تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱-  مقدمه. ۳

۱-۲-  بیان مسأله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۵

۱-۴- هدف پژوهش. ۶

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش. ۶

۱-۵-۱- فرضیه‌ اصلی. ۶

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی. ۶

۱-۶- روش انجام پژوهش. ۷

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. ۷

۱-۶-۲- جامعه آماری و نمونه پژوهش. ۸

۱-۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. ۸

۱-۷- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش. ۹

۱-۸- تعریف واژه‌های کلیدی. ۹

۱-۹- ساختار پژوهش. ۱۰

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

۲-۱-  مقدمه. ۱۲

۲-۲-  مبانی نظری. ۱۲

۲-۲-۱- مفاهیم و تعریف سرمایه فکری. ۱۲

۲-۲-۱-۱- سیر تاریخی سرمایه فکری. ۱۷

۲-۲-۱-۲- عناصر سرمایه فکری. ۱۸

۲-۲-۱-۳- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. ۱۹

۲-۲-۲- سیستم­های حسابداری مدیریت. ۳۸

۲-۲-۳- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری. ۴۰

۲-۳-  پیشینه پژوهش. ۴۲

۲-۳-۱-  پژوهش­های خارجی. ۴۴

۲-۳-۲-  پژوهش­های داخلی. ۴۴

۲-۴- خلاصه فصل. ۴۸

فصل سوم روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۵۰

۳-۲- تعریف پژوهش. ۵۰

۳-۳- متغیرهای پژوهش. ۵۱

۳-۳-۱- متغیر مستقل. ۵۱

۳-۳-۲- متغیر وابسته. ۵۲

۳-۴- قلمرو پژوهش. ۵۲

۳-۵- جامعه و نمونه آماری. ۵۲

۳-۶- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. ۵۳

۳-۷- طراحی پرسشنامه. ۵۳

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها  ۵۱

۳-۹- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف)  ۵۵

۳-۱۰- ضریب همبستگی. ۵۵

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۵۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه. ۵۷

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. ۵۷

۴-۳- روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۳

۴-۴- آزمون نرمال بودن متغیرها. ۶۴

۴-۵- آزمون فرضیه­های پژوهش. ۶۵

۴-۶- رتبه بندی متغیرهای مستقل سیستم­های حسابداری مدیریت  ۷۴

۴-۷- خلاصه فصل. ۷۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۷۷

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش. ۷۷

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش. ۸۰

۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش. ۸۰

۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده. ۸۱

۵-۴- محدودیت­های پژوهش. ۸۱

۵-۵- خلاصه فصل. ۸۱

پیوست­ها. ۸۲

فهرست منابع. ۹۲

 

چکیده

 

بررسی تاثیر سیستم­های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری

در سازمان تامین اجتماعی

 

 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود با اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین ۱۲ فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته شد که مربوط به رابطه بین متغیرهای شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­شود و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می­باشد، مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم می‏باشد.

واژه­های کلیدی: سیستمهای حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان تأمین اجتماعی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر است:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی است تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش استفاده کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد استفاده مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

 

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی   با فرمت ورد