دانلود پایان نامه ارشد شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-7  آزمون های آماری به کار گرفته شده

این تحقیق با جمع آوری اطلاعات از حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل)و گروه های اصلاح حساب از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران می پردازد.در این خصوص برای هر یک از فرضیه های پژوهشی ،فرضیه های آماری تعریف و در سطح اطمینان 95 درصد آزمون گردیده است.

پس از انجام آزمون کولموگروف_اسمیرنوف و تشخیص نرمال بودن داده های مربوط به هر یک از فرضیات مطرح شده با در نظر گرفتن کل حسابرسان به عنوان یک جامعه آماری، از آزمون های ناپارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t (فقط برای داده های نرمال) جهت آزمون فرضیه های آماری استفاده شده است.

همچنین به منظور مقایسه نظرات، با تفکیک جامعه آماری به سه گروه حسابرسان داخلی،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب ، آزمون فرضیات پژوهشی با استفاده از آزمون خی_ دو در هر گروه انجام پذیرفته و در ادامه با آزمون رتبه ای فریدمن اهمیت هر یک از موانع(طبق نظر هر یک از گروه های حسابرسی به تفکیک و نظر کل حسابرسان در مجموع) رتبه بندی گردیده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92