دانلود پایان نامه ارشد حسابداری درباره نقدشوندگی سهام

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9-3 آزمون استقلال خطاها

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون[1] استفاده می‌شود.  به طور كلي آزمون دوربين واتسون همبستگي سريالي بين باقيمانده(خطا)هاي رگرسيون را آزمون مي‌نمايد. مقدار اين آماره بين 0 تا 4 تغيير مي‌كند. اگر همبستگي بين مانده هاي متوالي وجود نداشته باشد، مقدار آماره بايد نزديك 2 شود. اگر مقدارآماره نزديك به صفر شود، نشان دهنده همبستگي مثبت بين باقيمانده‌ها و اگر نزديك به 4 شود، نشان دهنده همبستگي منفي بين باقيمانده هاي متوالي است. به طوركلي اگر آماره دوربین-واتسون بین 5/1 و 5/2 قرار گیرد، می­توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مومنی، 1386).

3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل

براي آزمون مناسب بودن مدل تخمين شده، ابتدا اين فرض را مطرح مي‌سازيم كه مدل تغييرات Y را به صورت معني داري توجيه نمي‌كند. براي آزمون فرض مزبور، از آماره F استفاده مي‌كنيم. اگر در سطح خطاي α (در اين تحقيق 5%) مقدار آماره F از مقدار جدول بيشتر باشد، فرض صفر رد مي شود و مي‌توان گفت تغييرات توجيه شده توسط مدل مناسب است و يا اينكه رابطه معناداري بين متغير وابسته ومتغير مستقل وجود دارد. همچنين اگر سطح معناداري مدل (sig) كمتر از سطح خطاي α (در اين تحقيق 5%) باشد، فرض صفر رد و چنين استنباط مي شود كه مدل تغييرات F را به صورت معنا داري توجيه مي نمايد (يعني مدل مناسب است).

3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب

به منظور آزمون معني داربودن هر يك از ضرايب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود كه ضريب رگرسيون برابر صفر است و به عبارتي متغير مستقل بر متغير وابسته تاثيري ندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:

H0: β = 0

در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته موثر واقع می‌شود یعنی:

H1: βi ≠ 0

براي آزمون اين فرضيات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری 5% استفاده مي‌شود. اگر در سطح اطمينان 95% (خطاي 5%a=) قدر مطلق t بدست آمده از آزمون، بزرگتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادي باشد، فرض  رد شده و در غير اين صورت تایید مي‌شود. در اين آزمون رد  به معني معنا‌دار بودن ضريب مورد نظر و عدم رد به مفهوم بي معنا بودن ضريب مورد نظر است.

[1].  Durbin-Watson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي اين تحقيق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مي باشد. اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيتهاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را بررسي کند با این هدف که يافته هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنايت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی ياري رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *