تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱تاریخچه مطالعاتی. ۶

۳-۱ بیان مساله تحقیق: ۸

۴-۱ چارچوب نظری : ۱۰

۵-۱ فرضیات تحقیق: ۱۵

۶-۱ اهداف تحقیق : ۱۶

۱-۶-۱ اهداف علمی : ۱۶

۲-۶-۱اهداف کاربردی : ۱۶

۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۱۶

۸-۱حدود مطالعاتی. ۱۷

۱-۸-۱ قلمرو  مکانی تحقیق. ۱۸

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق. ۱۸

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۸

۹-۱ تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. ۱۸

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۲۲

۲-۲ گفتار اول: ساختار مالکیت.. ۲۳

۱-۲-۲ مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی. ۲۳

۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی. ۲۵

۱-۲-۲-۲ تعریف حاکمیت شرکتی. ۲۹

۲-۲-۲-۲ مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : ۲۹

۳-۲-۲ گروه بندی های مختلف سهامداران: ۳۱

۱-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: ۳۲

۲-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: ۳۲

۳-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : ۳۳

۴-۲-۲ ساختارهای مالکیت.. ۳۳

۱-۴-۲-۲ سرمایهگذاران نهادی. ۳۴

۱-۱-۴-۲-۲ فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی : ۳۸

۲-۱-۴-۲-۲ سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار : ۳۹

۲-۴-۲-۲  سرمایهگذاران شرکتی. ۳۹

۳-۴-۲-۲  سرمایهگذاران مدیریتی. ۴۱

۴-۴-۲-۲ سرمایهگذاران خارجی. ۴۵

۱-۴-۴-۲-۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. ۴۶

۲-۴-۴-۲-۲ جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. ۴۶

۵-۲-۲- تئوری نمایندگی. ۴۷

۶-۲-۲ رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه ۴۹

۳-۲ گفتار دوم : نقدشوندگی سهام ۴۹

۱-۳-۲ نقدشوندگی ۴۹

۲-۳- ۲ معیارهای نقدشوندگی : ۵۲

۱-۲-۳-۲ معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام : ۵۳

۱-۱-۲-۳-۲ معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش : ۵۳

۲-۱-۲-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : ۵۴

۳-۱-۲-۳-۲ مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار : ۵۴

۴-۱-۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام : ۵۶

۵-۱-۲-۳-۲ مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : ۵۸

۲-۲-۳-۲ معیارهای مبتنی بر معاملات : ۵۹

۳-۳-۲ ریسک نقدشوندگی: ۶۳

۴-۳-۲ ابعاد نقدشوندگی بازار: ۶۴

۵-۳-۲ عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور. ۶۵

۶-۳-۲ عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها ۶۷

۷-۳-۲ اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. ۶۸

۸-۳-۲ مفهوم جهش برای نقدشوندگی ۶۹

۹-۳-۲ مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام ۶۹

۱-۹-۳-۲ نظریات مدافع حضور مالکان نهادی. ۷۰

۱-۱-۹-۳-۲ فرضیه نظارتی. ۷۰

۲-۱-۹-۳-۲ فرضیه کارآیی اطلاعاتی ۷۰

۲-۹-۳-۲ نظریات مخالف حضور مالکان نهادی. ۷۲

۱-۲-۹-۳-۲  فرضیه کژگزینی. ۷۲

۲-۲-۹-۳-۲ فرضیه کاهش سهام شناور. ۷۳

۱۰-۳-۲ ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار. ۷۴

۱۱-۳-۲ ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد ۷۷

۱۲-۳-۲ اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار. ۷۹

۱۳-۳-۲ تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد ۸۰

۱۴-۳-۲ علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس.. ۸۰

۱۵-۳-۲ عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. ۸۲

۱۶-۳-۲ پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ۸۴

۴-۲ گفتار سوم :پیشینه تحقیق: ۸۷

۱-۴-۲ تحقیق های خارجی: ۸۷

۲-۴-۲ تحقیق های داخلی : ۹۹

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۱۰۸

۲-۳ روش تحقیق. ۱۰۸

۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۱۰۹

۴-۳ مدل تحقیق. ۱۱۰

۱-۴-۳ متغیر های مستقل: ۱۱۱

۲-۴-۳ متغیر وابسته ۱۱۲

۳-۴-۳ متغیر های کنترل: ۱۱۳

۵-۳ روش های جمع اوری اطلاعات.. ۱۱۳

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۱۱۴

۱-۶-۳ روش آزمون فرضیات: ۱۱۴

۱-۱-۶-۳ روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم: ۱۱۵

۲-۱-۶-۳ روش آزمون فرضیه پنجم: ۱۱۵

۲-۶-۳ روش کلی آزمون فرضیات.. ۱۱۶

۷-۳ مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۱۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۱۲۰

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها ۱۲۰

۳-۴ روش آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۲۲

۱-۳-۴- بررسی اعتبار مدل. ۱۲۳

۴-۴ بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : ۱۲۴

۵-۴ نتایج آزمون فرضیه اول : ۱۲۵

۱-۵-۴ مدل اول. ۱۲۵

۲-۵-۴ مدل دوم ۱۲۸

۳- ۵-۴ مدل سوم ۱۳۰

۴- ۵-۴ مدل چهارم ۱۳۳

۵- ۵-۴ مدل پنجم ۱۳۵

۶- ۵-۴ نتیجهگیری کلی. ۱۳۸

۶-۴ نتایج آزمون فرضیه دوم : ۱۳۸

۱-۶-۴ مدل اول. ۱۳۹

۲-۶-۴ مدل دوم ۱۴۱

۳-۶-۴ مدل سوم ۱۴۳

۴-۶-۴ مدل چهارم ۱۴۶

۶-۶-۴ نتیجهگیری کلی. ۱۵۱

۷-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم : ۱۵۱

۱-۷-۴ مدل اول. ۱۵۲

۲-۷-۴ مدل دوم ۱۵۴

۴-۷-۴ مدل چهارم ۱۵۹

۵-۷-۴ مدل پنجم ۱۶۱

۶-۷-۴ نتیجهگیری کلی. ۱۶۴

۸-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم : ۱۶۴

۹-۴ نتایج آزمون فرضیه پنجم : ۱۶۵

۱-۹-۴ مدل اول. ۱۶۵

۲-۹-۴ مدل دوم ۱۶۸

۳-۹-۴ مدل سوم ۱۷۰

۴-۹-۴ مدل چهارم ۱۷۳

۵-۹-۴ مدل پنجم ۱۷۵

۶-۹-۴ نتیجهگیری کلی. ۱۷۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۸۲

۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها ۱۸۲

۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اول : ۱۸۲

۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم : ۱۸۴

۳-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم : ۱۸۵

۴-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم: ۱۸۶

۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ۱۸۶

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۸۸

۱-۴- ۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق : ۱۸۸

۲-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. ۱۸۹

۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۹۰

پیوست ها

پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق. ۱۹۲

پیوست ب:خروجی های نرم افزار: ۱۹۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۲۲۸

منابع لاتین: ۲۳۱

چکیده لاتین. ۲۴۰

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق :

۱-۶-۱ اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

۲-۶-۱اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام  با فرمت ورد