دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قدرت پیش بینی سود جامع نسبت به سود خالص برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

4.3.2 آزمون فرضیه دوم: بررسی ارتباط معیارهای نوسانات سود و ریسک شرکت

فرضیه دوم این تحقیق بدین صورت است: “نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد.”هدف از آزمون فرضیه­ی حاضر، بررسی رابطه­ی نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت است که از طریق مدل­های 3-1، 3-2 و 3-3 آزمون می­شود­.

برای بررسی این فرضیه از متغیرهای بتای هر سهم، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به بدهی جاری، انحراف معیار سود خالص، انحراف معیار سود جامع و مابه­التفاوت انحراف معیار سود خالص از سود جامع، به عنوان معیار نوسانات سایر اجزای سود جامع، استفاده شده است. آمارهای توصیفی مربوط به این متغیرها در جدول 4.4 ارائه شده است.

میانگین (میانه) بتا هر سهم، 0.43 (0.36) است. کوچکتر بودن میانگین (میانه) بتا از 1 بیانگر آن است که شرکت­های نمونه به طور متوسط دارای ریسک سیستماتیک پایین­تری نسبت به بازار، در طی دوره تحقیق هستند. میانگین (میانه) نسبت بدهی به حقـوق صاحبان سهام 2.43 (1.84) اسـت که نشان می دهد، شرکت­های نمونه بیشتر از طریق بدهی به تأمین مالی پرداخته­اند. میانگین (میانه) نسبت جریان وجه­نقد عملیاتی به بدهی جاری نیز برابر با 0.42 (0.24) است.وجود تفاوت زیاد بین میانگین و میانه حاکی از آن است که مشاهدات مربوط به این متغیر دارای نقاط پرت است که لازم است قبل از برازش مدل­ها اثر آنها را از بین برد.

به منظور تعیین رابطه­ی بین نوسانات سایر اجزای سود جامع (که از طریق مابه­التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص محاسبه می­شود) و ریسک بازار شرکت، دو آزمون به شرح زیر انجام شد:

ابتدا به بررسی این موضوع پرداخته شد که کدام یک از معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) رابطه­ی قوی­تری با ریسک بازار شرکت دارند؟ هدف از این بررسی آن بود تا معین شود نوسانات سود خالص توضح دهنده­ی بهتری برای ریسک بازار شرکت است یا نوسانات سود جامع.

و سپس به این سوال پاسخ خواهد داده شد که آیا بین نوسانات سایر اجزای سود جامع و ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری وجود دارد یا خیر؟ همانطور که در فصل سوم نیز بیان شد، هدف از طرح این سوال آن است تا معین شود که ارائه­ی سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره منجر به افزایش ریسک شرکت می­شود یا خیر.

اما برای انجام آزمون­های فوق و با توجه به مطالب ارائه شده در مباحث آماری فصل سوم، لازم است برای برازش مدل­های با داده­های ترکیبی، مراحلی طی شود تا از صحت نتایج آماری آن اطمینان حاصل گردد. نتایج حاصل از انجام مراحل مذکور برای فرضیه­ی دوم این تحقیق عبارتند از:

  1. آزمون نرمال بودن داده­ها: برای انجام آزمون نرمال بودن داده­ها از آزمون آماری جارک- برا استفاده شد. نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد که مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار نیستند. لذا حسب مورد، از تبدیلات باکس- کاکس و جانسون برای نرمال کردن داده­ها استفاده شد. پس از نرمال سازی نتایج آزمون جارک- برا به شرح جدول 4.5 می­باشد.
  2. آزمون مانایی داده­ها: به منظور اطمینان از مانایی داده­ها در طی دوره­ی تحقیق از آزمون­های ریشه واحد استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که که مشاهدات در طی دوره­ی تحقیق مانا هستند.
  3. آزمون لیمر: برای انجام این آزمون ابتدا هر یک از مدل­های 3-1، 3-2 و 3-3 با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شدند و سپس آزمون لیمر بر روی آنها انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4.6 ارائه شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *