بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده ر

فصل اول

1-1-مقدمه 1

1-2-بیان مسأله 2

1-6- فرضیه های تحقیق 6

1-7-قلمرو تحقیق 7

1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق 7

1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق 8

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 8

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم

مروری بر ادبيات تحقيق 12

2-1- مقدمه 13

2-1-1- نظریه های مربوط به سرمایه فکری 15

2-2-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری 16

2-2- 3- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری 18

2-2-3-1- ادوینسون و مالونه (1997) 19

2-2-3-2-سویبی (1997) 20

2-2-3-3-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 21

2-2-4-روش های اندازه گیری سرمایه فکری 23

2-2-4-1- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری 23

2-2-2- 4-1-ارزش افزوده اقتصادی 24

2-2-4-2-کارت نمره متوازن 24

2-2-4-3-ترازنامه نامرئی 25

2-2-4-4-کنترل دارایی های ناملموس 25

2-2-4-5- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 26

2-2-4-6-شاخص سرمایه فکری 26

2-2-4-6- نرخ بازده دارایی ها 26

2-2-4-7- روش تشکیل سرمایه بازار 27

2-2-2-8-کارگزار تکنولوژی 28

2-2-4- 9-روش سرمایه فکری مستقیم 28

2-2-4- 10-روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری 29

2-2-4-11- مدل مدیریت سرمایه فکری 29

2-2-4-12- کیوتوبین 29

2-2-4-13- هوش سرمایه انسانی 30

2-2-4-14- مدل کارگزار فناوری 31

2-2-15- روش ارزشگذاری جامع 31

2-2- 5-ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری 31

2-2-5-1- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن 34

2-2-5-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری 34

2-2-5-3- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 34

2-2-5-4- روش های برگشت دارایی ها 35

2-2-5-5- روش های کارت امتیاز 35

2-2-6- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 35

2-3-1-انواع ریسک: 40

2-3-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 45

2-2-1) ریسک در اقتصاد 46

2-3-2-1- ریسک تجاری و غیرتجاری 47

2-3-2-2- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک 48

2-3-2-3- روش‌های اندازه‌گیری ریسک 48

2-3-2-4- جستارهای وابسته 49

2-4- تاریخچه  مطالعاتی 60

2-4-1-تحقیقات خارجی 60

2-4-2-تحقیقات داخلی 66

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق 73

3-1- مقدمه 74

3-1- روش تحقیق 74

3-3- روش گردآوری اطلاعات 76

3-4 روایی و پایایی تحقیق 76

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات 77

3-6- جامعه آماری تحقیق 78

3-7مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 80

3-8- متغیرهای عملیاتی تحقیق 88

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-11- آمار توصیفی 93

3-13آزمون های رگرسیون 94

3-13-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها 94

3-13-4- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 97

3-13-6- ضریب تعیین: 97

3-15 نرم افزار تحلیل آماری 98

فصل چهارم

4-1 مقدمه 101

4-3تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق 104

4-4آزمون فرضیات: 105

4-5مفروضات مدل رگرسیون 106

4-5-1-آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 106

4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس 106

آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن 110

آزمون  Fلیمر 114

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادها 118

5-1مقدمه 119

5-2-1- نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول : 120

5-2-2- نتيجه آزمون فرضيه اصلي دوم : 121

5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق 123

5-4-1- پيشنهاد مربوط به فرضيه اصلي اول: 124

5-4-2- پيشنهاد مربوط به فرضيه اصلي دوم: 125

5-4-3- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 125

5-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 126

5-5- محدودیت های تحقیق 127

منابع فارسي: 129

منابع لاتین: 132

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

جدول 1-1 : برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری 18

جدول 1-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت)[1] 32

جدول 2-1: خلاصه از  پیشینه خارجی تحقیق 68

جدول 2-2: خلاصه ای از پیشینه تحقیقات داخلی 70

جدول 3-1 روش نمونه گيري به صورت غربالگری 77

جدول 3-2: اندازه گیری متغیر های تحقیق 90

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل 101

جدول4-2: نتایج آزمون مانایی متغیرها 107

جدول 4-3: نتایج آزمون ناهمسانی وايت 109

جدول 4-4: آزمون F لیمر 110

جدول 4-5: آزمون هاسمن 110

جدول 4-6: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی  اول 112

جدول 4-8: آزمون F لیمر 113

جدول 4-9: آزمون هاسمن 114

جدول 4-10: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم 115

جدول 5-1: مقایسه نتایج 122

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

نمودار 1-2 :  طرح ارزش اسکاندیا 19

نمودار 2-2: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 20

نمودار3-2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن 22

نمودار  4-2 : انواع ریسک 41

نمودار 6-2 : ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک 58

نمودار 1-3 تحلیلی تحقیق 79

 

 

[1]. Rodov & Leliaert

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام تحقیق

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

از جمله اهداف کاربردی تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره شود و نیز سهامداران باید بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  استفاده مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود شود.

 

1-5-اهداف اصلی تحقیق:

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- بررسی تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- بررسی میزان سرمایه انسانی

4- بررسی میزان سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *