دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

حالت ششم – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلندمدت و معیار سنجش مسئوليت پذيري اجتماعي آلاینده بودن شرکت (CSR)

همان­طور که در جدول (4-4) مشاهده مي­شود، آماره F برابر با 7.184 و P-value برابر با 0.000 است که نشان مي­دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.

آماره t براي متغير توضيحي CSR (با بتاي 0.033) برابر با 2.919 است و سطح معني‌داري متغير مذكور نيز برابر با 0.004 است كه در سطح اطمينان 99% از نظر آماري معني‌دار است. در خصوص بررسي اولین فرضیه بین اجتناب مالياتي با فعاليت هاي مسئولانه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد زيرا بتاي متغير توضيحي CSR برابر 0.033 و آماره t نيز برابر با 2.919 است كه در سطح اطمينان 99% معني‌دار است.

همچنین آماره t براي متغير توضيحي POS_CSR (با بتاي 0.019) برابر با 1.513 است و سطح معني‌داري متغير مذكور نيز برابر با 0.131 است كه در سطح اطمينان 95% از نظر آماري معني‌دار نیست. در خصوص بررسي دومین فرضیه بین اجتناب مالياتي با بدهي­هاي احتمالي ناشی از
فعالیت­های  غيرمسئولانه اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد زيرا بتاي متغير توضيحي POS_CSR برابر 0.019 و آماره t نيز برابر با 1.513 است كه در سطح اطمينان 95% معني‌دار نیست.

همان طور كه در جدول (4-4) مشاهده مي شود ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده مدل (1) به ترتيب برابر با 0.422 و 0.156 است.

همچنين بر اساس آماره « دوربين – واتسون » مدل (1) كه در جدول (4-4) نشان داده شده است مقدار اين آماره برابر است با 2.088 كه بين 1.5 و 2.5 است. از اين رو مي‌توان اظهار داشت كه در مدل (1) خودهمبستگي بين مشاهدات وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92