دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

5-1. بحث و نتیجه­گیری

در این قسمت به شرح نتایج حاصل از پژوهش می­پردازیم.

برای بررسی مانایی متغیرها در مطالعه­ی حاضر، از چهار آزمون لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شین، آزمون فیشر فیلیپس- پرون و آزمون دیکی فولر  تعمیم یافته استفاده شد.

همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی در سطح مانا می­باشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در 4 آزمون مورد نظر، مانا می­باشد.

با توجه به آزمون همجمعی، مقدار  احتمال در مدل، کمتر از پنج صدم است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی رد و کاذب نبودن رگرسیون تایید می­شود. بنابراین رابطه­ی تعادلی بلندمدت میان بازده پرتفوی و متغیرهای مستقل مدل وجود دارد.

نتایج آزمون هاسمن روش اثرات ثابت برای برآورد مدل تایید می­گردد.

نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با 1 درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به میزان 25.17 واحد افزایش می­یابد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به میزان 6.92 کاهش می­یابد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد، با 1 واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان 8.38 افزایش می­یابد.

عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با 1 درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان 6.65 افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با 1 درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی 3.11 درصد کاهش می­یابد.

همچنین براساس جدول 4-6 مشاهده می­گردد که ضریب تعیین تعدیل شده 0.65 درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل 0.65 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­دهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون می­باشد.

همچنین بر اساس جدول پیوست 13 که طبق مدل 4 عاملی کارهارت و بدون در نظر گرفتن متغیر واریانس مازاد بازده صندوق برآورد شده، مشاهده می گردد ضریب تعیین تعدیل شده 0.20 درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل 0.20 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­دهند. بنابراین نتیجه می شود که متغیر واریانس مازاد بازده صندوق سهم بسزایی در توضیح متغیرهای وابسته را دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92