تغییر حسابرسان-دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

حاکمیت شرکتی سازمان بورسو اوراق بهادار است. هیات مدیره در صورت تشخیص ضرورت افزایش تعداد اعضا میتواند با ارائه دلایل توجیه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام، تقاضای افزایش تعداد اعضا را بنماید. افزایش تعداد اعضای غیرموظف به خصوص برای عضویت در کمیته های هیات مدیره مناسب میباشد، ولی پیش بینی شده است که در مراحل اولیه استقرار نظام راهبرد شرکتی از کارشناسان مستقل نیز در کمیته ها استفاده شود. هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت است و اعضای آن میتوانند با رعایت موارد زیر به راهبری شرکتی، قدرت و استحکام بیشتری دهند:

 1. نقش نظارتی خود را درک و اجرا نمایند، از جمله درکوضعیت ریسک؛
 2. استراتژی تجاری کلی شرکت را تصویب نمایند، از جمله تصویب سیاست کلی ریسک و روشهای اجرایی مدیریت ریسک؛
 3. در فعالیتهای خود با سایر سازمانها و همچنین ایفای تعهدات خود نسبت به آنها از تضاد منافع یا بروز تضاد منافع اجتناب کنند؛
 4. هنگام بروز تضاد منافع که مانع انجام درست وظایفشان در قبال شرکتمیشود، از تصمیمگیری اجتناب نمایند؛
 5. برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود زمان و انرژی کافی صرف کنند؛
 6. خود را (به عنوان یک هیات) به گونهای سازماندهی کنند که به تبادل نظر استراتژیک واقعی و کارآمد کمک کند؛
 7. زمانی که اندازه و پیچیدگی شرکت رشد پیدا میکند، سطوح مناسب تخصصرا نیز به طور مستمر افزایشداده و آن را حفظ نمایند؛
 8. به طور دورهای اثربخشی رویه های راهبری خود را ارزیابی نمایند، از جمله انتصاب و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیریت تضاد منافع و تعیین نقاط ضعف موجود، و در صورت نیاز ایجاد تغییر و تحول؛
 9. مدیران اجرایی کلیدی را انتخاب کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند و در عین حال
 10. اطمینان حاصل کنند که شرکت برنامه درستی برای موفقیت برنامههای اجرایی خود دارد و همچنین مطالعه و بررسی نمایند
 11. که آیا جانشینان در نظر گرفته شده دارای صلاحیتبوده و برای اداره امور شرکت شایستگی دارند یا خیر؛
 12. با اعمال مسئولیت و اختیارات خود برای پرسش و پافشاری بر ارائه توضیحات صریح و صادقانه از سوی مدیریت، بر نحوه عملکرد مدیریت ارشد شرکت نظارت داشته باشند و اطلاعات کافی و به موقع برای قضاوت در مورد عملکرد مدیریت دریافت کنند؛
 13. به طور منظم با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی برای بازنگری خط مشیها ملاقات داشته باشند و همچنین خطوط ارتباطی ایجاد کنند و بر حرکت به سوی اهداف شرکتی نظارت کنند؛
 14. امنیت و سلامت شرکت را افزایش دهند، فضای مقرراتی را درک نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرکت با ناظران ارتباطی موثر و مطلوب دارد؛
 15. توصیه های مناسبارائه دهند و با بهرهگیری از نتایج به دست آمده از سایر موقعیتها، رویه های مناسب پیشنهاد نمایند؛
 16. به عنوان هیات مدیره در مدیریت روزانه، مشارکت نکنند؛
 17. با جدیت و هوشیارانه در زمینه به کارگیری و نظارت بر حسابرسان مستقل فعالیت داشته باشند.

ایفای مسئولیت های فوق ایجاب میکند که هیات مدیره کمیته های تخصصی ایجاد کند. این نحوه عمل با فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قابل قیاس است. در واقع کمیته های تخصصی بر روی موضوعات ارجاعی طبق منشور هر کمیته کار میکنند و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به هیات مدیره گزارش میشود.

۲-۱-۵-۲-۲) کمیته های هیات مدیره

با توجه به شرایط فعلی، هیات مدیره چهار کمیته تخصصی به شرح زیر تشکیل می دهد:

کمیته حسابرسی: این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تایید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعفها و کاستیها، عدم تطابق با سیاستها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است.

کمیته مدیریت ریسک: این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکتاست.

کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا: نظارت بر حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان مدیر عامل و اطمینان از این که پرداختها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، میباشد.

مدیران غیراجرایی (غیرموظف) و همینطور مدیرانی با مهارتها و دانش مرتبط میتوانند نقش بسیار مهمی در چنین کمیته هایی داشته باشند.

۳-۱-۵-۲-۲) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها

هیات مدیره بر اساس اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب میشود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهای برجسته یا تغییر نیازها و شرایط هیات مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز وجود دارد. هیات مدیره همچنین میتواند مدیران افتخاری منصوب نماید. مدیران افتخاری به جلسات هیات مدیره دعوت میشوند، اما در مورد مسائل مطرح شده در هیات رای نمیدهند. اعضای هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره دو ساله انتخاب میشوند.

 

 

۴-۱-۵-۲-۲) استقلال مدیر

اعضای هیات مدیره باید مستقل و غیرموظف باشند. هیات مدیره به منظور کمک به تصمیم گیری راجع به تعیین که استقلال افراد از استانداردهای استقلال مدیر استفاده میکند (ارائه شده در پیوست دستورالعمل). استانداردهای استقلال مدیر هم سو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و کلیه قوانین، مقررات وآیین نامه های مربوط به استقلال مدیر است که بر اساس شرایط زمانی لازمالاجرا میباشد. در صورتی که هیات مدیره تشخیص دهد یک مدیر، براساس آنچه در استانداردهای استقلال مدیر تعریف شده است، ارتباط با اهمیتی با شرکت ندارد، واجد شرایط استقلال برای خدمت در هیات مدیره و کمیته های آن خواهد بود.

۵-۱-۵-۲-۲) دبیر هیات مدیره

هیات مدیره یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انخاب میکند. شرح وظایف و مسئولیتهای وی و گردشکار دبیرخانه بر اساس دستورالعملی است که به تائید هیات مدیره میرسد.

۶-۱-۵-۲-۲)  اعضای مشترک هیات مدیره

هیچ یک از معاونان، مدیران اجرائی یا کارشناسان ارشد شرکت نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی خدمت کنند که یک عضو غیرموظف هیات مدیره، مدیر اجرایی آن است.

۷-۱-۵-۲-۲) تعهد مالکیت سهام

هیات مدیره مشمول تعهد مالکیت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند که براساس تمهیدات درنظر گرفته شده در آن، به مح ضاجرای دستورالعملهای معین و به شرط حصول شرایط تعهد، در طول مدتی که عضو هیات مدیره یا مدیریت ارشد میباشند، باید تعداد سهام عادی لازم را تا تاریخی که مشمول تعهد می شوند در اختیار داشته باشند. به منظور افزایش کارآمدی کارکنان و مدیران و شرکتهای تابعه، هیات مدیره تمهیداتی خواهد اندیشید که کارکنان و مدیران تعداد معینی از سهام را در اختیار داشته باشند. این حداقل تعداد سهام تا تاریخ همکاری کارکنان و مدیران با باید حفظ شود.

۸-۱-۵-۲-۲)  بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره

مدیران میتوانند تا نشست سالانه ای که بعد از سالروز تولد ۷۲ سالگیشان برگزار میشود، در هیات مدیره خدمت کنند و نمیتوانند پس از ۷۲ سالگی مجدداً انتخاب شوند، مگر این که براساس استدلالهای منطقی و معتبر، هیات مدیره از این شرط صرف نظر نماید. شرکت در خصوص تعداد دوره های عضویت در هیات مدیره سقفی نگذاشته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی