تبیین رابطه ی سود آوری شرکت ها و ساختار سرمایه آنها-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه

دارندگان انواع اوراق بهادار شركت (مثل اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته) داراى نرخ بازده مورد انتظار مخصوص به خود هستند، در نتيجه هر يك از اين اوراق داراى هزينه خاص سرمايه مى باشند. هزينه سرمايه هريك از منابع خاص تأمين سرمايه (اوراق بهادار منتشره) را هزينه اقلام خاص سرمايه مى نامند. محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه كار چندان ساده اى نيست و نتايج هم به صورت تقريبى به دست خواهد آمد. اصولاً مشكل يا مسئله از آنجا به وجود مى آيد كه ارزش بازار شركت دستخوش تغييرات دائمى است و عوامل خارجی (مثل چرخه هاى تجارى و تورم) آثار شديدى بر اين فرآيند دارند و شركت بر اين عوامل هيچ نوع كنترلى ندارد. در نتيجه در اكثر موارد ارقام به صورت تقريبى محاسبه می شود. براي محاسبه هزينه سرمايه يك شركت، بايد هزينه سرمايه اقلام خاص سرمايه آن شركت شامل هزينه بدهي ها، سهام عادي، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه كرد. از آنجا كه در اين تحقيق صرفاً هزينه سهام عادي مدنظر است لذا از پرداختن به بقيه موارد صرف نظر مي شود.

 

2-3-2-2- هزينه سرمايه سهام عادي

يكي از مهمترين منابع تأمين مالي شركت ها، سهام عادي و حقوق متعلق به آنهاست. صاحبان سهام عادي نسبت به ساير تأمين كنندگان منابع مالي شرکت ها، بيشترين ريسك را متحمل مي شوند لذا طبيعي است كه نرخ بازده مورد انتظار آنها بيشترين نرخ بازده مورد انتظار باشد.

از نقطه نظر محاسباتي، محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي از پيچيدگي خاصي برخوردار است كه اين پيچيدگي ناشي از عوامل زير است:

1- براي سهام عادي سود مشخص و از پيش تعيين شده اي وجود ندارد. اين موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جريان هاي نقدي آتي سهام ابهام ايجاد شود و اين ابهام موجبات ريسك بيشتر را فراهم مي آورد.

2- زمان پرداخت سود سهام عادي نامشخص است كه اين موضوع نيز موجب ابهام در زمان بندي جريان هاي نقدي آتي سهام خواهد شد و چنين ابهامي نيز باعث افزايش ريسك صاحبان سهام عادي مي گردد[1].

3- عدم وجود قراردادي كه شركت را مكلف به پرداخت سود سهام عادي نمايد. عدم وجود چنين قراردادي ضمانت اجرايي پرداخت سود را زير سؤال مي برد و اين مسئله نيز به نوبه خود به ريسك سهام عادي خواهد افزود. در تأمين مالي از طريق ساير منابع، قراردادهايي وجود دارد كه چنين انعطافي را از بين برده است[2].

4- فقدان يك روند مشخص براي سياست گذاري ها و تصميم گيري ها در شركت ها به دليل تغييرات در مديريت و نيز عدم ثبات در سياست هاي كلان اقتصادي يكي ديگر از مسائلي است كه بازده سهام عادي را تحت تأثير قرار داده و از اين طريق محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي را با مشكل مضاعف مواجه مي سازد.

با توجه به اين موضوعات، محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي كار سخت و پيچيده اي است كه بايد با نهايت دقت انجام شود. بخصوص در ايران كه سهم ساير اجزاي ساختار سرمايه بدهي هاي بلندمدت با بهره و سهام ممتاز ناچيز است، اهميت محاسبه هزينه سهام عادي مضاعف خواهد شد (عثماني[3]، 1381).

در شريط اقتصادي فعلي ايران نخست اين كه نرخ بهره بدهي ها ثابت است، سپس اين كه استفاده از بدهي به عنوان ابزار تأمين مالي با محدوديت همراه است و همان طور كه قبلاً اشاره شد سهم اين گونه منابع در تأمين مالي شركت ها نسبتاً كم و بي اهميت است. علاوه بر اين برخي از شركت ها وضعيت خاصي دارند كه با پيش فروش محصولات خود تأمين مالي می کنند و با اينكار محاسبه هزينه بدهي و مقايسه آن را در بين شركت ها با مشكل مواجه مي نمايند(عثمانی، 1381). وجود چنين شرايطي و همچنين عدم وجود سهام ممتاز موجب مي شود هزينه بدهي و سهام ممتاز در ايران چندان با اهميت به نظر نرسد و اهميت هزينه سرمايه سهام عادي افزايش يابد كه موضوع اصلي تحقيق حاضر است. به همين جهت دربخش هاي بعدي عمده تأكيد روي هزينه سرمايه سهام عادي است.

 

2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزينه سرمايه

این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد:

 

2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزينه سرمايه

از عوامل خارجي مي توان به تورم، سياست هاي كلان اقتصادي و نوسان هاي بازار، اشاره نمود كه خارج از كنترل شركت ها مي باشند، ولي هزينه تأمين مالي آنها را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند. در يك تعريف هزينه سرمايه براي شركت عبارت است از: نرخ بهره بدون ريسك به علاوه درصد اضافي مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شركت. با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ريسك (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزايش می یابد كه درنتيجه موجب افزايش هزينه سرمايه مي شود. همچنين تورم باعث مي شود كه سرمايه بيشتري براي حجم معيني از فعاليت هاي تجاري ضروري گردد و نيروي كار تقاضاي دستمزدهاي بيشتري كنند، هزينه هاي گسترش و تعويض كارگاه هاي توليدي بيشتر خواهد شد كه همه اين عوامل باعث مي شوند تا نياز شركت براي گردآوري سرمايه بيشتر شود. همزمان با اين مسئله، بانك مركزي به منظور كنترل تورم درصدد كاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتيجه افزايش تقاضا از يك سو و كاهش عرضه وجوه از سوي ديگر، هزينه بهره (هزينه سرمايه شركت ها) را افزايش می دهد (نصيرپور[4]، 1379).

 

2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزينه سرمايه

عوامل داخلي، عواملی اند كه در كنترل شركت ها مؤثر بوده و مي توان با استفاده بهينه از آنها هزينه سرمايه را به حداقل رساند. همچنين با تحت كنترل قرار دادن اين عوامل مي توان به طور تجربي به بررسي تأثير اين عوامل بر هزينه سرمايه شركت ها پرداخت كه اهم آن به شرح زير می باشد.

 

2-3-2-3-2-1-  کيفيت اطلاعات

کيفيت اطلاعات مي تواند  بر هزينه سرمايه تأثير بگذارد. معمولاً هر چه کيفيت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزينه سرمايه کاهش مي‌يابد. کيفيت بالاي اطلاعات و تقارن اطلاعاتي موجب هماهنگي و تعامل بيشتر مديران و سرمايه‌گذاران در رابطه با تصميمات سرمايه‌گذاري مي‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه‌گذاران بيشتر باشد، سرمايه‌گذاران به لحاظ پذيرش ريسک بيشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه) بالايي را مطالبه مي‌کنند (ايزلي و اهارا 2004، لئوز و ورکچيا[5] 2004). کيفيت پائين گزارشگري، ريسک اطلاعات را افزايش مي‌دهد. لئوز و ورکچيا (2004) ثابت کردند که ريسک اطلاعات از طريق تنوع‌بخشي قابل کاهش نيست و بنابراين موجب افزايش هزينه سرمايه خواهد شد(بولو[6]، 1386).

 

2-3-2-3-2-2- سياست تقسيم سود

درصد خالص سود پرداختي به سهامداران (در قالب سود تقسيمی) مي تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، اثر بگذارد. همچنين اگر نسبت سود تقسيمي به اندازه اي بالا باشد كه شركت را ناگزير نمايد براي تأمين بودجه سرمايه اي، سهام جديد منتشر كند، شركت بايد هزينه انتشار را تحمل نمايد و اين مقادير بر هزينه سرمايه اثر خواهد داشت (پارسائيان، 1382).

 

2-3-2-3-2-3- سطح افشا

تدوين‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداري و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمايه معمولاً به‌منظور حمايت از منافع سرمايه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشاي اطلاعات مي‌کنند. يکي از مهمترين دلايل اقامه شده براي وضع مقررات افشاي اطلاعات در حوزه حسابداري، عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديريت و سايرين می باشد  (واتز و زيمرمن[7]، 1986).

1- مطابق ماده 240 قانون تجارت مصوبه سال 1347 شركت ها بايد سود سهام اعلام شده را حداكثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع پرداخت نمايند.

2- طبق ماده 90 قانون تجارت شركت ها موظفند10% از كل سود سال را تقسيم كنند.

3- محمد قسيم عثمانی، “شناسايي مدل هاي هزينه سرمايه و تأثير عوامل مؤثر برآن”، پايان نامه دكتري، دانشگاه علامه طباطبائي، (1381).

1- محمد نصيرپور، “بررسي تأثير اندازه شركت بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتی، (1379).

1- Leuz, C, and R. Verrecchia. . Firms, capital allocation choices, information quality, and the cost of capital. Working paper, University of Pennsylvania. (2004).

2- قاسم بولو، هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود”، رساله دکتري حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حسابداري و مديريت(1386).

3- Watts, R. L, and J. L. Zimmerman, Positive Accounting Theory. Prentice- Hall. Engle Wood Cliffs: New Jersey, (1986)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

 پایان نامه بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *