دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

4-4- نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي

مفروضات اساسي در مدل­هاي رگرسيون تحقيق حاضر که در اينجا مورد بررسي قرار مي­گيرند عبارتند از:(1)خطاهاي مدل داراي توزيع نرمال هستند؛ (2) ميانگين خطاها صفر است؛(3)خطاها داراي واريانس ثابت 2δ هستندو(4) بين خطاها همبستگي وجود ندارد.

به منظور بررسي مفروضات (1)،(2)و(3) از نمودار هيستوگرام باقيمانده هاي مشاهدات که شاخص خطاهاي مدل هستند استفاده شده است.در اين نمودارها وضعيت نرمال بودن توزيع خطاهاي مدل نمايش داده شده و در گوشه پايين سمت راست نمودار مربوط به هر مدل،مقدار ميانگين و واريانس خطاها ارائه شده است.نمودار هيستوگرام خطاهاي مدل (1) در پيوستهای (4) و (6) و (8) نمايش داده شده است.براساس اين نمودار مشاهده مي­شود که خطاها داراي توزيع نرمال بوده و ميانگين آن‌ها تقريباً برابر با صفر است و واريانس آنها نيز برابر با 2(987/0)=2δ است.

به منظور بررسي مفروضه شماره (4) فوق از نمودارهاي نقطه­اي باقيمانده هاي مشاهدات استفاده شده است. چنانچه باقيمانده هاي مشاهدات در يک قسمت نمودار انباشته نباشند و به عبارت ديگر درسطح نمودار پراکنده شده باشند، مي­توان بيان نمود که بين خطاهاي مدل رگرسيون خطي ارتباطي وجود ندارد. نمودارهاي نقطه­اي مدل (1) در پيوستهای (3) و (5) و (7) ارائه شده است. پراکندگي باقيمانده­هاي مشاهدات در هر يک از اين نمودارها حاکي ازعدم وجود همبستگي بين خطاهاي
مدل­هاي تحقيق حاضر است.

 

آزمون کولموگروف-اسميرنوف )آزمون نرمال بودن):

پس از بررسي عادي يا نرمال بودن کشيدگي و يا چولگي توزيع داده‌ها، از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده مي شود تا از نرمال بودن داده‌ها اطمينان حاصل گردد.

هنگام بررسي نرمال بودن داده‌ها فرض صفر مبتني بر اينکه توزيع داده‌ها نرمال است را در سطح خطاي 5%  تست مي‌شود. بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر یا مساوي 0.05 باشد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع داده‌ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم مي‌شود:

H0: توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است.

H1: توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست.

نتایج آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای متغیرهای تحقیق در پیوست (18) ارائه شده است.

چنانچه سطح معناداري در آزمون Shapiro-Wilk يا آزمون کولموگروف-اسميرنوف که در اين جدول با sig. نمايش داده مي شود بیشتر از 0.05 باشد مي توان داده‌ها را با اطمينان بالايي نرمال فرض کرد. در غير اين صورت نمي‌توان گفت که داده ها توزيع‌شان نرمال است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92