دانلود پایان نامه ارشد: ارائه راهكارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- 4-  انتخاب الگوی مناسب مدل رگرسیونی

با توجه به این موضوع که در صورت  وجود ناهمگنی و یا تفاوت فردی  بین مشاهدات استفاده از داده های تابلویی منجر به نتایج  قابل اتکاتری می شود لذا در این پژوهش برای تعیین همگنی و یا ناهمگنی بین مشاهدات و متعاقب آن  انتخاب   الگوی داده  تلفیقی  و یا  داده تابلویی با رویکرد مدل اثرات ثابت  از آزمون F  لیمر استفاده شده است .آماره این آزمون تعیین می کند که آیا تفاوت گروهی  بین  مشاهدات وجود دارد  یا خیر .فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم وجود ناهمگنی بین مشاهدات  می باشد که تایید این فرضیه پژوهشگر را به استفاده از داده تلفیقی رهنمون می سازد همچنین فرضیه مقابل بیانگر وجود همگنی بین مشاهدات است که تایید این فرضیه پژوهشگر را به استفاده از الگوی داده تابلویی با رویکرد مدل اثرات ثابت راهنمایی می نماید .به بیان دیگر در صورت وجود ناهمگنی بین مشاهدات (تایید فرضیه صفر ) استفاده از روش داده تلفیقی  و در غیر اینصورت(رد فرضیه صفر ) استفاده از  روش داده تابلویی جهت تخمین مدل رگرسیونی مناسب می باشد .

اما از آنجایی که در الگوی داده تابلویی علاوه بر رویکرد اثرات ثابت ،رویکرد اثرات تصادفی نیز وجود دارد از این رو در صورت  رد فرضیه صفر در آزمون F لیمر ، لازم است مدل مورد نظر از منظر استفاده و یا عدم استفاده از رویکرد اثرات تصادفی نیز مورد آزمون قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود ، نتایج حاصل از آزمون F لیمر (استفاده از مدل اثرات ثابت ) قابل اتکا می باشد .از این رو  و در راستای بررسی این موضوع از آزمون بروش پاگان در این پژوهش استفاده شده است.فرضیه صفر این آزمون بیانگر استفاده از الگوی داده تلفیقی و رد فرضیه صفر مبین استفاده از الگوی داده ترکیبی با رویکرد اثرات تصادفی می باشد. مسئله  قابل اغماص این است که در صورتی که به طور همزمان فرضیه صفر در آزمون هایF  لیمر و بروش پاگان رد شود آنگاه پژوهشگر در انتخاب رویکرد اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی در یک دو راهی قرار می گیرد چرا که در این حالت آزمونF  لیمر بر استفاده از رویکرد اثرات ثابت و آزمون بروش پاگان بر استفاده از رویکرد اثرات تصادفی تاکید می نماید .به همین منظوردر این پژوهش در  جهت رفع این مسئله از آزمون تصریح  هاسمن کمک گرفته شده است . این آزمون که به تفضیل در فصل 3 به آن اشاره شده است به بررسی  مستقل بودن اثرات تصادفی از متغیرهای مدل می پردازد و بر پایه این فرض قرار داد که متغیرهای مدل با اثرات تصادفی همبستگی ندار ند .در این آزمون فرضیه صفر بیانگر کارایی مدل اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بیانگر کارایی مدل اثرات ثابت  است .

همانگونه که در جدول 17-4 مشاهده می گردد:

  • با توجه به مقدار F لیمر (2.00979) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (1)  و همچنین سطح معناداری ارائه شده در مقابل این آماره (0.000) فرض صفر مبنی بر انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 رد می شود .همچنین از آنجایی که آماره بروش پاگان در مقدار بحرانی قرار ندارد و سطح معناداری ارائه شده در مقابل این آماره (0.3666) بزرگتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی در سطح اطمینان 0.95 رد می شود . .بدین ترتیب با توجه به رد فرضیه استفاده از روش داده تلفیقی در آزمون F  لیمر و رد فرضیه استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد تصادفی در آزمون بروش پاگان ،در این پژوهش از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (1) استفاده شده است .
  • با توجه به  مقدار F لیمر (1.9544) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (2) و سطح معناداری ارائه شده در مقابل این آماره (0.000) ، فرض انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 رد می شود .همچنین از آنجایی سطح معناداری ارائه شده در مقابل آماره بروش پاگان  (0.0.609) بزرگتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی در سطح اطمینان 0.95 رد می شود . بنابراین با توجه به رد فرضیه استفاده از روش داده تلفیقی در آزمونF  لیمر و رد فرضیه استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد تصادفی در آزمون بروش پاگان ،در این پژوهش از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (2) استفاده شده است .
  • با توجه به مقدار F لیمر (2.4178) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (3) و سطح معناداری ارائه شده در مقابل این آماره (0.000) ، فرض انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 رد می شود .همچنین از آنجایی سطح معناداری ارائه شده در مقابل آماره بروش پاگان  (0.000) کوچکتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی در سطح اطمینان 0.95 تایید می شود . بنابراین با توجه به رد فرضیه استفاده از روش داده تلفیقی در آزمون F  لیمر و تایید  فرضیه استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد تصادفی در آزمون بروش پاگان ، آزمون هاسمن با هدف تعیین استفاده از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و رویکرد اثرات تصادفی انجام گردید .نتایج این آزمون حاکی از رد فرض صفر مبنی بر استفاده از رویکرد اثرات تصادفی در سطح خطا 0.5 بوده است .بدین ترتیب در این پژوهش از روش داده تابلویی با رویکرد اثرات ثابت جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (3) استفاده شده است .
  • با توجه به مقدار F لیمر (1.1346) گزارش شده در ارتباط با مدل رگرسیونی شماره (4) و سطح معناداری ارائه شده در مقابل این آماره (0.199) ، فرض انتخاب روش داده تلفیقی در سطح اطمینان 0.95 تایید می شود بنابراین در این پژوهش از روش داده تلفیقی جهت تخمین این مدل رگرسیونی شماره (4) استفاده شده است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *