تغییر حسابرسان-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

حاکمیت شرکتی سازمان بورسو اوراق بهادار است. هیات مدیره در صورت تشخیص ضرورت افزایش تعداد اعضا میتواند با ارائه دلایل توجیه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام، تقاضاي افزایش تعداد اعضا را بنماید. افزایش تعداد اعضاي غیرموظف به خصوص براي عضویت در کمیته هاي هیات مدیره مناسب میباشد، ولی پیش بینی شده است که در مراحل اولیه استقرار نظام راهبرد شرکتی از کارشناسان مستقل نیز در کمیته ها استفاده شود. هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت است و اعضاي آن میتوانند با رعایت موارد زیر به راهبري شرکتی، قدرت و استحکام بیشتري دهند:

 1. نقش نظارتی خود را درك و اجرا نمایند، از جمله دركوضعیت ریسک؛
 2. استراتژي تجاري کلی شرکت را تصویب نمایند، از جمله تصویب سیاست کلی ریسک و روشهاي اجرایی مدیریت ریسک؛
 3. در فعالیتهاي خود با سایر سازمانها و همچنین ایفاي تعهدات خود نسبت به آنها از تضاد منافع یا بروز تضاد منافع اجتناب کنند؛
 4. هنگام بروز تضاد منافع که مانع انجام درست وظایفشان در قبال شرکتمیشود، از تصمیمگیري اجتناب نمایند؛
 5. براي انجام وظایف و مسئولیتهاي خود زمان و انرژي کافی صرف کنند؛
 6. خود را (به عنوان یک هیات) به گونهاي سازماندهی کنند که به تبادل نظر استراتژیک واقعی و کارآمد کمک کند؛
 7. زمانی که اندازه و پیچیدگی شرکت رشد پیدا میکند، سطوح مناسب تخصصرا نیز به طور مستمر افزایشداده و آن را حفظ نمایند؛
 8. به طور دورهاي اثربخشی رویه هاي راهبري خود را ارزیابی نمایند، از جمله انتصاب و انتخاب اعضاي هیات مدیره و مدیریت تضاد منافع و تعیین نقاط ضعف موجود، و در صورت نیاز ایجاد تغییر و تحول؛
 9. مدیران اجرایی کلیدي را انتخاب کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند و در عین حال
 10. اطمینان حاصل کنند که شرکت برنامه درستی براي موفقیت برنامههاي اجرایی خود دارد و همچنین مطالعه و بررسی نمایند
 11. که آیا جانشینان در نظر گرفته شده داراي صلاحیتبوده و براي اداره امور شرکت شایستگی دارند یا خیر؛
 12. با اعمال مسئولیت و اختیارات خود براي پرسش و پافشاري بر ارائه توضیحات صریح و صادقانه از سوي مدیریت، بر نحوه عملکرد مدیریت ارشد شرکت نظارت داشته باشند و اطلاعات کافی و به موقع براي قضاوت در مورد عملکرد مدیریت دریافت کنند؛
 13. به طور منظم با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی براي بازنگري خط مشیها ملاقات داشته باشند و همچنین خطوط ارتباطی ایجاد کنند و بر حرکت به سوي اهداف شرکتی نظارت کنند؛
 14. امنیت و سلامت شرکت را افزایش دهند، فضاي مقرراتی را درك نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرکت با ناظران ارتباطی موثر و مطلوب دارد؛
 15. توصیه هاي مناسبارائه دهند و با بهرهگیري از نتایج به دست آمده از سایر موقعیتها، رویه هاي مناسب پیشنهاد نمایند؛
 16. به عنوان هیات مدیره در مدیریت روزانه، مشارکت نکنند؛
 17. با جدیت و هوشیارانه در زمینه به کارگیري و نظارت بر حسابرسان مستقل فعالیت داشته باشند.

ایفاي مسئولیت هاي فوق ایجاب میکند که هیات مدیره کمیته هاي تخصصی ایجاد کند. این نحوه عمل با فرآیند تصمیم گیري در مجلس شوراي اسلامی قابل قیاس است. در واقع کمیته هاي تخصصی بر روي موضوعات ارجاعی طبق منشور هر کمیته کار میکنند و نتیجه جهت تصمیم گیري نهایی به هیات مدیره گزارش میشود.

