰

۲-۴-۲-تحقیقات داخلی ۶۶

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق ۷۳

۳-۱- مقدمه ۷۴

۳-۱- روش تحقیق ۷۴

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ۷۶

۳-۴ روایی و پایایی تحقیق ۷۶

۳-۵- ابزارگردآوری اطلاعات ۷۷

۳-۶- جامعه آماری تحقیق ۷۸

۳-۷مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۸۰

۳-۸- متغیرهای عملیاتی تحقیق ۸۸

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

۳-۱۱- آمار توصیفی ۹۳

۳-۱۳آزمون های رگرسیون ۹۴

۳-۱۳-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها ۹۴

۳-۱۳-۴- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۹۷

۳-۱۳-۶- ضریب تعیین: ۹۷

۳-۱۵ نرم افزار تحلیل آماری ۹۸

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ۱۰۱

۴-۳تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق ۱۰۴

۴-۴آزمون فرضیات: ۱۰۵

۴-۵مفروضات مدل رگرسیون ۱۰۶

۴-۵-۱-آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۱۰۶

۴-۵-۲- بررسی ناهمسانی واریانس ۱۰۶

آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ۱۱۰

آزمون  Fلیمر ۱۱۴

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۸

۵-۱مقدمه ۱۱۹

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : ۱۲۰

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : ۱۲۱

۵-۳- نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۲۳

۵-۴-۱- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول: ۱۲۴

۵-۴-۲- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی دوم: ۱۲۵

۵-۴-۳- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۲۵

۵-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۲۶

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۲۷

منابع فارسی: ۱۲۹

منابع لاتین: ۱۳۲

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

جدول ۱-۱ : برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری ۱۸

جدول ۱-۲ : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت)[۱] ۳۲

جدول ۲-۱: خلاصه از  پیشینه خارجی تحقیق ۶۸

جدول ۲-۲: خلاصه ای از پیشینه تحقیقات داخلی ۷۰

جدول ۳-۱ روش نمونه گیری به صورت غربالگری ۷۷

جدول ۳-۲: اندازه گیری متغیر های تحقیق ۹۰

جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل ۱۰۱

جدول۴-۲: نتایج آزمون مانایی متغیرها ۱۰۷

جدول ۴-۳: نتایج آزمون ناهمسانی وایت ۱۰۹

جدول ۴-۴: آزمون F لیمر ۱۱۰

جدول ۴-۵: آزمون هاسمن ۱۱۰

جدول ۴-۶: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی  اول ۱۱۲

جدول ۴-۸: آزمون F لیمر ۱۱۳

جدول ۴-۹: آزمون هاسمن ۱۱۴

جدول ۴-۱۰: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۱۵

جدول ۵-۱: مقایسه نتایج ۱۲۲

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

نمودار ۱-۲ :  طرح ارزش اسکاندیا ۱۹

نمودار ۲-۲: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود ۲۰

نمودار۳-۲: چهارچوب کارت امتیازی متوازن ۲۲

نمودار  ۴-۲ : انواع ریسک ۴۱

نمودار ۶-۲ : ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ۵۸

نمودار ۱-۳ تحلیلی تحقیق ۷۹

 

 

[۱]. Rodov & Leliaert

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام تحقیق

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

از جمله اهداف کاربردی تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره شود و نیز سهامداران باید بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  استفاده مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود شود.

 

۱-۵-اهداف اصلی تحقیق:

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

۲- بررسی تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

۳- بررسی میزان سرمایه انسانی

۴- بررسی میزان سرمایه ساختاری

۵- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد