بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ بیان مسأله ۴

۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق. ۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸

۵-۱ اهداف تحقیق. ۹

۱-۵-۱ هدف کلی. ۹

۲-۵-۱ هدف ویژه ۹

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۹

۷-۱ فرضیات تحقیق. ۱۲

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات.. ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه: ۱۵

۲-۲ بازار مالی: ۱۵

۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی. ۱۶

۱-۱-۲-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه ۱۶

۲-۱-۲-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی. ۱۶

۳-۱-۲-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) ۱۷

۴-۱-۲-۲ کاهش هزینه مبادلات.. ۱۷

۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی. ۱۷

۱-۲-۲-۲ بازار پول. ۱۸

۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه ۱۸

۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. ۱۸

۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. ۱۹

۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار. ۲۱

۶-۲ دارایی. ۲۲

۱-۶-۲ دارایی مالی. ۲۲

۷-۲ اوراق بهادار. ۲۳

۸-۲ سهام عادی. ۲۳

۹-۲ بازده سهام ۲۴

۱-۹-۲ مفهوم بازده ۲۴

۱۰-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. ۲۴

۱-۱۰-۲ بازده تحقق یافته ۲۵

۲-۱۰-۲ بازده مورد انتظار. ۲۵

۱۱-۲ اجزای بازده ۲۵

۱-۱۱-۲ سود دریافتی. ۲۵

۲-۱۱-۲ سود(زیان)سرمایه ۲۵

۱۲-۲ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. ۲۹

۱-۱۲-۱ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. ۲۹

۱۳-۲ شاخص های اندازه ۳۰

۱-۱۳-۲ میزان دارایی شرکت.. ۳۰

۲-۱۳-۲ میزان فروش کل شرکت.. ۳۰

۳-۱۳-۲ لگاریتم فروش کل. ۳۱

۴-۱۳-۲ تعداد پرسنل شرکت.. ۳۱

۵-۱۳-۲ ارزش بازار شرکت.. ۳۱

۱۴-۲مفهوم ارزش.. ۳۲

۱۵-۲ انواع ارزش.. ۳۲

۱-۱۵-۲ ارزش اسمی. ۳۲

۳-۱۵-۲ ارزش بازار. ۳۳

۴-۱۵-۲ ارزش انحلال. ۳۴

۵-۱۵-۲ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. ۳۴

۶-۱۵-۲ ارزش ذاتی. ۳۴

۷-۱۵-۲ ارزش منصفانه ۳۵

۱۶-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 35

۱۷-۲ قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. ۳۵

۱۸-۲ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. ۳۶

۱۹-۲ مدل های تعادلی. ۳۶

۱-۱۹-۲ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. ۳۷

۲-۱۹-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۳۹

۱-۲-۱۹-۲ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. ۴۱

۳-۱۹-۲ مدل سه عاملی فاما و فرنچ. ۴۱

۱-۳-۱۹-۲ عامل اندازه ۴۳

۲-۳-۱۹-۲ عامل ارزش.. ۴۳

۲۴-۲ پیشینه تحقیق. ۴۴

۱-۲۴-۲ تحقیقات در خارج از ایران. ۴۴

۲-۲۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران. ۴۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه ۵۳

۲-۳ روش تحقیق. ۵۳

۳-۳ جامعه مطالعاتی. ۵۴

۴-۳ قلمرو تحقیق: ۵۵

۱-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق : ۵۵

۲-۴-۳-قلمرو زمانی تحقیق : ۵۵

۳-۴-۳-قلمرو مکانی تحقیق : ۵۵

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. ۵۶

۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۵۸

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه: ۶۴

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها ۶۴

۳-۴ آزمون فرضیه ها ۶۵

۱-۳-۴ فرضیه اول. ۶۷

۲-۳-۴ فرضیه دوم ۷۱

۴-۴ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره ۷۵

۵-۴ آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه ۷۶

۶-۴ آزمون هم خطی. ۸۶

۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه ۹۱

۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها ۹۱

۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره ۹۱

۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره ۹۳

۳-۵ نتیجه گیری. ۹۳

۴-۵ پیشنهاد هایی  مبنی بریافته های  تحقیق. ۹۵

۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۹۶

۶-۵ محدودیت های تحقیق. ۹۷

پیوستها:

پیوست الف: ۹۹

پیوست ب: ۱۰۵

پیوست ج: ۱۱۱

پیوست د: ۱۱۷

پیوست ه: ۱۲۳

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: ۱۳۱

منابع لاتین: ۱۳۳

منابع اینترنتی: ۱۳۵

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۳۶

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۵-۱ اهداف تحقیق

با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و منظور خاص صورت می گیرد. اهداف این تحقیق بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می شود:

 

۱-۵-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

۲-۵-۱ هدف ویژه

هدف ویژه این تحقیق، بررسی تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش با فرمت ورد