تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورت هاي مالي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورت هاي مالي

قسمتی از متن پایان نامه :

چکيده:

با توجه به اينكه در سالهاي اخير، تجديد ارائه صورتهاي مالي بين شركتهاي ايراني بسيار رايج شده است.در اين تحقيق سعي شده برخي از عوامل تاثير گذار بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بيش اعتمادي مديريت، دوگانگي مدير عامل و…  را مورد بررسي قرار دهيم .در اين راستاي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسي شده است.جامعه آماري تحقيق حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1387 تا 1391بوده که جامعه آماري با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات غيرقابل قبول برابر با 116 شرکت مي باشد. بر اين اساس در اين تحقيق بيش اعتمادي مديريت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آن بر متغير وابسته، تجديد ارائه صورتهاي مالي مورد بررسي قرار گيرد. در فرضيه اول بررسي رابطه بين بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي، در فرضيه دوم بررسي رابطه بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي و در فرضيه سوم دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق که از داده‌هاي پانل(تابلويي) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان 95% نشان مي دهد بين بيش اعتمادي مديريت و دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد. بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه معکوس معناداري وجود دارد.

واژگان کليدي: تجديد ارائه صورتهاي مالي، بيش اعتمادي مديريت ، دوگانگي مدير عامل، درصد مديران غير موظف هيات مديره

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف تحقيق:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت ها
مي باشد. هدف نظري يا تئوريکي اين تحقيق مطالعه و بررسي علمي و چالش پيرامون موضوع عامل تجديد ارائه صورت هاي مالي مي باشد به سخن ديگر هدف تئوريکي کمک به دانش مديريت مالي و حسابداري در جهت بسط و توسعه آن مي باشد.

اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيتهاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجديد ارائه صورت هاي مالي را بررسي کند با اين هدف که يافته هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمايه ، تصميم گيرندگان ، تحليلگران مالي و سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحليل طرح هاي سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي و اوراق بهادار با عنايت به عامل تجديد ارائه صورت هاي مالي ، ياري رساند ؛ زيرا لحاظ اين عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمايه گذاري بهينه با کمينه مخاطره و بيشترين بازدهي مي گردد ، ضمن آنکه شفافيت محيط تصميم گيري و نتايج حاصله را نيز دوچندان مي نمايد.

علاوه بر سرمايه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت هاي زير مي‌توانند از نتايج اين پژوهش
بهره برداري نمايند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت هاي سرمايه گذاري و کارگزاري ها،

شرکتهاي بورسي اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسي و شرکتهاي حسابرسي

جامعه حسابداران رسمي ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورت هاي مالي با فرمت ورد

Author: 92