بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

تقدیم به :

 

 

آنان که واصل فهم بودند و فاصل وهم،

پدر و مادر عزیز و مهربانم

جوانه اندیشه ام را سبز نشاندید و بقای سعی ام را جاویدان

عمرتان سبز و جاودانه

 

 

 

 

 


 

 

 

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ بیان مسئله ۵

۳-۱ بیان ضرورت تحقیق. ۶

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۷

۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق : ۸

۶-۱ متغیرهای مورد مطالعه ۸

۷-۱ اهداف تحقیق. ۹

۸-۱-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۱

۲-۲ اقتصاد دانشی. ۱۱

۳-۲ تعریف دانش.. ۱۲

۴-۲ پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه ۱۳

۵-۲ اشکال جدید منابع سازمانی. ۱۵

۶-۲ دارایی های نامشهود ۱۶

۷-۲ تاریخچه ی سرمایه ی فکری. ۲۰

۸-۲ اجزاء مدل سرمایه فکری. ۲۵

 

۹-۲ تعاریف مختلف سرمایه ی فکری. ۲۹

۱-۹-۲-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۲

۱۰-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۸

۱۱-۲ مدل های توصیفی سرمایه ی فکری. ۳۹

۱۲-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها ۴۰

۱-۱۲-۲ مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. ۴۰

۲-۱۲-۲ مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. ۴۱

۳-۱۲-۲ مدل های بازده دارایی ها ۴۱

۴-۱۲-۲ مدل های کارت امتیازی. ۴۱

۱-۴-۱۲-۲ مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) ۴۲

۲-۴-۱۲-۲ مدل کیوی توبین. ۴۳

۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ) ۴۴

۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) ۴۶

۵-۴-۱۲-۲  مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام) ۴۷

۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) ۴۸

۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمایه ی فکری. ۴۹

۸-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی زنجیره ارزش ۵۰

۹-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی متوازن. ۵۰

۱۰-۴-۱۲-۲ رهیاب سرمایه ی فکری اسکاندیا ۵۲

۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) ۵۳

۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) ۵۴

۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. ۵۶

 

۱۳-۲ طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۷

۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۹

۱۵-۲ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶ گزارش عملکرد مالی‌ ۶۰

۱۶-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. ۶۸

۱۷-۲ مفهوم اقتصادی سود ۶۸

۱۸-۲ تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته ۶۹

۱-۱۸-۲ تحقیقات خارجی. ۶۹

۲-۱۸-۲ تحقیقات داخلی. ۷۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۷۳

۲-۳روش تحقیق. ۷۳

۳-۳  نوع روش تحقیق : ۷۴

۱-۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات: ۷۴

۲-۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات : ۷۴

۳-۳-۳  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۷۵

۴-۳ قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی. ۷۵

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۷۵

۶-۳  جامعه ونمونه آماری. ۷۶

۷-۳  محدودیت های تحقیق. ۷۷

۸-۳ روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق : ۷۷

۹-۳ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : ۷۷

۱۰-۳ همبستگی. ۷۸

 

۱۱-۳ ضریب تعیین. ۷۸

۱۲-۳  مدل رگرسیون تحقیق. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۸۱

۲-۴  بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ. ۸۱

۳-۴   بررسی همبستگی بین سود خالص و ارزش دفتری. ۸۳

۴-۴  بررسی رگرسیون بین سود خالص و ارزش دفتری. ۸۴

۵-۴ رگرسیون و همبستگی به تفکیک سال. ۸۵

۶-۴ بررسی رابطه میان مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده ۸۹

۷-۴   بررسی نرمال بودن خطا ۹۲

۸-۴ جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون. ۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۹۵

۲-۵ خلاصه ۹۵

۳-۵ بیان نتایج. ۹۶

۴-۵ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده : ۹۶

۵-۵ پیشنهادات : ۹۸

۱-۵-۵ پیشنهادت حاصل از تحقیق : ۹۸

۲-۵-۵ پیشنهادت جنبی : ۹۸

۳-۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۹

پیوستها

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۱۰

منابع لاتین: ۱۱۱

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۱۲

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی این مقاله , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و بررسی این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد یا نه .

هدف ازین تحقیق آگاه نمودن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در میزان سود شرکت می باشد . سهامداران باید بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و استفاده مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود شود .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران