تاثیر افزایش اقلام تعهدی در هنگام اعلام سود سالیانه بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام – پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

در يك تحقيق علمي كه بر پايه روابط بين متغيرهاست؛ محقق سعي دارد كه تا حد امكان روابط موجود را بدرستي تبيين نمايد. در اينگونه تحقيقات، وجود يا عدم وجود همبستگي و نوع و شدت آن، هدف اصلي تحقيق بشمار مي‌رود. در اين راستا، داده هاي جمع آوري شده، بگونه اي طبقه بندي مي شوند كه امكان اجراي آزمونهاي آماري وجود داشته باشد. در اين مرحله از پژوهش داده هاي خام، تحليل شده و به اطلاعات قابل فهم تبديل مي شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالي بين آنها اظهار نظر نمود. در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون فرضيات مطرح شد. در فصل حاضر، ابتدا متغيرهاي تحقيق بلحاظ آماري توصيف و بررسي مي شوند. در ادامه، فرضيات تحقيق باتوجه به الگوي آزمون علمي مطرح شده در فصل قبل و از طريق نرم افزار spss و در سطح اطمينان 95 درصد آزمون و نتايج حاصله ارایه مي شود. آزمون فرضیات، مبتنی بر مدل های رگرسیونی چندگانه بوده و برای تمام مدل‌های برازش شده برقراری فرض‌های اساسی رگرسیون، بلحاظ اعتبار مدل جهت استخراج نتایج، بررسی شده است. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح شد که در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون این فرضيات ارایه گردید.

4-2- توصيف متغیرهای تحقيق

نقطه شروع تجزیه و تحلیل، داده هایی که بر اساس مبانی کمی اندازه گیری می‌شوند؛ به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا لازم است آماره هاي توصيفي داده‌هاي تحت بررسي محاسبه شود. تحلیل توصيفي، تکنیکی است که به بررسي شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي داده هاي تحقيق مي پردازد. تعداد مشاهدات تحقیق حاضر 565 (113*5) سال-شرکت است. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های 113 شرکت پذیرفته شده در بورس، به‌ عنوان نمونه آماری در طول 5 سال(1386 تا 1390)، بعنوان دوره آزمون می باشد. جدول 4-1 تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضيات را نشان می دهد.

آماره های تحلیل توصیفی، اطلاعات مفیدی را در خصوص توزیع داده های جمع آوری شده و متغیرهای محاسبه شده در اختیار محقق قرار می دهد. برای مثال، نتایج ارایه شده در جدول4-1 نشان می دهد که انحراف معیار متغیر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  از میانگین آن بالاتر می باشد. این یافته حاکی از وجود نوسانات قابل توجه در داده هاي اين متغیر می باشد. يافته نشان مي دهند كه بطور متوسط، 67% درصد از مالكيت شركتهاي نمونه آماري در اختيار سرمایه داران نهادی  بوده است. همچنين، مقدار حداقلي اين متغير صفر مي باشد كه نشان مي دهد، در ساختار مالكيت برخي از شركتهاي نمونه آماري، سرمایه گذاری نهادی  وجود نداشته است. يافته ها در خصوص سرمایه گذاران نهادی ، اندازه شركت، حجم مبا دلات و اهرم  مالي نشان مي دهد كه انحراف معيار اين متغيرها از ميانگين بدست آمده براي آنها كمتر است. اين يافته نشان مي دهد كه توزيع داده هاي اين متغيرها داراي نوسات پايين است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

  1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟
  3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟
  5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *