دانلود پایان نامه – تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری -پایان نامه مقطع ارشد

دانلود پایان نامه

از نظر کاتلر بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله‌ی آن، افراد و گروه‌ها، نیازها و خواسته‌های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله‌ی کالاهای مفید و با ارزش با دیگران، تأمین می‌کنند. این تعریف از بازاریابی بر مفاهیم اساسی زیر تأکید دارد: نیازها، خواسته‌ها و تقاضا؛ کالاها (محصولات، خدمات و ایده‌ها)؛ فایده، هزینه و رضایتمندی؛ مبادله و معاملات؛ روابط و شبکه ها؛ بازارها؛ و بازاریابان و مشتریان. روستا و همکاران، بازاریابی را همه تلاش‌های نظاممند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمان، می‌داند (روستا و همکاران، 1378: 14) و در جای دیگر بازاریابی را به معنای «کار کردن با بازار» یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل در آوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته‌های بشر بیان می‌کند (روستا و همکاران، 1378: 9).

مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت‌گذاری، تبلیغات پیشبردی و توزیع می‌دهد، کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تأمین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد.

تعریف فوق از مدیریت بازاریابی، موارد زیر را مورد تأکید قرار می‌دهند:

  • تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل
  • پوشش کالاها و خدمات و ایده‌ها
  • تأکید بر قصد مبادله
  • و بالاخره این که تأمین رضامندی برای طرفین باشد (کاتلر، فیلیپ وگری آرمسترانگ، 1385: 52-53).

Author: 92