دانلود پایان نامه ارشد ارتباط سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

4-1-‏ مقدمه

تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق به ‏کارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده اند جمع آوري، تلخيص، گروه بندي و در نهايت پردازش مي‏گردند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد. واکاوي داده ها از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود که به وسيله آن کليه  فعاليت هاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي شوند. در اين فصل ابتدا متغيرهاي پژوهش از نظر آماري توصيف مي گردد، سپس هر يک از فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار مي گيرند. تجزيه و تحليل داده‌ها مشتمل بر دو بخش زير است:

الف- آمار توصيفي

ب- آمار استنباطي

ابتداي اين فصل با توصيف داده ها براي متغيرهاي مستقل و وابسته شروع شده است. تحليل داده‌ها در بخش آمار توصيفي با محاسبه شاخص‌هاي مرکزي از جمله حداقل، حداکثر، ميانگين، پراکندگي انحراف معيار، چولگي و کشيدگي شروع شده است. اين شاخص‌ها به تفکيک داده هاي هر فرضيه و همچنين به صورت کلي انجام شده است. در ادامه، آزمون شکست ساختاري (آزمون F ليمر) جهت ادغام داده هاي سري- زماني به منظور تخمين مدل بر اساس داده هاي ترکيبي يا داده هاي تابلويي و انتخاب الگوي مناسب (آزمون هاسمن) بر اساس روش اثرات تصادفي يا ثابت مورد آزمون قرار گرفت. همچنين آزمون نرمال بودن متغير وابسته را مورد بررسي قرار داديم. در اصلي‏ترين بخش ابتدا با استفاده از ضريب همبستگي و آزمون t به بررسي رابطه بين متغيرها پرداخته شده است. از تحليل رگرسيوني براي تجزيه و تحليل مدل‌ها و براي برآورد پارامترها از روش حداقل مربعات استفاده کرديم. همچنين از احتمال آزمون t نيز به منظور تاييد و رد فرضيه‏ها استفاده شده است.

مبناي استنباط از روي سطح معناداري[1] يا مقدار احتمال[2] بوده است، بدين گونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معني‏داري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد رد شده و اگر كمتر از 10/0 باشد در سطح اطمينان 90 درصد رد خواهد شد و در غير اينصورت فرض صفر رد نمي‏‏گردد. در پژوهش حاضر مبناي استنباط در سطح اطمينان 95 درصد بوده و روش بررسي داده ها به صورت ترکيبي از مقاطع و سري هاي زماني است. در پژوهش حاضر از روش آماره هاي توصيفي ياد شده و همچنين از نرم افزارهاي Excel و Spss و Eviews جهت تجزيه و تحليل داده ها و از آزمون دوربين- واتسون، آزمون t و آزمون F، جهت تاييد يا رد فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است.

[1]. Significant Level

[2]. P-value

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

  • توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
  • توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
  • توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

  • ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
  • کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92