تصمیم به خرید

دانلود پایان نامه

چئوک مان (۲۰۱۲) مبنی بر تائید رابطه فوق مطابقت دارد. علم قلیلو و رضازاده در پژوهش خود نشان داد که رفتار خرید مشتری ثابت نمی ماند چون تجربه کسب شده از خریدهای الکترونیکی گذشته عاملی برای گسترش تجربه می شود و تمایل به خرید مجدد را افزایش می دهد.
– بررسی نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره
همچنین در بخش سایر یافته های پژوهش نیز تلاش شد تا سه معادله رگرسیونی منتج از روابط بین متغیرهای پژوهش به ترتیب زیر محاسبه و ارائه گردد:
?=۰.۷۷۷ +۰.۶۹۷X1 +0.1501X2
?=-۰.۶۸۰ +۰.۰۳۸X1 +0.597X2+0.574X3
?=-۰.۸۴۷ +۰.۰۱۷۳X1 +0.0327X2+0.019X3+ 0.528 X4+0.503X5
در معادله اول اثر فاکتورهای ذهنی: تقاضا (X1) و نگرش (X2)، در معادله دوم اثر فاکتورهای عینی: قیمت(X1)، کیفیت (X2) و اعتماد (X3)، بطور مجزا و در معادله سوم اثر هر پنج عامل موجود در فاکتورهای مذکور بطور همزمان بر تصمیم خرید آنلاین مشتریان به نمایش درآمده است. معادله اول نشان می دهد که خواستهها و نیازهای شخصی افراد یا به عبارتی انتظاراتی که هر فرد از خرید آنلاین دارد بیشترین تاثیر بر تصمیم به خرید آنلاین دارا میباشند. معادله دوم نشان می دهد که کیفیت محصول و پس از آن اعتماد به وب سایت بیشترین تاثیر را بر تمایل و تصمیم به خرید آنلاین دارا میباشند. معادله سوم کیفیت محصول و پس از آن اعتماد به وب سایت بیشترین تاثیر را بر تمایل و تصمیم به خرید آنلاین دارا می باشند.
۵-۳) پیشنهادات پژوهش
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش
با توجه به یافته های مطالعه حاضر پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
– فرضیه اول: با توجه به تائید رابطه مثبت و معنی دار بین قیمت محصولات بر تصمیم خرید آنلاین مشتریان می توان به مدیران فروشگاه های آنلاین در راستای افزایش فروش و جذب مشتریانی بیشتر و همچنین رقابت با فروشگاه های آنلاین با سابقه تر، توصیه نمود تا با استفاده از قیمتهای رقابتی و مناسب و تخفیـف هـای قیمتـی، تمایل به خرید مشتریان را افزایش دهند چرا که در محـیط آنلاین، از آنجایی که مشتریان اجناس واقعی را نمـیبیننـد، درک کیفیت کالا با دشواریهایی برای آنها توام است از این رو عاملی همچون قیمت مناسب میتواند نقش مهمی بر رفتار خرید ایفا نموده و محرک بسیار قوی در ترغیب مشتریان به خرید محسوب شود.
– فرضیه دوم: با توجه به تائید رابطه مثبت و معنی دار بین کیفیت محصول بر تصمیم خرید آنلاین مشتریان می توان گفت کیفیت مطلوبیتی است که مشتریان آن را ادراک می کنند بنابراین فروشگاه های آنلاین می توانند با ارائه اطلاعات صادقانه در مورد ویژگیها و کارایی ها و گزارشهای ارزیابی محصولات مورد نظر این خریداران را به خرید ترغیب کنند.
– فرضیه سوم: با توجه به تائید رابطه مثبت و معنی داراعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان توصیه می گردد با بالابردن امنیت وب سایت و ارائه اطلاعات در خصوص چگونگی برقراری امنیت اطلاعات افراد توسط وب ساعت، مقدار فروش آنلاین خود را افزایش دهند. زیرا مصرف کنندگان در مورد افشای اطلاعات مالی و خصوصی خود نگرانی دارند. اگرچه بیشتر سایت‌های فروش اینترنتی سیاست حفاظت شخصی و خصوصی را اعمال و ایمنی مبادلات را تضمین می کنند. ولی اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه مبادلات و اطلاعات شخصی امنیت لازم را دارند، ارائه نمی‌دهند. از این رو مشتری همچنان از اعتماد به وب سایت سرباز می زند.

– فرضیه چهارم: نگرش مصرف کننده تحت تاثیر ویژگیهای فردی یا خصیصههای وی قرار دارند. خصیصه هایی که تحت تاثیر عواملی همچون سن، جنسـیت، فرهنـگ، حالتهای روحی، شیءگرا بودن، لذت از خرید، تمایل به خرید آنـی و درجـه ادراک شـده خـود درگیری (پربوتیـا۷۰، ۲۰۰۵ به نقل از بابایی، ۱۳۸۹) و محرکهایی همچون توصیه دوستان و خانواده و … و تبلیغات دهان به دهان قرار گرفته و به انجام اعمالی منتج می شوند. بنابراین با توجه به تائید رابطه بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید به مدیران فروشگاه های آنلاین توصیه می گردد تا معیارهایی همچون ایجاد هیجان، تحریک حس کنجکاوی، سهولت خریـد، اسـتفاده از طرح های گیرا، رنگها، موسیقی و ویدیوهای جذاب روی صفحات وب، ارائه اطلاعات مکفی در خصوص محصول، کیفیت و نوع تحویل، ارائه تخفیفات و خدمات پی از فروش و … را جزء اولویتهای کاری خود قرار دهند زیرا با در نظر گرفتن چنین معیارهایی نه تنها می توانند فرد را به خرید آنلاین ترغیب کنند بلکه می توانند موجب براه اندازی تبلیغات دهان به دهان بصورت داوطلبانه از سوی مشتریان گردند.
– فرضیه پنجم: با توجه به تائید رابطه بین خواسته های شخصی و تصمیم به خرید آنلاین نیز پیشنهاد می گردد در راستای برآورده شدن انتظار صرفه جویی در وقت و هزینه، پیشنهاد می گردد فروشگاه های آنلاین با طراحی مناسب وب سایت و قرار دادن اطلاعات بصورتی که کاربران مبتدی هم قادر به کسب اطلاعات لازم

Author: mitra4--javid