دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بازده غير عادي با ميزان محافظه كاري در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های گروه اول :

  • فرضیه اول که نشان دهنده وجود رابطه معنادار و منفی بین بازدهی غیر عادی و میزان محافظه کاری در سطح 95% تایید می شود . همچنین فرضیه رابطه منفی بین اعلام به موقع خبرهای بد و میزان بازدهی غیر عادی و فرضیه رابطه مثبت بین اعلام به موقع خبرهای خوب و میزان بازدهی غیر عادی که جزء فرضیه های فرعی وابسته به فرضیه اول می باشد در سطح معناداری 95% تایید می شود .از این رو می توان اینگونه استدلال نمود که استفاده از حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش بازدهی غیر عادی می گردد .
  • فرضیه دوم که نشان دهنده وجود رابطه معنادار و منفی بین عدم تقارن اطلاعاتی و میزان محافظه کاری در سطح 95% تایید می شود. همچنین فرضیه رابطه منفی بین اعلام به موقع خبرهای بد و عدم تقارن اطلا عاتی و فرضیه رابطه مثبت بین اعلام به موقع خبرهای خوب و عدم تقارن اطلاعاتی که جزء فرضیه های فرعی وابسته به فرضیه دوم  می باشد در سطح معناداری 95% تایید می شود .از این رو میتوان اینگونه استدلال نمود که استفاده از حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و در نهایت تقلیل عدم تقارن اطلاعاتی می گردد
  • فرضیه سوم که نشان دهنده وجود رابطه معنادار  ومثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی است در سطح  95% تایید می شود. نتایج این فرضیه که در  انطباق و تایید فرضیه اول و دوم می باشد مبین این مهم که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،بازدهی غیر عادی افزایش و در نتیجه بازار به سمت بازارهای ناکارا حرکت می نماید.

با توجه به نتایج فرضیه گروه اول می توان اینگونه استدلال نمود که استفاده از حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و این مهم زمینه را برای کاهش بازدهی غیر عادی و دستیابی به بازارهای کارا و در نتیجه برخوردار شدن از مزایای چنین بازارهایی را که به تفضیل در فصل دوم به آن اشاره شده است ،فراهم می سازد. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش میتوان اینگونه استدلال نمود که اتخاذ استانداردهای حسابداری محافظه کارانه می تواند زمینه تقارن اطلاعاتی بین ناشران اطلاعات و استفاده کنندگان را فراهم نماید.

فرضیه های گروه دوم :

(1) فرضیه” تغيير در بازده غير عادي موجب  تغيير در ميزان محافظه كاري می شود” و همچنین فرضیه “تغییر در میزان محافظه کاری موجب بتغییر در بازده غیر عادی می شود “ در سطح اطمینان 95% رد می شود که رد این دو فرضیه مبین ارتباط متقابل بین بازده غیر عادی و میزان محافظه کاری می باشد . از این روی میتوان اینگونه استدلال نمود که هر چند ارتباط منفی بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی وجود دارد اما جهت این ارتباط به وضوح قابل رویت نیست به بیان دیگر در سطح اطمینان 95% نمی توان بیان نمود که استفاده از حسابداری محافظه کارانه در دوره جاری  می تواند بازدهی غیر عادی را در دوره های آتی کاهش دهد یا اینکه مدیران برای کسب بازدهی غیر عادی سعی می نمایند تا کمتر از حسابداری محافظه کارانه استفاده نمایند. شاید بتوان گفت وجود ارتباط پیچیده بین هزینه ها و منافعی حاصل از بکارگیری و یا عدم بکارگیری حسابداری محافظه کارانه یکی از دلایل اصلی رسیدن به چنین نتیجه باشد .

(2) فرضیه” تغيير درعدم تقارن اطلاعاتی موجب تغيير در ميزان محافظه كاري” و فرضیه” تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر درعدم تقارن اطلاعاتی” در سطح اطمینان 95% رد می شود که رد این دو فرضیه مبین ارتباط متقابل بین عدم تقارن اطلاعاتی  و میزان محافظه کاری می باشد . از این روی میتوان اینگونه استدلال نمود که هر چند ارتباط منفی بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد اما جهت این ارتباط به وضوح قابل رویت نیست به بیان دیگر در سطح اطمینان 95% نمی توان بیان نمود که استفاده از حسابداری محافظه کارانه در دوره جاری  می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره های آتی کاهش دهد یا اینکه مدیران برای کسب منافع حاصل از  عدم تقارن اطلاعاتی سعی می نمایند کمتر از حسابداری محافظه کارانه استفاده نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *