جنبه های معینی از محیط کار که در استرس شغلی نقش دارن!

دانلود پایان نامه

ویژگیای شغل

پژوهشهای انجام شده ، نشون دهنده اینه که جنبه های معینی از محیط کار در استرس شغلی نقش دارن.این ویژگیا عبارتند از : آهنگ کار ، تکرار کار ، نوبت کاری و ویژگیای مربوط به وظیفه.

آهنگ کار

یکی از ویژگیایی که میشه گفت دلیلی در استرس شغلیه، سرعت ، یا بهتر بگیم ، آهنگیه که فرد باید با اون کار کنه .سال وندی  آهنگ کار رو به دو نوع تقسیم می کنه: نوع اول تنظیم آهنگ ماشینیه.در اینحالت ، شرایط کار به گونه ایست که سرعت عملیات و تولید به وسیله عامل یا منبع دیگری غیر از فرد شاغل کنترل می شه.نوع دیگه ، تنظیم آهنگ انسانی نامیده می شه .در اینحالت ، فرد شاغل یا شخص دیگری در محیط کار مراحل کار رو کنترل می کنه.

از آهنگ کاری ، دسته کم سه عامل استرس زا ناشی می شه.عامل اول از دست دادن نا رو کنترله.عامل دوم تعداد دفعات تکرار کاره و سومین عامل اندازه فشاریه که فرد شاغل در مورد آهنگ کار احساس می کنه.

تکرار کار

هرچه شغلی تکراری تر باشه ، به احتمال بیشتری در پیدایش استرس نقش داره.تکرار کار موجب یکنواختی ، ملال و نارضایتی فرد از کار می شه.

نوبت کاری

شغلایی که لازمه کار کردن در ساعتهای بیرون از ساعات معمولی کار روزانه س، عامل دیگه ایه که ممکنه به استرس شغلی منجر شه.مثل ، خدمات بیمارستانی، ‌آتیش نشانی و…

نوبتکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازدهی ذهنی و انگیزه کاری هر دو اثر می‌گذارد. در مورد مشکلای فیزیولوژیکی نوبتکاری که هیچ تردیدی وجود نداره.هم اینکه نوبت کاری ممکنه موجب مشکلات خانوادگی شه.وانگهی ، جدا افتادن از جامعه ،یکی دیگه از نتیجه های نوبتکاریه.

مثلا شغلی که فرصتهای کمی واسه عمل دوطرفه پیش میاره از نظر فرد شاغلی که شدیدا برون گراه بیشتر استرس زا دیده می شه تا از نظر فردی که داخل گرا تره. (همون منبع، صص 75-70)

Author: 92