دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

4-1: مقدمه:

محقق براي پاسخگويي به سئوالات و پذیرش و عدم پذیرش فرضياتي كه براي تحقيق خود تدوين كرده است، بايد داده‌ها را دسته بندي، مرتب، دستكاري و خلاصه كند. مجموعه‌اي وسيع، پيچيده وحجيم از اطلاعات كه در برخي از موارد غير قابل درك مي باشد. بايد به الگوها وشاخص هاي قابل درك و فهم كه به بيان نتايج پژوهش كمك مي كند، تبديل شود.

اين فصل براي تنظيم و خلاصه كردن داده ها بصورت اطلاعاتي روشن، خوانا، مستدل و تفسيرپذير براي هر تحقيق مي باشد، تا بتوان بعلت يا وجود روابط بين مسائل پژوهشي تحقيق پي برد.

تجزيه و تحليل داده‌ها شامل دو بخش است:

الف: توصيف داده‌ها                             ب: تحليل داده‌ها

الف – توصيف داده‌ها:

براي شناخت بهتر متغيرهاي پژوهش و تشخيص الگوي حاكم برآنها از آمار توصيفي استفاده مي‌شود. با استفاده از شاخصه‌هاي آمار توصيفي كه شامل فراوانيها، درصدها، نمودارها، مقادير مركزي و پراكندگي و همبستگي است. داده‌ها را بايد توصيف نمود.

ب- تحليل داده‌ها:

از آنجائي كه پاسخ سئوالاتي اساسي تحقيق بايد از داده‌ها استنتاج شوداز آماراستنباطي استفاده مي گردد. در تحليل داده‌ها از روش هاي برآورد فاصله يا آزمون فرضيه استفاده ميشود. در تحقيق حاضر از روش تحليل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

پس از آنکه داده‌های تحقيق گردآوري، استخراج و طبقه بندي گرديدند، جداول و نمودارهاي لازم تهيه شدند و آزمون‌های آماري نيز انجام شد؛ نوبت به مرحله جديدي از فرايند تحقيق که به مرحله تجزيه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد.در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدايت كند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزيه و تحليل به عنوان فرايندي از روش علمي، يکي از پایه‌های اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل روشي است که از طريق آن، داده‌هایی که از طريق بکارگيري ابزارهاي تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش می‌شوند تا زمينه برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط بين اين داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آيد. استفاده می شود.

يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهش عبارت است كه از نتايج و تحليل اطلاعات گردآوري شده. به بيان ديگر، تعبير و تفسير داده‌ها را يافته‌های پژوهش گويند. يافته‌ها و دستاورده‌هاي پژوهش اطلاعات واقعي است كه از فرايند پژوهش علمي به‌دست آمده است.

از اينرو داده‌هاي تحقيق كه اطلاعات خام و غيرتجربي و تنها آماره‌هاي كمي هستند بايد با توجه به اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق تفسير و تعبير شوند تا به بافته‌ها و دستاوردهاي پژوهش تبديل گردند. در اين مرحله اطلاعات و داده‌های كدگذاري شده پس از تجزيه و تحليل و پردازش به وسيله رايانه توسط محقق مورد تفسير و تعبير قرا مي‌گيرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92