دانلود پایان نامه بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

6

عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

2-2-2-5- عناصر کیفیت سود

ارقام سوداز طریق انتخاب‌های مدیران وحسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری وقضاوت‌های شخصی مدیران درمور درویه‌های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیرقرارمی‌گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب‌های حسابداری برای دستکاری سودها وگمراه کردن کاربران بهره می‌گیرد. افزون براین، مدیران ممکن است عناصرسودها را برای بهتر ازواقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند وبااین کار کیفیت سودگزارش شده را به حداقل می‌رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم‌گیری‌های خود به سودهای مزبور اتکا می‌کنند، دچار اشتباه شده وتحلیل‌گران مالی نیزنمی‌توانند پیش بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی درآینده انجام دهند. سیگال  (1979) معتقداست ارقام سود باید صداقت، قابلیت اطمینان وقابلیت پیش‌بینی داشته باشند. صداقت یعنی بایدبه دور از هرگونه پیش‌داوری ودستکاری برنامه‌ریزی شده برای مطلوب نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی باشند وقابلیت اطمینان نیز یعنی این که ارقام سودهای گزارش شده باید ارزیابی درستی از قدرت سودآوری شرکت ارائه دهند ونیز بتوان از طریق آنها روند سودآوری آینده راپیش‌بینی نمود.

کیفیت سود رامی‌توان به سه دسته‌ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی وسودمنعکس کننده‌ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سودجاری است. هرچه پایداری سود بیش‌تر باشد، یعنی شرکت توان بیش‌تری برای حفظ سودهای جاری دارد وفرض می‌شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است. سطوح ارقام تعهدی نیزبا کیفیت سود رابطه‌ی معکوس دارد، زیراهرچه میزان ارقام تعهدی سود بیشترباشد، کیفیت سود شرکت کاهش می‌یابد. هم‌چنین، هرچه سودحسابداری که گزارش می‌شود منعکس کننده‌ی معاملات واقعی اقتصادی موجودباشد، به همان اندازه کیفیت سود نیزافزایش می‌یابد ( مکنیکالس[1]، 2002).

[1] Mc Nichals

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-  اهداف تحقیق

 هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92