فرق مدیریت کیفیت گسترده با مدیریت سنتی

دانلود پایان نامه

 

فرق مدیریت کیفیت گسترده با مدیریت سنتی

فرق مدیریت کیفیت گسترده با مدیریت سنتی

مدیریت کیفیت مدیریت سنتی
مشتری مدار سازمان مدار
بهبود دائمی ساپورت از وضعیت الان
انعطاف پذیر- سیستم باز سیستم تشریفاتی
جواعتماد جو شک وتردید
جهت گیری دراز مدت جهت گیری کوتاه مدت
رهبری ریاست
مبتنی برداده وواقعیت مبتنی برعقیده
تصمیم برپایه حقایق تصمیم برپایه افکارپیش ساخته

 

Author: 92