تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عناوین                                                              صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- تعریف و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………۳

۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵- پرسش ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱- پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱-۱- پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۱-۲- پرسش های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵-۲-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۱- دوره زمانی انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲- مکان انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..۷

۱-۷-۱- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۷-۲- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۳- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۸- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۹- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۱۰- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۱- کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷

 

فصل دوم : مبانی و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………۲۲

۲-۴- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۵- اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۵-۱- سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۵-۲- سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۵-۳- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) …………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۴- سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۶-۱- کیوی توبین ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶-۲- حسابداری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۶-۳- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶-۴- کارت ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۶-۵- سرمایه فکری مستقیم …………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۶- جهت یابی اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۷- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۶-۸- کارگزار تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۶-۹- کنترل دارایی نامشهود …………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۱۰- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۶-۱۱- ارزش بازار به دفتر …………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۶-۱۲- ارزش نامشهود محاسبه شده ……………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۶-۱۳- جستجوگر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۶-۱۴- نتایج امتیازی زنجیره ارزش ……………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۷- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری ………………………..۳۸

۲-۸- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………….۳۹

۲-۸-۱- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم ………………………………………………………………………….۳۹

۲-۸-۲- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار ……………………………………………………………………………۴۰

۲-۸-۳- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها …………………………………………………………………….۴۰

۲-۸-۴- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹- زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۹-۱- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۹-۲- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش …………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۰- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۱- زمینه های پدیداری مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۲- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۳- مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۴- مدیریت موفق سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱۵- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۶- آشفتگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۷- علل مشکلات مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۸- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری …………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۹- هزینه آشفتگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲۰- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲۱- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی …………………………………………………………………………………۵۵

۲-۲۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۲-۱- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۲-۱-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲۲-۱-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۲۲-۲- آشفتگی مالی………………… ………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲۲-۲-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲۲-۲-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۲۳- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ………………………………………………………..۷۲

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۲- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۳- فرضیه های مربوط به تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۷۵

۳-۴- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴-۱- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۴-۲- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۴-۳- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۵- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۶- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۸- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۳-۸-۱- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۳-۸-۲- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۸-۳- متغیر های کنترلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۹- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۱۰- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۱۱-۱- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱-۲- آزمون معنادار بودن …………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۱-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون ………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۱-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب …………………………………………………………………………………………..۸۷

۳-۱۱-۳- آزمون دوربین ـ واتسون ……………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۱۱-۴- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ……………………………………………………..۸۸

۳-۱۱-۵- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۱۲- مراحل آزمون فرضیه های آماری ……………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۱۳- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۳- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………….۹۶

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………….۹۹

۴-۳-۳- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۳-۴- نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۴- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۴-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۴-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۴-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۵- تحلیل نتایج ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۵-۱- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………….۱۲۹

۴-۵-۲- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی …………………………………………………………..۱۳۱

۴-۵-۳- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی ………………………………………………………………۱۳۳

۴-۵-۴- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………..۱۳۵

۴-۶- آزمون های تکمیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

۴-۶-۱- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف ……………………………………….۱۴۲

۴-۶-۲- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف …………………………………………۱۴۳

۴-۶-۳- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف ………………………………………..۱۴۴

۴-۶-۴- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف ……………………………………..۱۴۵

۴-۷- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

شماره فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

رد فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۱- بررسی فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۵-۲-۲- بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۲-۳- بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

۵-۲-۴- بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۵-۳- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۵-۵- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۵-۱- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………۱۵۸

۵-۶- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

منابع ومأخذ

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، بررسی رابطه سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

اهداف فرعی

۱- بررسی رابطه سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲- بررسی رابطه سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳- بررسی رابطه سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- پرسش­ها و فرضیه­های تحقیق

۱-۵-۱- پرسش­های تحقیق

۱-۵-۱-۱- پرسش اصلی تحقیق

آیا رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۵-۱-۲- پرسش­های فرعی تحقیق

۱- آیا رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۲- آیا رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۳- آیا رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد