دانلود پایان نامه با موضوع معماری بومی، افغانستان، ساختار شهری، مدیریت عملکرد

دانلود پایان نامه

گیری… ۱۶۵
پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده ۱۶۵
پیوست یک….. ۱۶۶
پیوست دو……. ۲۱۵
منابع……………. ۲۱۸
فهرست جداول
جدول شماره یک: مقایسه ی آب انبارهای شهر لار و یزد ۹۲
جدول شماره۲: مقایسه شکل کلی آب انبارها بر اساس دوره ساخت آب انبار و شکل پشت بند ۹۶
جدول شماره۳: مقایسه دهانه آب انبارها بر اساس دوره ساخت آب انبار و شکل دهانه ۹۶
جدول شماره۴: مقایسه میلک آب انبارها بر اساس دوره ساخت آب انبار و شکل میلک ۹۷
جدول شماره۵: ویژگی های شیمیایی آب مخازن آب انبارهای شهر لار ۱۰۶
جدول شماره۶: پیشنهادهایی جهت تخریب، احیا و باززنده سازی آب انبارهای شهر لار ۱۱۸
جدول شماره۷: میانگین های اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک لار ۱۴۲
جدول شماره۸: جدول نوسان سالانه دمای هوا در شهر لار ۱۴۲
جدول شماره۹ : پتانسیل های سایت ۱۴۴
جدول شماره۱۰: سوآت ۱۴۵
جدول شماره ۱۱: برنامه فیزیکی عرصه فرهنگی ۱۴۷
جدول شماره ۱۲: برنامه فیزیکی عرصه تفریحی ۱۴۸
جدول شماره ۱۳: برنامه فیزیکی عرصه اقامتی ۱۴۹
جدول شماره ۱۴: برنامه فیزیکی عرصه ورزشی ۱۴۹
جدول شماره ۱۵: برنامه فیزیکی عرصه خدماتی ۱۴۹
فهرست تصاویر
تصویر شماره۱ : میزان مداخله در ساختمان ۱۰
نمودار شماره۱ : مدیریت عملکرد ۱۳
تصویر شماره۲: چاه های لافت ۲۲
تصویر شماره۳: اجزای یک آب انبار با پلکان و پاشیر ۲۵
تصویر شماره۴: دهنشیر آب انبار معتمد ………………………………………………………………………………………۲۷
تصویر شماره۵: آب انبار معتمد، تنها آبانبار دارای بادگیر شهر لار ۲۷
تصویر شماره۶: دهانه ورودی غربی آب انبار عباسپور ۲۷
تصویر شماره۷: آبرو آب انبار شش فخ ۲۸
تصویر شماره۸: علمک آب انباری در لار ۲۸
تصویر شماره۹: علمک آب انبار عباسپور لار ۲۸
تصویر شماره۱۰: کتیبه سردر آب انبار قنبر بیگی( ۲۹
تصویر شماره۱۱: روزن واقع بر گنبد آب انبارمدرسه ۲۹
تصویر شماره۱۲: جزئیات اجرایی جداره و کف مخزن در آب انبارهای شهر لار ۳۴
تصویر شماره۱۳: شیوه ی توزیع آب در سطح شهر لار ۳۵
تصویر شماره۱۴: نمونه ای از کانال بندی و تقسیم آب در شهر لار ۳۵
تصویر شماره ۱۵: عملیات لایروبی آب انبار شغال ۳۷
تصویر شماره ۱۶: آب انبار خانگی آقای کامجو ۳۸
تصویر شماره۱۷: انواع پوشش مخزن آب انبار ۴۱
تصویر شماره۱۸: شکل های مختلف مخزن آب انبار ۴۱
تصویر شماره۱۹ : آب انبارهای با گنبد کوتاه ۴۴
تصویر شماره ۲۰: آب انبارهای با گنبد بلند ۴۴
تصویر شماره ۲۱: نمونه ای از ساخت آب انبار در زیر فضای مسجد ۵۷
تصویر شماره۲۲: سردر آب انباری در شهر نراق ۵۸
تصویر شماره ۲۳: آب انبار زین آباد یزد ۵۹
تصویر شماره۲۴ : پلکان آب انبار شش بادگیری یزد ۵۹
تصویر شماره۲۵ : نمونه ای از آب انبارهای شهراوز ۶۰
تصویر شماره۲۶ : پلان و مقطع آب انبار آقاجانی در شیراز ۶۰
تصویر شماره۲۷ : آب انباری در استان هرمزگان ۶۱
تصویر شماره۲۸: مخزن آب انبار مسجد جامع قزوین ۶۲
تصویر شماره ۲۹: تصاویر و مقطع آب انبارچهارسوق در افغانستان ۶۴
تصویر شماره ۳۰: تصاویر، پلان و مقطع آب انبار ملک در افغانستان ۶۵
تصویر شماره ۳۱ : نمونه ی چند آب انبار در ازبکستان……………………………………………………………………۶۵
تصویر شماره ۳۲: مخزن آب انبار یارباتان سرای ترکیه ۶۶
تصویر شماره ۳۳: تصویر آبانبارهای با مخزن دایره و مستطیلی در ترکیه ۶۷
تصویر شماره ۳۴: آب انباری در منطقه ال جبین یمن ۶۷
تصویر شماره ۳۵: بزرگترین آب انبار جهان در هند ۶۷
تصویر شماره ۳۶: نمونه های مختلف آب انبار خانگی در تگزاس ۶۸
تصویر شماره۳۷ : آب انبار خانگی در کارائیب ۶۹
تصویر شماره ۳۸: آب انباری واقع در سن جوان ۷۰
تصویر شماره ۳۹ : آب انباری در اورشلیم ۷۱
تصویر شماره ۴۰ : آب انبار شش بادگیری در یزد ۷۳
تصویر شماره۴۱ : عناصر تشکیل دهنده آبانبار در شهر یزد……………………………………………………………۷۴
تصویر شماره۴۲: نمونه ای از آب انبارهای شهر لار ۷۶
تصویر شماره ۴۳: پلان و مقطع آب انبار چهاربرکه قیصریه به همراه مسجد روی آن ۷۷
تصویر شماره۴۴: فرم کلی آب انبارهای شهر لار ۷۹
تصویر شماره۴۵: مقایسه حجم کلی آب انبارهای دایره ای یزد و لار…………………………………………………۷۹
تصویر شماره۴۶: عناصر تشکیل دهنده آب انبار در شهر لار ۷۹
تصویر شماره ۴۷: پایداری سازه گنبدی آب انبار ۸۳
تصویر شماره۴۸: نحوه پوشش آب انبارهای شهر لار ۸۳
تصویر شماره ۴۹: نحوه پوشش راه پله و پاشیر در شهر لار ۸۴
تصویر شماره۵۰: نحوه انتقال نیرو در آب انبارهای دو شهر لار و یزد………………………………………………..۸۴
تصویر شماره۵۱ : مقایسه شکل آب انبارهای یزد و لار……………………………………………………………………۸۵
تصویر شماره ۵۲: چگونگی ارتباط پلکان، پاشیر و فضاهای کاربردی در یزد ۸۷
تصویر شماره۵۳: هندسه در آب انبارها ۸۹
تصویر شماره ۵۴: مقایسه نحوه تهویه در آب انبارهای دو شهر لار و یزد ۸۹
تصویر شماره۵۵: پراکندگی آب انبارها بر اساس دوره ساخت ۹۹
تصویر شماره۵۶: پراکندگی آب انبارهای مستطیلی و صلیبی ۹۹
تصویر شماره۵۷: طرح پیشنهادی جهت تغییر کاربری آب انبار به زورخانه ۱۱۷
تصویر شماره۵۸: عملیات بازسازی گنبد مورگال ۱۲۸
تصویر شماره ۵۹: تغییر کاربری آب انباری در ترکیه به نمایشگاه آثار هنری ۱۲۹
تصویر شماره۶۰: استفاده از مخازن آبی زیر کلیساها به عنوان رستوران ۱۳۰
تصویر شماره۶۱: استفاده از آب انبار مستطیلی به عنوان بخشی از رستوران ۱۳۰
تصویر شماره۶۲: موزه آبی شیراز ۱۳۱
تصویر شماره۶۳ : آب انبار قوام بوشهر ۱۳۲
تصویر شماره۶۴ : آب انبار شادقلی خان در قم ۱۳۳
تصویر شماره ۶۵: آب انبار بلور تفرش ۱۳۳
تصویر شماره۶۶: نمونه هایی از تبدیل آب انبار به زورخانه در یزد ۱۳۵
تصویر شماره۶۷: موقعیت محله کهویه در شهر لار ۱۳۷
تصویر شماره۶۸: موقعیت پنج آب انبار انتخابی در سایت ۱۳۸
تصویر شماره۶۹: دید و منظر به نقاط مختلف سایت ۱۳۹
تصویر شماره۷۰: دسترسی ها به سایت ۱۴۰
تصویر شماره۷۱: کاربری های همجوار با سایت مورد نظر ۱۴۰
تصویر شماره۷۲: موقعیت و زاویه تابش نور خورشید در شهر لار ۱۴۲
تصویر شماره۷۳: موقعیت و زاویه تابش نور خورشید نسبت به سایت انتخابی ۱۴۲
تصویر شماره۷۴: نمودار گلباد شهر لار……………………………………………………………………………………….۱۴۳
تصویر شماره ۷۵: جهت باد مطلوب در سایت انتخابی ۱۴۳
تصویر شماره۷۶: جانمایی عرصه ها در سایت ۱۵۵
تصویر شماره۷۷: موقعیت آبراه ها، بافت سبز و گذرهای محله در سایت ۱۵۵
تصویر شماره۷۸: طرح اولیه ارائه شده با توجه به مکانیابی عرصه ها ۱۵۶
تصویر شماره۷۹: طرح ارائه شده با تاکید بر مسیرها و گذرهای سایه دار…………………………………………۱۵۷
تصویر شماره۸۰: تصویر سه بعدی مجموعه در مراحل اولیه طراحی ۱۵۷
تصویر شماره۸۱: طراحی سایه بانها با تاکید بر سایه اندازی مناسب ۱۵۸
تصویر شماره۸۲: ایده های اولیه در طراحی نما ۱۵۸
تصویر شماره۸۳: جانمایی عرصه ها در طرح نهایی ۱۵۹
تصویر شماره۸۴: پلان کلی مجموعه ۱۵۹
تصویر شماره۸۵: پلان مجموعه رستوران، کافی شاپ و فست فود ۱۶۰
تصویر شماره۸۶: پلان طبقه همکف مجموعه اقامتی ۱۶۰
تصویر شماره۸۷: پلان طبقه اول مجموعه اقامتی ۱۶۱
تصویر شماره۸۸: پلان مجموعه فرهنگی آموزشی ۱۶۱
تصویر شماره۸۹: مقطع کلی از مجموعه……………………………………………………………………………………..۱۶۲
تصویر شماره۹۰: پلان و تصاویر آب انبار پسی ۱۶۲
تصویر شماره۹۱: مقاطع و جزئیات اجرایی جهت باززنده سازی آب انبار پسی ۱۶۳
تصویر شماره۹۲: تصاویر سه بعدی از مجموعه ۱۶۴
فصل اول: مقدمه
مقدمه و طرح موضوع
آب مایهی حیات است و همواره تامین آب جهت رفع نیازهای روزمره از مهمترین دغدغههای انسان بودهاست. در مناطق گرم و خشک همچون مناطق کویری و جنوبی کشور این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بودهاست. مردمان گذشته با درایت و تجربه خویش راه حلی مناسب برای این مشکل یافته، و با ساخت آبانبارها توانسته بودند شرایط زندگی در این مناطق را برای خویش فراهم آورند. امروزه در بسیاری از شهرهای ایران آبانبارهایی از گذشته باقی ماندهاست، اما نکته جالب توجه این است که این بناها در هر منطقه با تمام امکانات و محدودیتهای محیطی و طبیعی بستر خود هماهنگ شده و به نوعی به بهترین شکل ممکن، بومی سازی شدهاند. هرچند در سالهای اخیر به واسطهی تامین آب شهرها از طریق سیستم لوله کشی، نقش آبانبارها کمرنگ گشتهاست، اما نباید فراموش کرد که حجم آب ذخیره شده در مخازن آنها جهت تامین آب مورد نیاز ساکنین یک شهر به مدت زمان حداقل یک سال کافی میباشد، بنابراین این مخازن تاریخی بهترین منابع تامین آب در مواقع بحرانی و جنگها میباشند. علاوه بر آن آبانبارها دارای ویژگیهای معماری و ساختاری منحصر به فردی میباشند که جای دارد با شناسایی آنها و به کاربردنشان در طراحیهای آینده خود، گامی در جهت پیشرفت معماری بومی برداریم.
طرح مسئله و ضرورت تحقیق
آبانبارها در سالهای نه چندان دور یکی از عناصر حیاتی شهرها و شکل دهندهی گذرها و محلات در مناطق گرم و خشک بودهاند، اما امروزه با تامین آب مورد نیاز مردم توسط سیستم لولهکشی شهری، این بناها اندک اندک به دست فراموشی سپرده شدهاند. با فراموشی آنها حاصل قرنها تجربه و مهارت در زمینه معماری بومی و تعامل با طبیعیت نیز به فراموشی سپرده شدهاست. آبانبارها نه تنها در حوزههای معماری و سازه بلکه در حوزهی اجتماعی و برقراری تعاملات میان ساکنان یک محله نیز بسیار موفق بودهاند. شاید امروزه امکان استفاده از آبانبارها با کاربریهای گذشتشان وجود نداشته باشد، اما فنونی در ساخت آنها نهفتهاست که با بهرهگیری از آنها در معماری امروز میتوان به طراحی بناهای با درجه آسایش بالاتر در حین سازگاری بیشتر با محیط پرداخت. علاوه بر موارد فوق پس از شناخت دقیق وضع موجود آبانبارها و نقاط قوت و ضعفشان میتوان در جهت مرمت، احیا، بهسازی و باززندهسازی آنها اقدام نمود.
علاوه بر موارد فوق، آبانبار دارای شاخص و ابعاد فرهنگی و اجتماعی میباشد و به عنوان یک ساختار شهری که از گذشته به جا مانده است، تجربه گران سنگی از هنر ایرانی

Author: admin2

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *