بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۶

۲-۱  بیان مسئله ۸

۳-۱ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده ۹

۴-۱  اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۱

۵-۱  اهداف تحقیق. ۱۳

۶-۱  چارچوب نظری تحقیق. ۱۳

۷-۱  مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۱۵

۸-۱  مدل تبیینی تحقیق. ۱۸

۹-۱  فرضیه های تحقیق. ۱۸

۱-۹-۱  فرضیه اصلی  اول تحقیق. ۱۹

۲-۹-۱  فرضیه های فرعی تحقیق. ۱۹

۳-۹-۱  فرضیه اصلی دوم ۱۹

۱۰-۱ متغیرهای تحقیق. ۱۹

۱-۱۰-۱  متغیر مستقل. ۲۰

۲-۱۰-۱  متغیر وابسته ۲۰

۱۱-۱ تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش.. ۲۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۲۴

۲-۲- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه ۲۵

۱-۲-۲ تاریخچه ۲۵

۲-۲-۲ نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ۲۶

۱-۲-۲-۲ نظریه سنتی. ۲۶

۲-۲-۲-۲ نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

۳-۲-۲-۲ نظریه ترجیحی. ۳۰

۴-۲-۲-۲ نظریه توازی ایستا (مصالحه) ۳۱

۳-۲- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه ۳۳

۱-۳-۲ عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه ۳۳

۱-۱-۳-۲صنعت.. ۳۳

۲-۱-۳-۲ اندازه شرکت.. ۳۴

۳-۱-۳-۲ریسک… ۳۵

۴-۱-۳-۲اهرم عملیاتی. ۴۱

۵-۱-۳-۲  درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. ۴۲

۶-۱-۳-۲ نرخ رشد شرکت.. ۴۳

۷-۱-۳-۲ قابلیت سودآوری. ۴۳

۸-۱-۳-۲ تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. ۴۴

۹-۱-۳-۲-کنترل. ۴۴

۱۰-۱-۳-۲ قابلیت انعطاف.. ۴۵

۴-۲-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. ۴۹

۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت.. ۵۰

۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت.. ۵۰

۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت.. ۵۱

۱-۳-۴-۲ استقراض: ۵۲

۲-۳-۴-۲ سهام عادی. ۵۴

۳-۳-۴-۲سهام ممتاز. ۵۶

۴-۳-۴-۲سود انباشته ۵۷

۵-۳-۴-۲ هزینه سرمایه ۵۸

۱-۵-۳-۴-۲ عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه ۵۹

۲-۵-۳-۴-۲ محاسبه هزینه سرمایه ۶۰

۶-۳-۴-۲ هزینه بدهی. ۶۱

۷-۳-۴-۲ هزینه سهام ممتاز. ۶۲

۸-۳-۴-۲ هزینه سهام عادی. ۶۳

۱-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل بدون رشد ۶۴

۲-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) ۶۵

۳-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

۴-۸-۳-۴-۲  نظریه مدل صرف ریسک… ۶۸

۹-۳-۴-۲ هزینه سود انباشته ۶۹

۴-۴-۲ مقایسه اوراق بهادار. ۷۰

۵-۴-۲هزینه سرمایه و بازده شرکت.. ۷۲

۱-۵-۴-۲ تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه ۷۳

۲-۵-۴-۲ تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. ۷۶

۶-۴-۲ نسبت های مالی. ۷۸

۱-۶-۴-۲ انواع نسبت‌های مالی. ۷۸

۷-۴-۲  نرخ بازده مورد انتظار. ۸۳

۸-۴-۲ نرخ بازده سهام ۸۴

۵-۲ بخش چهارم: سوابق تحقیق. ۸۵

۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. ۸۶

۱-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. ۸۶

۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در ایران. ۸۸

۷-۲ فرضیههای تحقیق: ۸۸

۸-۲ جامعه آماری: ۸۹

۹-۲ روش آزمون تحقیق: ۸۹

۱۰-۲ خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: ۸۹

۱۱-۲ تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. ۹۳

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه : ۹۵

۲-۳ روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. ۹۶

۳-۳ قلمرو تحقیق. ۹۶

۴-۳  روش های گردآوری اطلاعات.. ۹۷

۵-۳- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها ۹۸

۶-۳- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ۹۸

۷-۳ روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۰

۱-۷-۳  آزمون فرض تحقیق. ۱۰۱

۲-۷-۳  روش تحلیل داده‌ها ۱۰۲

۳-۷-۳ معیار آزمون. ۱۰۲

۴-۷-۳ ضریب تعیین: ۱۰۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۱۰۵

۲-۴ محاسبه متغیرهای وابسته ۱۰۵

۳-۴ آزمون فرضیه ها ۱۱۲

۱-۳-۴ آزمون فرضیه های فرعی. ۱۱۲

۱-۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. ۱۱۳

۲-۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم ۱۱۳

۳-۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم ۱۱۴

۴-۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم ۱۱۵

۲-۳-۴ آزمون فرضیه های اصلی. ۱۱۵

۱-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. ۱۱۵

۲-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم ۱۱۷

۱-۲-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل شاخص های فرضیه اصلی دوم ۱۱۷

۴-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۲۱

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۲

۱-۲-۵ وضعیت فرضیه فرعی اول : ۱۲۲

۲-۲-۵ وضعیت فرضیه فرعی دوم : ۱۲۳

۳-۲-۵ وضعیت فرضیه فرعی سوم : ۱۲۳

۴-۲-۵ وضعیت فرضیه فرعی چهارم : ۱۲۴

۵-۲-۵ وضعیت فرضیه اصلی اول : ۱۲۴

۶-۲- ۵ وضعیت فرضیه اصلی دوم : ۱۲۵

۳-۵  بحث و نتیجه گیری کلی. ۱۲۵

۴-۵  پیشنهادها ۱۲۷

۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات اصلی تحقیق. ۱۲۷

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. ۱۲۸

۵-۵  محدودیتها و مشکلات تحقیق. ۱۲۹

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۸۲

منابع لاتین: ۱۸۵

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۸۶

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام یا انتشار سهام با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به بررسی تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به طور کلی، این تحقیق نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، ۲۰۰۴،ص ۶۳۲-۶۰۵)[۱].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و رابطه بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می شود؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، ۲۰۰۶،ص ۲۸)[۲].

چنگ و همکاران به بررسی رابطه نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، ۲۰۰۵،ص ۲۶۷-۲۳۷)[۳] .

[۱] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[۲] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[۳] . Cheng, Peng,2005,p237-267

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس   با فرمت ورد