تسهیلات اعطایی

دانلود پایان نامه

اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. هرگونه اقدام یا کوشش برای انجام معاملات مشکوک نیز باید گزارش شود همچنین مؤسسات مالی و کارکنان آنها باید از هرگونه مسئولیت جزایی یا مدنی به علت افشای اطلاعات محرمانه ی مشتریان معاف باشند، مشروط بر آنکه گزارش عملیات و معاملات مشکوک مبتنی بر حسن نیت باشد، حتی اگر نتوانند اموال مشکوک را به جرم خاصی منتسب کنند. (دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک بانک مرکزی ج . ا ۱۳۹۰)
۲-۱۹-۳-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت(
ابزار دیگری که بانک ها می توانند برای شناسایی موارد مشکوک به کار گیرند،گزارش های روزانه و سوابق عملیات انتقال خطی)تلفن ،سوئیفت و اینترنت( وجوه به حساب مشتری است. بررسی دوره ای اطلاعات فوق، در شناسایی فعالیتهای غیرمعمول مشتری به بانک کمک خواهدکرد. در مورد بانک هایی که حجم انتقالات خطی آنها بسیار زیاداست؛ استفاده از صفحه گسترده اکسل و نرم افزارهای موجود در بازار برای شناسایی فعالیت های غیرمعمول حساب مشتریان بسیار کارآمد خواهد بود. خروجی بیشتر سیستم های نرم افزاری موجود برای مقابله با پول شویی، شامل گزارش های استانداردی است که فعالیت های مشکوک را فیلتر م یکند. این گزارش ها به طورکلی متمرکز بر مشخص کردن موقعیت های جغرافیایی پر خطر و نقل و انتقالات خطی مبالغ بالا توسط مشتری حقیقی یا حقوقی است. بر این اساس ضروری است تا بانک با توجه به نوع مشتریان خود و نیز حجم انتقالات خطی مشتری حقیقی یا حقوقی معیارهای خود را برای فیلتر حجم انتقالات خطی هر دو نوع مشتری مشخص کند.(کشتکار :۶:۱۳۹۰)
۲-۱۹-۴-گزارش حجم ابزارهای پولی ۱۴
استفاده شده توسط مشتری ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به فروش ابزارهای پولی ابزارهای موجود در بازار پول از جمله چک های بانکی، چک های مسافرتی، حواله و… می تواند به بانکداران برای تشخیص امکان ایجاد تشکیلات پولی توسط پولشویان از طریق خرید ابزارهای پولی، کمک کند. با بررسی دور های این سوابق، خریدهای مکرر و پرداخت کنندگان ابزارهای پولی و دریافت کنندگان وجوه، مشخص خواهند شد.
۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری
گزارش های مربوط به سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری، منعکس کننده کل بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و تعداد دفعات بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری در یک دوره مشخص” یک ماه “است. با کمک این گزارش ها ، مشتریانی که گردش حساب آن ها بسیار بالا و غیرمعمول است و می تواند بیانگر فعالیت غیرمعمول آن ها باشد، مشخص خواهند شد. (هاپکینز ۲۰۰۷ :۱۳)
۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها
سامانه ارسال پیامک “به منظور راهبری وا طلاع رسانی درا داره مبارزه با پولشویی، سامانه ارسال پیام کوتاه درا ین ا داره نصب و راه ا ندازی گردید.وبا جمع آوری کلیه شماره تلفن های همراه رابطین مبارزه با پولشویی در شعب و واحد ها،ا قدام به ا رسال پیام کوتاه به صورت هفتگی می نماید
نرم افزار جامع مبارزه با پولشویی “اداره مبارزه با پولشویی با مساعدت مدیریت فناوری ا طلاعات جلسات مشترکی رابا شرکت های ارائه دهنده نرم افزار مبارزه با پولشویی جهت هماهنگی و تهیه نرم افزار فوق برگزار نموده است، پس از روئیت چندین Demo ا زبرنامه موردبررسی ا نجام مطالعات و کارشناسی های مورد نظر خود را در این خصوص ا نجام و نرم ا فزار AML خود را در بازار شناسایی نموده وا نعقاد قرار داد با شرکت مورد نظر را به پایان رساند. همچنین با تهیه سخت افزار مناسب، انبار داده ا ختصاصی نرم ا فزار مذکور را شکل داده و توانایی ا ستخراج گزارش معاملات مشکوک به پولشویی را دارد.نرم افزار کنترل لیست سیاهBlack list”جهت کنترل های لازم و در صورت لزوم عدم ارائه خدمات پایه و غیرپایه به مشتریان بد حساب که مراجع قضائی و قانونی معرفی می نمایند، بانک اطلاعاتی افراد لیست سیاه در بانک تشکیل و با همکاری مدیریتهای محترم بازرسی،حراست و حقوقی به روز رسانی می گردد.کلیه اطلاعات ا ین لیست محرمانه بوده و در صورت مراجعه شخص بدحساب به شعبه جهت دریافت خدمات پایه و غیر پایه، سیستم باا ستفاده ا ز کد ملی ا فراد پیغامهای لازم را به همکاران ا رائه کننده خدمات ا رسال می دارد.
نرم افزار ارتباط بین اسناد “جهت ردیابی تراکنشهای و پیگیری وجوه جابجا شده و همچنین وفق تکالیف بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا )بخشنامه ا صلاح فرآیندها( و همچنین نیاز داخلی ،ا داره تشکیلات و روشها باهمکاری ا داره تحقیق و توسعه نرم افزار ها اقدام به بازنگری نحوه حسابداری ا سناد در شعبه نموده وبا تهیه روش ا رتباط بین ا سناد یک ا نجام دهنده عملیات توسط تخصیص یک آرتیکل ، ضمن وجود ا رتباط بین کلیه ا سناد جهت تمامی ا مور مربوطه،به نرم ا فزار جامع مبارزه با پولشویی ا مکان ردیابی وجوه و همچنین جلوگیری از پرداخت وجه نقد بالاترا ز سقف مجاز و نیز درج صحیح ا سناد انتقالی و نقدی را میسر می نماید). ماهنامه تجارت ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر ۱۳۹۲)
۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:
به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول شویی، شناخت مناطق پرریسک ضروری است. مناطقی که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و مناطقی که فعالیت های مجرمانه، مانند قاچاق، بیشتر در آنجا صورت می گیرد، از جمله مناطق پرریسک شناخته می شوند. بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری فعال در این مناطق باید در شناسایی مشتریان خود دقت عمل بیشتری داشته با
شند. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری و شعبه های آنها در سایر مناطق نیز می بایست نسبت به نقل و انتقالات وجوه به بانک ها و مؤسسات اعتباری فعال در مناطق پرریسک، کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند.(کشتکار ۱۶۳:۱۳۹۰)
بانکها باید برنامه های موثری در خصوص مبارزه با پولشویی داشته باشند. در این برنامه ها خطراتی را که توسط پولشویان و تروریستها و با سوء استفاده از سیستم مالی به وجود می آید، مشخص یشود و بد ین وسیله توانایی بانکها برای تشخیص و کنترل فعالیتهای فوق افزایش یافته و مانع این گونه فعالیتها می شوند.
این برنامه ها به با نکها کمک می کنند که شهرت خود را حفظ کنند، چرا که بانکها در سطح داخلی و بین المللی ناگزیر به رقابت هستند. یک برنامه موفق در خصوص مبارزه با پولشویی، شامل مکانیزمی برای تشخیص سطوح بالقوه آسیب پذیر در مقابل پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که باید به طور موثری توسط بانک تعیین شود. تشخیص و اقدامات مناسب برای کاهش این آسیب پذیر یها، عنصر اساسی برنامه مبارزه با پولشویی است که توسط یک بانک به کارگرفته می شود و بدین وسیله ریسکهای همراه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قابل کنترل خواهد شد. بنابراین با وجود چنین برنامه هایی، ناظران بانکی می توانند جریا نهای عمل بانک و ارزیابی سطح ریسکی که بانک با آن مواجه است و اثربخشی برنامه های فوق را مورد بررسی قرار دهند. زمانی که فرایند ارزیابی ریسک بانک در خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد، ناظران بانک تواناییِ مدیریت و اداره کنندگان بانک برای اندازه گیری، مشخص و کنترل کردن ریسکهایی که بانک در معرض آنهاست را ارزیابی می کنند (پیتر و دیگران به نقل از کشتکار ۴۴:۱۳۹۲)
بانک ها و موسسات اعتباری در ارایه خدمات زیر به مشتریان باید دقت بیشتری بنمایند” انتقال وجوه به صورت الکترونیکی (wire Transfers) “
خدمات بانکداری الکترونیک شامل خدماتی که از طریق اینترنت، کارت های اعتباری ، کارت های نقدی با ارزش ذخیره شده۳۰ ارائه می شوند.
بانکداری شخص۳۱۲
خدمات کارگزاری بانکی
ابهام اساسی در این است که بانک های از طرفی مکلف به حفظ اسرار مشتریان اند و از طرف دیگر مکلف به گزارش دهی. هرچند به موجب استانداردهای بین المللی نباید به دنبال ادله ی محکم برای اثبات جرم بود، بلکه باید امارات و قرائن را جستجو کرد. بهترین معیار، نگاه دقیق به عملیات و احراز عدم تطابق آن با موارد مشابه به لحاظ موقعیت مشتری و ساختار شخص حقوقی است. همچنین بعضی از عوامل و نشانه ها می تواند افراد را برای تشخیص بهتری یاری دهد.(تجلی ۱۳۰،۱۳۲:۱۳۹۰)
۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق:
یکی از ارکان اساسی نظام های ضد پولشویی و مدیریت مالیاتی، الزام موسسه های مالی به نگهداری سوابق مشتری است . بانکها و موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان خود را نگهداری نمایند در بیانیه بازل از بانک ها خواسته شده است که در زمینه نگهداری سوابق معاملاتی و بین المللی مشتریان خود اقدام کنند. همچنین این تکلیف به سوابق مربوط به حسابها، مکاتبات تجاری و شناسایی مشتری نیز تعمیم یافته است. در ایران موسسه اعتباری موظف است سوابق تراکنش های مالی تمامی مدارک و مستندات مربوط به هویت مشتری را به مدت حداقل ۱۰ سال نگهداری نماید. لازم است در این سوابق اطلاعات مربوط به نوع تراکنش،مبلغ و نوع ارز، تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش، شماره حسابهایی که تراکنش ازطریق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب / صاحبان حساب درج شوند.(ماده ۳۲و۳۳ قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶)۴
مدت نگهداری اسناد” بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند.بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از زمان های مقرر،اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمان های مقرر، اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت۳ سال پس از زمانهای مقرر نگهداری نمایند.
ردیف
نام سند
زمان پایه
اسناد سطح دوم
اسناد سطح دوم
اسناد سطح دوم
الف
دفتر کل
از پایان سال مالی
ب
دفتر خزانه
از پایان سال مالی
پ
دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان
از تاریخ بسته شدن دفتر
اسناد سطح سوم
اسناد سطح سوم
اسناد سطح سوم
الف
کارت های نمونه امضاء، مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسواب هوای
ارزی و ریالی مشتریان
از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر
دارندگان حق امضا یا تغییر امضا
ب
لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص، چک پول، ایران چک،چک بانکی و غیره، سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم ازخریداری یا وصولی ارزی و ریالی
از تاریخ تسویه
پ
گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء ا ور چک های برگشتی
از تاریخ صدور
ت
کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص
)به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی(
از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب
ث
اسناد مربوط به عملیات حساب های معاملات داخلی بانک کوه از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده
از تاریخ انجام معامله
ج
لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط
از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب
چ
مدارک نقل و انتقال سهام
از تاریخ نقل و انتقال
ح
نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده ب
انک ها
از تاریخ بسته شدن حساب
خ
کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی، حواله جوات ارزی، کارت های اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی
از تاریخ خاتمه عملیات بانکی
د
کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پایاپای، صندوق امانات و اوراق مشارکت
از تاریخ خاتمه عملیات بانکی
ذ
اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی
از تاریخ خاتمه عملیات بانکی
ر
کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی، نقدی و انتقالی
از تاریخ خاتمه عملیات بانکی
ز
دفتر خزانه
از تاریخ بسته شدن دفتر
ژ
ترازنامه اسفندماه هرسال شعب بانک به انضمام گزارش های ویژه حسابرس مستقل شعب
از تاریخ تنظیم سند
اسناد سطح چهارم
اسناد سطح چهارم
اسناد سطح چهارم
الف
قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و
اعتبارات استفاده شده مشتریان
از تاریخ تسویه حساب و فک رهن از وثایق
ب
اوراق مربوط به فروش ا ثاث و وسایل فرسوده و مستعمل
و اسقاط شده
از تاریخ فروش
پ
اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده
از تاریخ خاتمه عملیات بانکی
ت
اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیرمنقول بانک
از تاریخ خرید
ث
دفاتر )و یا رسید( تحویل کارت های الکترونیک بانک به مشتریان
از تاریخ بسته شدن دفتر و یا از تاریخ رسید
تحویل
ج
پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک باضمایم مربوطه
از تاریخ اتمام بازرسی و تهیه گزارش مربوط
اسناد سطح پنجم
اسناد سطح پنجم
اسناد سطح پنجم
الف
دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده
از تاریخ بسته شدن دفتر
ب
دفاتر ارسال مراسلات
از تاریخ بسته شدن دفتر
پ
ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک
از تاریخ اتمام دسته چک ها
ت
صورت موجودی های روزانه صندوق شعب )سیتواسیون(
از تاریخ خاتمه عملیات
ث
لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب
از تاریخ خاتمه عملیات
ج
نوار )ژورنال( دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشین های
تحویلداری
از تاریخ بسته شدن نوار رول )ژورنال(
آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها بخشنامه ۸۰۲۲۳/۸۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی ج.ا.ا.
۲-۲۰-واحد تطبیق:
مورد دیگری که بانک ها اغلب به این دلیل جریمه می شوند این است که واحد مستقلی تحت عنوان واحد پلیس مالی و یا واحد تطبیق در بانک خود در نظر نمی گیرند. (هاپکینز ۲۰۰۷)
تطبیق به معنای مطابقت با قوانین و مقررات است. می توان ازروش های گوناگونی برای دستیابی به تطبیق استفاده کرد، ازجمله کمک تطبیقی، پایش تطبیقی و

Author: mitra4--javid