دانلود پایان نامه ارشد آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

5-4) نتایج کلی تحقیق

با توجه به نتایج حاصله از تحلیل های آماری، فرضیه اول تحقیق که بر طبق آن اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ، برای شرکتهای با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی ، کمتر است، مورد تایید قرار می گیرد. لذا شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی از طریق ارائه گزارش های مالی با کیفیت می توانند با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجود، از آثار منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های شرکت بکاهند . به طوری که نشان داده ایم ارتقای سطح کیفی گزارشگری مالی معادل انحراف معیار برای شرکتی با میانگین کیفیت گزارشگری مالی منجر به 78/12 درصد کاهش در اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری می گردد. لذا     می توان ادعا نمود که ارائه اطلاعات دقیق تر از طریق گزارشگری مالی موجب ارتقاء بینش ذینفعان بازار سرمایه و کاهش اطلاعات نامتقارن گردیده و می تواند باعث شود که شرکت ها از پروژه های سرمایه گذاری باارزش و دارای ارزش فعلی خالص مثبت پیش روی شان، به دلیل تقسیم سود و متعاقبا کاهش وجوه و منابع داخلی، صرفنظر ننمایند .

بنابراین در یک بازار سرمایه ناکارا، کاهش اطلاعات نامتقارن موجب سهولت دسترسی شرکت ها به منابع خارجی برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری گردیده و نتیجه آن کاهش رقابت مابین انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و تقسیم سود برای وجوه داخلی است.

فرضیه دوم تحقیق که ادعا می نمود نقش کیفیت بالاتر گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه نسبت به سایر مخارج سرمایه ای بیشتر و چشمگیرتر است، مورد تایید قرار نگرفته است. دلیل این امر را شاید بتوان به شرایط خاص بازار سرمایه ایران و گریز از عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت داد.به نظر می رسد به دلیل نامشهود بودن ماهیت فعالیت های تحقیق و توسعه و ابهام در بازده آتی متصور از آن ، کیفیت گزارشگری مالی بالا در بازار سرمایه ایران نتوانسته است به طور معناداری این ابهام و عدم اطمینان را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد و به نظر می رسد منابع داخلی به منبع اصلی برای تامین مالی این گونه پروژه ها و سرمایه گذاری ها تبدیل گردیده و نتوانسته است آثار منفی تقسیم سود را به عنوان یک منبع داخلی بر روی این نوع سرمایه گذاری ها تعدیل نماید.

فرضیه سوم تحقیق که ادعا می نماید نقش کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری، برای شرکت های دارای فرصت رشد بالا قوی تر و چشمگیرتر از شرکت های دارای فرصت رشد پائین است، مورد تایید قرار گرفته است.

لذا می توان پذیرفت که در بازار سرمایه ایران، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر می تواند اطلاعات نامتقارن موجود بین شرکت و سرمایه گذاران و ذینفعان بازار سرمایه را نسبت به شرکت های با فرصت رشد بالاتر که منافع و بازده های ناشی از آن در آینده متصور است، کاهش دهد. لذا سطح کیفی بالای گزارشگری مالی توانسته است از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، اطمینان ذینفعان و استفاده کنندگان از گزارش های مالی را نسبت به منافع آتی ناشی از فرصت های رشد تامین نماید و باعث کاهش محدودیت های دسترسی به تامین مالی برون سازمانی برای این نوع شرکت ها شود و بنابراین موجب کاهش رقابت مابین تقسیم سود و سرمایه گذاری برای وجوه داخلی شده و در نتیجه آثار منفی و محدود کننده تقسیم سود را بر سرمایه گذاری تعدیل می نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این تحقیق، آشکار نمودن نقش مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این تحقیق در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه نگرش سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث شود که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این تحقیق، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه است که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و نقش مؤثرتری ایفا نماید .

هدف دیگر این تحقیق، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و نقش معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی است که بخش قابل توجه و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات است،  بنابراین ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر است و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، نقش  مؤثرتری ایفا میکند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری با فرمت ورد

Author: 92