دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

4-1 مقدمه

همان گونه که در فصل های پیشین به تفضیل بحث شد،در این تحقیق برای بررسی اثر ریسک و بازده (فوق العاده و سیستماتیک) بر مدت تصدی هیات مدیره ، چهار فرضیه جداگانه تبیین گردیده و برای آزمون آنها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.پس از ارائه مساله اصلی تحقیق در فصل اول و ارائه مبانی نظری تحقیق و مرور ادبیات تحقیق در فصل دوم، مدل مزبور در فصل سوم تحقیق ،معرفی و نحوه اندازه گیری هر یک از متغیرها مورد استفاده در این مدل تشریح گردید.

تحلیل تجربی در این تحقیق، نیازمند داده های مالی است.داده ها از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد لذا نمونه ای شامل 750 مشاهده( سال-شرکت) دربرگیرنده 125شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی 1386 الی 1391 انتخاب گردیده است.

این فصل مشتمل بر بر دو بخش اصلی است: بخش اول به آمار توصیفی و همبستگی اختصاص دارد که در آن داده های تحقیق با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و همبستگی پیرسون تشریح می گردد؛در بخش دوم نیز پس از بررسی مفروضات مدل رگرسیون کلاسیک و اطمینان از برقراری آنها، معادله رگرسیون برازش شده و بر اساس نتایج آن، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92