2-1-5-2-2) کمیته هاي هیات مدیره

با توجه به شرایط فعلی، هیات مدیره چهار کمیته تخصصی به شرح زیر تشکیل می دهد:

کمیته حسابرسی: این کمیته مسئول اجراي نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگري و تایید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت براي کنترل ضعفها و کاستیها، عدم تطابق با سیاستها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوي حسابرسان است.

کمیته مدیریت ریسک: این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهاي شرکتاست.

کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا: نظارت بر حقوق و مزایاي مدیر عامل و معاونان مدیر عامل و اطمینان از این که پرداختها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژي و فضاي نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، میباشد.

مدیران غیراجرایی (غیرموظف) و همینطور مدیرانی با مهارتها و دانش مرتبط میتوانند نقش بسیار مهمی در چنین کمیته هایی داشته باشند.

3-1-5-2-2) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها

هیات مدیره بر اساس اساسنامه توسط مجمع عمومی عادي صاحبان سهام انتخاب میشود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهاي برجسته یا تغییر نیازها و شرایط هیات مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز وجود دارد. هیات مدیره همچنین میتواند مدیران افتخاري منصوب نماید. مدیران افتخاري به جلسات هیات مدیره دعوت میشوند، اما در مورد مسائل مطرح شده در هیات راي نمیدهند. اعضاي هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت براي دوره دو ساله انتخاب میشوند.

 

 

4-1-5-2-2) استقلال مدیر

اعضاي هیات مدیره باید مستقل و غیرموظف باشند. هیات مدیره به منظور کمک به تصمیم گیري راجع به تعیین که استقلال افراد از استانداردهاي استقلال مدیر استفاده میکند (ارائه شده در پیوست دستورالعمل). استانداردهاي استقلال مدیر هم سو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و کلیه قوانین، مقررات وآیین نامه هاي مربوط به استقلال مدیر است که بر اساس شرایط زمانی لازمالاجرا میباشد. در صورتی که هیات مدیره تشخیص دهد یک مدیر، براساس آنچه در استانداردهاي استقلال مدیر تعریف شده است، ارتباط با اهمیتی با شرکت ندارد، واجد شرایط استقلال براي خدمت در هیات مدیره و کمیته هاي آن خواهد بود.

5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره

هیات مدیره یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انخاب میکند. شرح وظایف و مسئولیتهاي وي و گردشکار دبیرخانه بر اساس دستورالعملی است که به تائید هیات مدیره میرسد.

6-1-5-2-2)  اعضاي مشترك هیات مدیره

هیچ یک از معاونان، مدیران اجرائی یا کارشناسان ارشد شرکت نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی خدمت کنند که یک عضو غیرموظف هیات مدیره، مدیر اجرایی آن است.

7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام

هیات مدیره مشمول تعهد مالکیت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند که براساس تمهیدات درنظر گرفته شده در آن، به مح ضاجراي دستورالعملهاي معین و به شرط حصول شرایط تعهد، در طول مدتی که عضو هیات مدیره یا مدیریت ارشد میباشند، باید تعداد سهام عادي لازم را تا تاریخی که مشمول تعهد می شوند در اختیار داشته باشند. به منظور افزایش کارآمدي کارکنان و مدیران و شرکتهاي تابعه، هیات مدیره تمهیداتی خواهد اندیشید که کارکنان و مدیران تعداد معینی از سهام را در اختیار داشته باشند. این حداقل تعداد سهام تا تاریخ همکاري کارکنان و مدیران با باید حفظ شود.

8-1-5-2-2)  بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره

مدیران میتوانند تا نشست سالانه اي که بعد از سالروز تولد 72 سالگیشان برگزار میشود، در هیات مدیره خدمت کنند و نمیتوانند پس از 72 سالگی مجدداً انتخاب شوند، مگر این که براساس استدلالهاي منطقی و معتبر، هیات مدیره از این شرط صرف نظر نماید. شرکت در خصوص تعداد دوره هاي عضویت در هیات مدیره سقفی نگذاشته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *