تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

برای سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۱ بررسی کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایهگذاران وجود داشته و این امر در دورههای قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دورههای پس از اعلان سود میباشد. همچنین مشخص گردید عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم مبادلات و قیمت سهام تاثیر گذار بوده به طوری که در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته وقیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شده است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران توانستهاند در دوره قبل از اعلان سود بازده غیر عادی کسب کنند.
– نوروش و کردلر (۱۳۸۴) طی تحقیقی به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعاتی و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند. برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکتهایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکتهایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی را تشکیل میدهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکتهای اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکتهای قبلی گزارش کردهاند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعات بیشتری در شرکتهای سرمایهپذیر با درجه پایینی از سرمایهگذاران نهادی گروه اول مشاهده گردید.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه
علم چون گذشته زاده بارقه ناگهانی بلوغ واندیشه یک یا چندین دانشمند معدود نیست.بلکه کوششی است آگاهانه، منظم و درعین حال، نهادی وسازمان یافته تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی ویا علمی نایل آید. این کوشش منظم و آگاهانه از طریق فرایندی نظاممند بنام پژوهش صورت میگیرد.
پژوهشیا پژوهش علمی عبارتند از یک عمل منظم که درنتیجه آن پاسخهایی برای سؤالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست میآید.پژوهش را میتوان به عنوان تجزیه وتحلیل، ثبت عینی وسیستماتیک مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول ونظریهها وهمچنین به پیشبینی و یا احتمالأ کنترل رویدادها میشود، تعریف کرد. با چنین رویکردی پژوهش فرایندی است منظم که به نظریه یا نظریههایی برای تعمیم منتهی میشود.چگونگی گردآوری شواهد وتبدیل آنها به یافتهها در فرآیند پژوهش را “روششناسی” میگویند. بررسی وتحلیل نقادانه شیوه خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که روششناسی خوانده میشود. دستیابی به اهداف یعنی نظریهسازی میسر نمیشود مگر آنکه جستجوی شناخت باروششناسی درست صورت پذیرد.
در بین شیوههای گوناگون شناخت، روش علمی معتبرترین روش بوده ومبتنی بر اتخاذ روشهای دقیق است. روش مجموعهای از شیوه و تدابیری است که برای شناخت حقیقت بکار برده میشود. ویژگیهای اصلی روش عبارتند از: انتظام، عقلایی بودن، روح علمی و واقعگرایی.
بنابراین به منظور بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی ، متغیرهای بازده سهام، قیمت سهام، نقدشوندگی و… در بازار بورس اوراق بهادار، این فصل وارد مرحله دیگری از فرایند پژوهش میشود که درآن به تشریح روش پژوهش پرداخته میشود. در این فصل،ساختار و روش تحقیق، فرضیههای ،جامعه و نمونه آماری، نحوه اندازهگیری وطبقهبندی متغیرها، روش جمعآوری دادهها و شیوه تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده مورد بررسی قرار میگیرد.

۳-۲ روش پژوهش
روش این پژوهش، از نوع پس‌رویدادی است که در حوزه پژوهشات اثباتی حسابداری و مبتنی بر دادههای سری زمانی می‌باشد. این پژوهش بصورت همبستگی بوده و با استفاده از اطلاعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرار میگیرد.

۳-۲-۱ از نظر هدف
از نظر هدف این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نوع دادهها کمی میباشد.

۳-۲-۲ از نظر منطق، نحوه اجرا
منطق اجرای پژوهش حاضر از نوع استقرایی میباشد، همچنین پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون تجربی فرضیههای پژوهش از پایگاههای داده جمع آوری شد.
۳-۲-۳ از نظر نقش متغیرها در پژوهش
این پژوهش از نظر روش نیز جزء پژوهشهای سنجش همبستگی از نوع علی بوده (جهت سنجش رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات، نقدشوندگی، قیمت سهام و نوسانات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها در این نوع پژوهشها از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده میشود.

۳-۳ روش جمعآوری دادهها
تمامی داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهشبا روش مشاهدهای جمعآوری میشوند. به این منظور از سایت کدال (سایت اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) و نرم افزار ره آوردنوین (پایگاه داده مربوط به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران) که رایجترین نرم افزار(ره آور نوین) مورد استفاده در ایران است استفاده میشود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهشو مباحث تئوریکی از کتابها، مقالات و پایگاههای اطلاعات علمی و کتابخانهای جمع آوری میگردند. همچنین دادههای متغیرهای اقتصادی در این پژوهش از سایت بانک مرکزی استخراج میگردند.

۳-۴ مدلهای مورد استفاده در تحقیق
برای آزمون فرضیات پژوهشاز مدل رگرسیونی چندگانه زیر استفاده می شود که در نرم افزار E-views انجام می گیرد:

که در مدل فوق:
:عد
م تقارن اطلاعاتی
: نوسانات بازده سهام
: حجم معاملات روزانه
: قیمت سهام
: نقدشوندگی سهام
: خطای پیشبینی

۳-۵ جامعه آماری، و روش انتخاب شرکتها جهت آزمون فرضیههای تحقیق
جامعه به مجموعه ای از افراد گفته می شود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدود تری از همان گروه را شامل شود. (ظهوری،۱۳۸۷) با توجه به موضوع این پژوهش،.جامعه آماری پژوهشدربرگیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال مراحل زیر و نمونه گیری غربالگری در نمونه باقی می مانند:
۱. شرکت در دوره تحقیق(۱۳۹۲-۱۳۸۷) عضو بورس اوراق بهادار باشد.
۲. سال مالی شرکت منتهی به اسفند هر سال باشد و در طی دوره پژوهششرکت تغییر سال مالی نداده باشد.
۳. شرکت جزء بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری نباشد. که باتوجه به محدودیتهای فوق جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۱۲ شرکت می باشد.

جدول (۳-۱) چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق
ردیف
شرح
تعداد
۱
اعضای جامعه آماری در پایان سال ۱۳۹۲
۶۲۰
۲
شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲ نمی باشد.
۲۶۰
۳
شرکت هایی که جز صنعت سرمایه گذاری،بانک ها و واسطه گرهای مالی طبقه بندی می شوند.
۳۸
۴
شرکت هایی که جز شرکت های زیان ده محسوب می شوند.
۵۵
۵
شرکت هایی که بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۸۷در بورس اوراق بهاددار پذیرفته شده، یا قبا از ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ از تابلوی بورس خارج شده اند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
۱۵۵
۶
جمع شرکت های حذف شده از جامعه آماری
۵۰۸
۷
جمع شرکت های عضو نمونه ی آماری
۱۱۲

۳-۶ تجزیه و تحلیل دادهها و فرضیهها
۳-۵-۱ آمار توصیفی
زمانی که انبوهی از اطلاعات کمی به منظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند، باید آنها را بصورت روشن و قابل فهم سازماندهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازماندهی داده‌ها، مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است. مثلأ از بزرگ به کوچک مرتب نمودن داده‌ها در ادامه پژوهشگر علاقمند است تا ویژگیهای یک دسته از داده‌ها را بصورت دقیق بیان کند و برای این کار از یک سری شاخص‌های عددی استفاده میکند که تحت عنوان کلی شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نام دارند (میانگین ،میانه ،مد ،فراوانی، درصد فراوانی ،درصد معتبر،درصد تجمعی ،چولگی ،کشیدگی ،ماکزیمم ،مینیمم ،واریانس ،انحراف معیار وغیره). آمار توصیفی مکانیزمی است که از طریق آن میتوان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگیهای داده‌های جمعآوری شده استفاده میشود. در پژوهش حاضر از این شاخصهای یاد شده استفاده میشود.

۳-۵-۲ آمار استنباطی
۳-۵-۲-۱ آزمون جارک- برا
برای سنجش نرمال بودن جزء خطا آزمون جارک براو مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در یک نمونه بکار میرود. اساس این آزمون، بررسی تفاوت چولگی و کشیدگی۱۲۶ توزیع در نمونه و توزیع نرمال مشابه (بوسیله آزمون square (chi- است. در آزمونهای آماری این شاخص باید با عدد بحرانی مربوط به خود مورد مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش عدد بحرانی برای هر اندازه ماتریس ثابت میماند لذا لزومی به مقایسه نیست و ملاک آزمون به تنهایی میتواند بعنوان شاخص نایکنواختی(خطای سیستماتیک) بکار رود. با انجام آزمون جارک براو، اگر توزیع دادهها نرمال نباشد، جهت استفاده از آزمون فرضهای مطرح شده، باید دادهها را نرمال کرد. در این پژوهش برای نرمال سازی دادهها از روش حذف دادههای پرت و جایگزینی میانگین بجای آنها استفاده شده است.

۳-۵-۲-۲ آزمون دوربین- واتسون (خودهمبستگی متغیرها)
عدم وجود خودهمبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols میباشد. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی میگویند.
قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روشهای آماری جهت آزمون خود همبستگی ارائه شده اند. یکی از آزمونهای متداول، آزمون دوربین واتسون میباشد که برای تشخیص خود همبستگی به کار میرود.( سوری علی،۱۳۹۱ ).آزمون دوربین واتسون۱۲۷ یکی از مشهورترین آزمونها برای تشخیص خود همبستگی است. چنانچه میزان دوربین واتسون به دست آمده بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار بگیرد استقلال خطای متغیرها پذیرفته میشود. به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. البته برای به کار بردن این آزمون نیاز به برقراری شرایطی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم.
۳-۵-۲-۲-۱محدودیتهای آزمون دوربین واتسون:
این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان میدهد. برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهدهی گم شدهای نباید وجود داشته باشد. متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد. همچنین مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.
۳-۵-۲-۳ ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی، که محققان نسبت به سایر ضرایب همبستگی بیشتر از این ضریب استفاده میکنند، ضریب همبستگی پیرسون میباشد.ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد.
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پی
رسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده میشود. چندین روش محاسباتی معادل میتوان برای محاسبهی این ضریب تعریف نمود.
الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :

ب) روش محاسبه از طریق نمرههای استاندارد شده :
ضریب همبستگی پیرسون بین ۱- و ۱ تغییر میکند. اگر۱r=  باشد بیانگر رابطهی مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطهی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) مییابد. مانند رابطهی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.
 ۱- =r نیز وجود یک رابطهی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان میدهد. رابطهی معکوس یا منفی نشان میدهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش مییابد و بالعکس.
زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان میدهد که بین دو متغیر رابطهی خطی وجود ندارد. در این پژوهش جهت تشخیص نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و عدم تقارت اطلاعاتی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱ مقدمه‏
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی، از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود ، که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیهها پرداخته میشود.

۴-۲ شاخصهای توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،لازم است این دادهها توصیف شود. همچنین توصیف آماری دادهها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود.
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد. این خلاصه حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای پژوهشمیباشد. این شاخصها شامل، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع است.

جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح
میانگین
میانه
بیشترین
کمترین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
عدم تقارن اطلاعاتی
۹.۶۹
۱۲.۲۳
۶۰.۳۰
۲.۱۵
۲.۸۳
۴.۴۱
۳.۳۸
حجم معاملات
۵۵.۲۰
۷۵.۲۷
۱۵۷.۰۲
۳۱.۵۱
۱۸.۲۸
۷.۳۲
۷۲.۱۴
قیمت سهام
۸۵.۷۶
۸۸.۵۷
۱۶۵.۳۵
۲۴
۰.۲۲۳
۵.۹۴
۴.۸۷
نقدشوندگی سهام
۱.۵۶
۱.۲۱
۲.۴۴
۰.۲۱
۰.۴۹
۰.۲۶-
۱.۰۷
نوسان بازده

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *