تحلیل سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

لنکس (2000) در یافت که تغییر حسابرس موجب تغییر در متن گزارش حسابرسی خواهد شد.در تحقیقی دیگر که توسط وو و کو[1] (2001) تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با تغییر حسابرس در سنگاپور انجام شده نتایج تحقیق مذکور حاکی از وجود ارتباط مستقیم بین اهرم مالی و تغییر حسابرسی، عدم ارتباط بین اهرم مالی شرکت و تغییر حسابرس به سطح حسابرسی با کیفیت بالاتر و عدم ارتباط وضعیت مالی شرکت ها با تغییر حسابرس می باشد. وو چای کو(2001) به بررسی رابطه بین تغییر در مدیریت و تغییر در حسابرس می پردازد. نتایج نشان داد که تغییر در مدیریت تاثیری مثبت بر تغییر در حسابرس دارد.

اسماعیل[2] و همکاران (2008) در یک تحقیق درباره تعیین عوامل تاثیرگذار بر تغییر حسابرس در کشور مالزي دریافتند که از میان متغیرهاي تغییر مدیریت، تغییر در ریاست کمیته حسابرسی، تغییر نام شرکت، صدور گزارش حسابرسی غیر مقبول در سال قبل از تغییر حسابرس، تغییر مالکیت، تغییر در حق الزحمه حسابرسی، مدت زمانی که حسابرس ، حسابرسی شرکت را به عهده داشته است، سطح نقدینگی شرکت، ریسک مالی شرکت (نسبت اهرمی)، رشد فروش و سودآوري شرکت در میان شرکت هاي پذیرفته شده در تابلوي دوم بورس اوراق بهادار کوآلا لامپور تنها متغیرهاي نسبت اهرمی، رشد فروش ، حق الزحمه حسابرسی و مدت زمانی که حسابرس حسابرسی شرکت را به عهده داشته است، از عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس می باشد.

مارتينز و مندز[3] (2010) به بررسي ارتباط بين تغيير حسابرس و مديريت سود شرکت ها در بورس کشور برزيل پرداختند. آنها با بکارگيري روش اقلام تعهدي سرمايه در گردش (AWCA)، اثرات تغيير حسابرس را بر روي مديريت سود با تمرکز بر روي دليل تغيير حسابرس(اجباري يا اختياري) تجزيه و تحليل کردند. نتايج مبين اين مطلب بود که ارتباط معناداري بين تغيير حسابرس و مديريت سود شرکت ها وجود ندارد.

 

2-4-2) پژوهش های داخلی

رضازاده و همكاران (1386) عوامل مؤثر بر تغيير حسابرسان در شركتهاي ايراني را مورد بررسي قرار دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 74 شركت مشتمل بر دو گروه 37 شركتي با تغيير حسابرس و بدون تغيير حسابرس طي سال 1381 بود. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه حق الزحمه حسابرسي، كيفيت كار حسابرسان، تغيير تركيب مديران شركت و اندازه شركتهاي مورد بررسي، بر تغيير حسابرسان تأثير مثبت و معني داري دارد.

حدادی و همکاران (1391) طی تحقیقی به بررسی رابطه بین مدیریت سود و تغییر حسابرسی پرداختند. جامعه آماري مورد مطالعه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1388 انتخاب و براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده  گردید. نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و تغییر حسابرسی، رابطه معنی داري وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدي گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) و مدیریت سود و تجربه حسابرس ارتباط وجود دارد.

روحی و ایمان زاده (1388) به بررسی دلایل تغییر حسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرس، تغییر مدیران شرکت، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه بر تغییر حسابرس از سوی شرکت ها تاثیرگذار است.

حساس یگانه و جعفری (1388) طی پژوهشی به بررسی تغییر موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی پرداختند. كيفيت حسابرسي حاصل جمع شايستگی (توانايي كشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگيزه گزارش موارد كشف شده) برای 167 شرکت بین سالهای 1385 لغایت 1387 مي باشد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده نشان مي دهد كه تغییر موسسات حسابرسي موجب افزايش كيفيت حسابرسي نمي شود.

 

زارعی مروج (1384) تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرس در ایران انجام داد و به این نتیجه رسید که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت کارحسابرس، تغییر مدیران شرکت، اندازه شرکت در سطح اطمینان 95 درصد بر تغییرحسابرسان از سوی شرکت­ها تاثیر دارد.

پوربهبهانی (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه حسابرس-صاحبکار با تاکید بر مدت تصدی حسابرس و تغییر حسابرس در ایران پرداختند. تحقیق ایشان نشان می دهد که تغییر حسابرس با اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنادار بوده ولی فاقد رابطه معنادار با رشد صاحبکار است. همچنین افزایش مدت تصدی حسابرسی باعث بهبود حسابرسی بین موسسات حسابرسی کوچک می گردد.

باقرآبادی و طیبی (1390) به بررسی اثر تغییر حسابرس مستقل در شرکت‌های بورسی پرداختند، یافته ها نشان داد که تغییر اختیاری حسابرس طی دوره تحقیق (1383-1387) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدیریت سود شرکت‌ها دارای رابطه معناداری نمی‌باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت در ایران، عوامل دیگری زمینه ساز تغییر حسابرس در شرکت‌ها می‌باشند.

بولو و همکاران (1389) رابطه میان تغيير حسابرس مستقل و شفافيت اطلاعاتي شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. آن­ها نشان دادند که تغيير حسابرس مستقل هیچ تاثیری بر شفافيت اطلاعاتي شركت­ها ندارد.

کرمی و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی(تغییر حسابرس) و مدیریت سود در 133 شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 1379 لغایت 1385 پرداختند. نتايج نشان داد که با افزايش دوره تصدي حسابرس و عدم تغییر حسابرس، انعطاف پذيري مديريت در استفاده از اقلام تعهدي اختياري افزايش و مدیران از این مدیریت سود برای اهداف منفی استفاده می کنند لذا وجود رابطه طولاني مدت ميان صاحبكار و حسابرس و عدم تغییر حسابرس، باعث افزايش انعطاف پذيري مديريت در استفاده از اقلام تعهدي اختياري ميگردد، اما اين استفاده بيشتر برای كاهش سود (محافظه كارانه) است.

کاشانی پور و همکاران (1391) به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و تغییر حسابرس را با اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. جامعه آماري پژوهش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده براي انتخاب نمونه، 260 سال-شرکت طی دوره 1385 تا 1389 انتخاب گردید. براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدي اختیاري و دوره تصدي حسابرس در کلیه شرکت هاي مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد، لذا تغییر موسسات حسابرسی منجر به کاهش اقلام تعهدی و افزایش کیفیت حسابرسی نمی گردد.

 

[1] Woo ES, Koh

[2] Ismail

[3] martines

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *