دانلود پایان نامه ارتباط بین شرکت های موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

9-3- کيفيت ابزار اندازه گيري پژوهش

براي سنجش روايي،  جدول هايي بر اساس موضوع و اهداف و فرضيات پژوهش تهيه و از روايي محتوايي که با توجه به موضوع و سؤال هاي پژوهشي به پژوهش مربوط مي شود استفاده مي شود. جهت روايي و پايايي اسناد و مدارک مورد بررسي از صورت هاي مالي حسابرسي شده استفاده شده است.

در اين پژوهش از روايي يا اعتبار محتوايي استفاده مي گردد و به منظور دستيا بي به درجه بالايي از اعتبار محتوايي،  تعاريف به کار رفته در مدل نظري بر اساس مرور ادبيات موضوع انجام گرفته و همچنين متغيرهاي پژوهش نيز با مطالعه پژوهش هاي قبلي خارجي و زمينه هاي قبلي مطالعاتي در رشته حسابداري و کتاب هاي حسابداري انتخاب شده در پژوهش،  مي تواند از روايي لازم برخوردار باشد.

با توجه با اين که تعداد كشورهاي مورد بررسي زياد است و نيز بورس هايي انتخاب شده که اطلاعات آن ها در طول دوره مورد نظر کامل بوده و حسابرسي شده مي باشد پايايي يا قابليت اعتماد پژوهش نيز از درجه بالايي بر خوردار است.

10-3- روش آماري تجزيه و تحليل داده ها

در مورد روش تجزيه و تحليل اطلاعات تجزيه و تحليل داده ها ي اين پژوهش در دو سطح توصيفي واستنباطی صورت مي گيرد به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل عنوان فرآيندی از روش علمي يکي از پايه هاي اساسي در روش تحقيق است.به طور کلي تجزيه و تحليل عبارت از روشي است که از طريق آن فرايند پژوهشي،  از انتخاب مسئله تا دسترسي به يک نتيجه هدايت شود.(بايزيدی و همکاران،  1391 : 121)

در تجزيه و تحليل داده ها،  سه هدف دنبال مي شود،  آگاهي نسبت به داده ها،  آزمون مناسب بودن داده ها و آزمون فرضيه تحقيق. آگاهي اوليه نسبت به داده ها به مناسب بودن مقياس ها و معيار هاي سنجش و وارد کردن داده ها به رايانه اشاره دارد. همچنين در اين مرحله،  نحوه ارتباط (هم خطي) متغير هاي وابسته و مستقل با يکديگر نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند. براي اين منظور ماتريس همبستگي هاي متقابل اين تغيير ها بايد به دست آورده شود. انجام اين فعاليت ها به درک بيشتر داده ها کمک مي کند.

1-10-3- آزمون t مستقل

آزمون t يک آزمون پارامتری می باشد که در آن آزمون های نمونه های مستقل بر مبنای توزيع،  به بررسی تفاوت ميان ميانگين دو جامعه پرداخته می شود.ازآزمون tزمانی استفاده می شود که يک متغير را در دو گروه مقايسه کنيم.  برای مقايسه سطوح يا ميانگين دو نمونه t با  مستقل از داده های کمی،  اغلب آزمون های نمونه های مستقل[1] مناسب است.

آزمون تی با نمونه های مستقل،  در شکل اصلی اش،  با فرض ثابت بودن واريانس جامعه،  از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی استفاده می کند. آزمون t جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین به کار می­رود.(بايزيدی و همکاران،  1391 :121).

2-10-3- بررسي پايايي و ناپايايي داده ها

به طور کلي،  يک فرآيند تصادفي هنگامي پايا مي شود که ميانگين و واريانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورايانس بين دو دوره زماني تنها به فاصله يا وقفه بين دو دوره بستگي داشته و ارتباطي به زمان واقعي محاسبه نداشته باشد. گاهي ممکن است مدلهاي رگرسيوني به صورت کاذب تخمين زده شوند به اين معني که بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل رابطه اي از لحاظ تئوريک وجود نداشته باشد ولی مدل با  بيانگر وجود رابطه بين دو متغير است که يک عامل ديگری t ضريب بالايي تخمين زده شود در حالی آماره در اين ميان وجود دارد که باعث معنی دار شدن مدل می شود و آن عامل زمان می باشد.

3-10-3-هسيتوگرام و آزمون نرمال بودن

بررسي و انجام آزمون مذکور که در بالا نيز به آن اشاره شد،  براساس آماره جارگ – برا[2] فرضيه توزيع سري ها را بررسي مي کند. در صورت رد فرضيه صفر: نرمال بودن توزيع سري رد مي شود و به عبارت ديگر توزيع سري نرمال نمي باشد (بايزيدی وهمکاران،  1391 :125).

[1].Independent Sample T-Test

[2]. jarque – Bare statistic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات تحقیق:

آیا بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود دارد؟

آیا شرکتهای موجود در صنایع رقابتی­ تر،  مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *