دانلود پایان نامه اولویت بندی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن

دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

5-2 خلاصه روش پژوهش

داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه ای حاوی 34 سؤال مورد سنجش قرار گرفت. محدوده زمانی تکمیل پرسشنامه ها بهمن و اسفند ماه سال 1391 و جامعه آماری شامل حسابرسان داخلی شهرداری تهران (31 نفر )، حسابرسان مستقل(27 نفر) و گروههای اصلاح حساب(43نفر) مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در بازه زمانی فوق می باشد.

تعداد پرسشنامه های تکمیل شده توسط حسابرسان فوق که شامل اطلاعات فردی پاسخ دهندگان نیز می باشد به ترتیب 20،28 و 38 عدد و در مجموع 86 پرسشنامه است.

داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، جداول و نمودارهای مربوط به هر کدام از ویژگیها و متغیرها ترسیم و در بخش آمار استنباطی نیز فرضیه های پژوهشی با استفاده از آزمون های        خی- دو(برای هریک از گروههای حسابرسی بطور جداگانه و سپس برای کل حسابرسان بطور یکجا)، دو جمله ای و t (آزمون t فقط برای داده هایی که توزیع آنها نرمال است استفاده می شود) پرداخته شد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه­ای فریدمن موانع رتبه بندی و مقایسه گردید

با در نظر گرفتن کل گروههای حسابرسی به عنوان یک جامعه آماری فرضیات 3،1 و4 تائید و فرضیات2و5 مورد تائید قرارنگرفت و طبق نظر حسابرسان داخلی فرضیات 1و4 ، حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروههای اصلاح حساب فرضیات 3،1 و4 تائید شد. همچنین مشخص گردید که از نظر حسابرسان داخلی، حسابرسان شورای شهر و کل حسابرسان به ترتیب فرضیه چهارم، اول، سوم، پنجم و دوم و از نظر گروههای اصلاح حساب به ترتیب فرضیه اول، چهارم، سوم، پنجم و دوم دارای اهمیت بیشتری است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92