دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

این پژوهش در قالب، دو فرضیه اصلی آزمون شده‌است. با استفاده از داده‌های جمع آوری شده شرکت‌ها، آزمونF لیمر، آزمون هاسمن، آزمون ریشه واحد، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، مقادیر دوربین – واتسون، معناداری هر یک از این ضرایب، معنادار بودن کل مدل، بررسی و تحلیل شده‌است. در ادامه به نتایج حاصل از تخمین فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول

فرضیه اول  این تحقیق به شرح زیر بوده است:

بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی  در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.

باتوجه به مطالعات انجام شده در بازه زماني 1387 تا 1391 و يافته هاي بدست آمده از تحقيق ، نتايج نشان داد، احتمال آزمون F ليمر براي مدل اول تحقيق کوچکتر از 5% شد بنابراين فرض مدل تلفيقي تائيد نگرديد. يعني، اثرات فردي و يا گروهي وجود نداشت و از روش داده‌هاي تابلويي براي برآورد مدل ها استفاده شد. همچنين احتمال آزمون هاسمن، براي تعيين استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفي، کمتر از 5% شد. بنابراين اثرات ثابت مورد تائید قرار می گیرد.سپس فرضيه اول تحقيق بر مبناي تخمين هاي به دست آمده بر اساس مدل رگرسيوني مورد آزمون قرار گرفت.  تخمين هاي به دست آمده و آزمون هاي انجام گرفته در فصل چهارم، نشان داد که اولاً احتمال آزمون t براي متغيرمستقل به موقع بودن کوچکتر از 10% است لذا، ضريب متغیر به موقع بودن بکارگرفته شده در  مدل رگرسيوني معني دار مي‌باشد.

ثانياً بررسي مقدار ضريب تعيين تعديل شده مدل، نشان دهنده توان توضيح دهندگي مدل به منظور تشريح متغير وابسته يعني عدم تقارن اطلاعاتی مي باشد. لذا نتايج حاصل شده از شاخص ضريب تعيين تعديل شده مدل نشان مي‌دهد، متغير توضيحي به موقع بودن تقريباً 78/28 درصد از نوسانات ناشي از عدم تقارن اطلاعاتی را توضيح مي‌دهد. همچنين با توجه به اينکه احتمال آماره F کوچکتر از 10% شد يعني اينکه که کل مدل از لحاظ آماري معني دار مي باشد

افزون بر آن بر اساس علامت ضريب متغير توضيحي به موقع بودن که در جدول 4-5  به صورت مثبت نشان داده شده‌است، چنين استنباط مي‌شود که افزايش در اين متغير، آثار افزايشي بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد لذا نتيجه آزمون‌هاي انجام شده به تأييد فرضيه  اول انجاميد. يعني ارتباط و همبستگي بين به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمايه تهران وجود دارد

 5-2-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم این تحقیق به شرح زیر بوده است :

فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار است.

باتوجه به مطالعات انجام شده در بازه زماني 1387 تا 1391 و يافته هاي بدست آمده از تحقيق ، نتايج نشان داد، احتمال آزمون F ليمر براي مدل اول تحقيق کوچکتر از 5% شد بنابراين فرض مدل تلفيقي تائيد نگرديد. يعني، اثرات فردي و يا گروهي وجود نداشت و از روش داده‌هاي تابلويي براي برآورد مدل­ها استفاده شد. همچنين احتمال آزمون هاسمن، براي تعيين استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفي، بیشتر از 5% شد. بنابراين مدل اثرات تصادفی مورد تائید قرار می گیرد.سپس فرضيه دوم تحقيق بر مبناي تخمين هاي به دست آمده بر اساس مدل رگرسيوني مورد آزمون قرار گرفت. تخمين هاي به دست آمده و آزمون هاي انجام گرفته در فصل چهارم، نشان داد که اولاً احتمال آزمون t براي متغير فرصت رشد کوچکتر از 10% است، لذا ضريب متغیر فرصت رشد بکارگرفته شده در  مدل رگرسيوني معني‌دار مي باشد.

ثانياً بررسي مقدار ضريب تعيين تعديل شده مدل، نشان دهنده توان توضيح دهندگي مدل به منظور تشريح متغير وابسته يعني عدم تقارن اطلاعاتی مي باشد. لذا نتايج حاصل شده از شاخص ضريب تعيين تعديل شده مدل نشان مي‌دهد، متغير تعدیلی فرصت رشد تقريباً 83/29 درصد از نوسانات ناشي از عدم تقارن اطلاعاتی را توضيح مي‌دهد.

افزون بر آن بر اساس علامت ضريب متغير توضيحي فرصت رشد که در جدول 4-6  به صورت مثبت نشان داده شده‌است، چنين استنباط مي‌شود که فرصت رشد کاملا بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار است.

5-3- پيشنهادها

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش

در اين مرحله با توجه به يافته‌هاي حاصل از تحقيق، پيشنهاداتي در دو بخش جداگانه به شرح زیر ارائه می‌گردد:

5-3-1-1 پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی

همانطور که نتایج تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌ها اقدام به ارایه به موقع سود می نمایند این موضوع می بایست از دو منظر مد نظر قرار گیرد، اول آنکه به هنگام حسابرسی شرکت‌ها، جهت صدور گزارش، به خطر تحریف صورتهای مالی با استفاده از ابزارهای هموارسازی سود توجه ویژه داشته باشند، و دوم آنکه، هنگام تدوین استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی، اقدامات لازم را جهت به حداقل رساندن ابزارهای تحریف سود به کار گیرند.

5-3-2 پيشنهاد‌هايي مبني بر نتايج پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول در مجموع می‌توان گفت بهبود ویژگی به موقع بودن اطلاعات مالی که منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعات می‌گردد، می‌تواند در ارزیابی عملکرد برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران اثر گذار باشد.

با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم مبنی بر فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر گذار است.، می‌توان به سرمایه‌گذاران و  مدیران مالی که به دنبال سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هستند، این مدل را پیشنهاد کرد که می‌توانند با استفاده از فرصت‌های رشد در مدل تصمیم‌گیری خود به بازده بالاتری دست یابند.

همچنین با توجه به این که در بین سال های 2004 تا 2009 بورس ایران به عنوان یکی از بورس های موفق در نظر گرفته شد، پیشنهاد می‌شود که در این بازار پر فراز و نشیب تحت شرایط مختلف اقتصادی از مدل های ديگراندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده گردد. زیرا با توجه به یافته های تحقیق می‌تواند تطبیق بیشتری با بازده موردانتظارآینده سرمایه‌گذاران داشته باشد.

با توجه به رابطه معنادار میان به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی، پیشنهاد می‌گردد در مباحث ارزش گذاری شرکت‌ها ، در کنار سایر عوامل، به این ویژگی نیز پرداخته شود و در صورتی که شرکت‌های بورسی در زمان مناسب صورتهای مالی خود را افشا نمایند، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به انتخاب سهام شرکت‌هایی اقدام نمایند که اطلاعات آنها ارائه و شفاف سازی شده‌است. همچنین با توجه به تایید فرضیه فوق به نظر می رسد سرمایه‌گذاران باید تاکید بیشتری بر روی این موضوع داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

1-5-2 اهداف علمی

سنجش به موقع بودن  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-3 اهداف کاربردی

1- نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

2- ضرورت انجام این تحقیق پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *