بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 3

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه : 6

2-1  بيان مسئله 8

3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9

4-1  اهمیت و ضرورت تحقيق. 11

5-1  اهداف تحقیق. 13

6-1  چارچوب نظری تحقیق. 13

7-1  مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15

8-1  مدل تبیینی تحقيق. 18

9-1  فرضیه های تحقیق. 18

1-9-1  فرضیه اصلی  اول تحقیق. 19

2-9-1  فرضیه های فرعی تحقیق. 19

3-9-1  فرضية اصلي دوم 19

10-1 متغیرهای تحقیق. 19

1-10-1  متغیر مستقل. 20

2-10-1  متغیر وابسته 20

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش.. 20

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه 24

2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25

1-2-2 تاریخچه 25

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26

1-2-2-2 نظریه سنتی. 26

2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30

4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31

3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-1-3-2صنعت.. 33

2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34

3-1-3-2ریسک… 35

4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41

5-1-3-2  درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42

6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43

7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43

8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44

9-1-3-2-کنترل. 44

10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45

4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51

1-3-4-2 استقراض: 52

2-3-4-2 سهام عادی. 54

3-3-4-2سهام ممتاز. 56

4-3-4-2سود انباشته 57

5-3-4-2 هزینه سرمایه 58

1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59

2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60

6-3-4-2 هزینة بدهی. 61

7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62

8-3-4-2 هزینة سهام عادي. 63

1-8-3-4-2 نظرية مدل بدون رشد 64

2-8-3-4-2 نظرية مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65

3-8-3-4-2 نظرية مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

4-8-3-4-2  نظرية مدل صرف ریسک… 68

9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69

4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70

5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72

1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73

2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76

6-4-2 نسبت هاي مالي. 78

1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی. 78

7-4-2  نرخ بازده مورد انتظار. 83

8-4-2 نرخ بازده سهام 84

5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85

6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86

1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86

2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88

7-2 فرضیههای تحقیق: 88

8-2 جامعه آماری: 89

9-2 روش آزمون تحقیق: 89

10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89

11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه : 95

2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96

3-3 قلمرو تحقیق. 96

4-3  روش های گردآوری اطلاعات.. 97

5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98

6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98

7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

1-7-3  آزمون فرض تحقیق. 101

2-7-3  روش تحلیل داده‌ها 102

3-7-3 معیار آزمون. 102

4-7-3 ضریب تعیین: 103

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 105

2-4 محاسبه متغیرهاي وابسته 105

3-4 آزمون فرضیه ها 112

1-3-4 آزمون فرضيه هاي فرعي. 112

1-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی اول. 113

2-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی دوم 113

3-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی سوم 114

4-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی چهارم 115

2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115

1-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه اصلی اول. 115

2-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه اصلی دوم 117

1-2-2-3-4 تجزيه و تحليل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه: 121

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122

1-2-5 وضعیت فرضیه فرعي اول : 122

2-2-5 وضعیت فرضیه فرعي دوم : 123

3-2-5 وضعیت فرضیه فرعي سوم : 123

4-2-5 وضعیت فرضیه فرعي چهارم : 124

5-2-5 وضعيت فرضیه اصلی اول : 124

6-2- 5 وضعيت فرضیه اصلی دوم : 125

3-5  بحث و نتيجه گيري كلي. 125

4-5  پيشنهادها 127

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات اصلي تحقیق. 127

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128

5-5  محدوديتها و مشكلات تحقيق. 129

پيوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 182

منابع لاتین: 185

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….186

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام یا انتشار سهام با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به بررسی تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به طور کلی، این تحقیق نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و رابطه بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می شود؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به بررسی رابطه نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

 

پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس   با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *