دانلود پایان نامه بررسی قدرت پیش بینی سود جامع نسبت به سود خالص برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3.9 مباحث آماری

داده­ ها را به شیوه­های گوناگونی می­توان طبقه­بندی نمود. اما در تحلیل کمی مسائل مالی عموماً داده ­ها را به سـه دسته داده­ های سری زمانی[1]، داده­ های مقطعی[2] و داده­های ترکیبی[3] طبقه ­بندی می­کنند. داده­های سری زمانی، همان­ طور که از نام آن برمی­آید، مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی ارائه می­دهد. داده­ های مقطعی، داده­ هایی هستنـد کـه در یک نقطـه (یا بـرش) از زمان در مـورد یک یا چنـد متغیـر جمع­آوری می­شود. در داده­های ترکیبی، داده­ های مقطعی یکسان (مانند چند صنعت و یا چند شرکت) طی یک دوره زمانی بررسی و سنجش می­شوند (افلاطونی، 1392).

داده ­های ترکیبی نسبت به داده­های سری زمانی و داده­های مقطعی دارای مزایایی می­باشند. بالتاجی[4]، مزایای استفاده از این داده­ها را به صورت زیر بیان می­کند:

 1. از آنجا که داده­های ترکیبی به افراد، بنگاه­ها، شرکت­ها و کشورها و از این قبیل واحدها، در طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می­شود.
 2. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده­های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می­کنند.
 3. در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده­های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب­تر و بهتـرند. دوره­های بیکاری، چرخـش شغلـی و تحـرک نیـروی کار با داده­های ترکیبی بهتر بررسی می­شوند.
 4. داده­های ترکیبی، تأثیراتی را که نمی­توان به سادگی در داده­های سری زمانی و مقطعی مشاهده کرد، بهتر معین می­کنند. برای مثال، اگر نوسان پیاپی افزایش حداقل دستمزد را در حداقل دستمزد بررسی کنیم، اثرات قوانین حداقل دستمزد را بر اشتغال و کسب درآمد بهتر می­توان مطالعه کرد.
 5. داده­های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می­توانند تورشی را که ممکن است درنتیجه لحاظ افراد یا بنگاه­های اقتصادی (به صورت جمعی و کلی) حاصل شود، به حداقل برسانند. به طور کلی باید گفت، داده­های ترکیبی، تحلیل­های تجربی را به شکلـی غنی می­سازنـد که در صورت استفاده از داده­های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی­توان گفت که مدل­سازی با داده ­های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد (افلاطونی، 1392).

3.9.1 مدل رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون خطی تقریباً مهم­ترین ابزاری است که در دسترس محققین اقتصاد سنجی قرار دارد. در حالت کلی می­توان گفت: رگرسیون ابزار ارزیابی رابطه (منطقی) بین یک متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است. به همین علت، در این تحقیق، به منظور تعیین رابطه بین متغیرها از مدل­های رگرسیونی استفاده شده است. اما در هنگام استفاده از مدل­های رگرسیونی همواره باید به دو مورد زیر توجه نمود:

 1. اعتبار مدل رگرسیون: برای تعیین اعتبار مدل­های رگرسیونی می­بایست به مقدار آماره F و سطح معنی­داری آن توجه نمود. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 5% باشد، مدل رگرسیونی در سطح اطمینان 95% از اعتبار لازم برخوردار بوده و معنی­دار است.

همچنین لازم به ذکر است، که اغلب برای قبول یا رد فرضیه­های آماری در تحقیقات، می­بایست به  معنی­داری ضرایب متغیرها در مدل­های رگرسیونی توجه نمود. به منظور تعیین معنی­داری ضرایب متغیـرها نیـز، می­بایست آماره t و سطـح معنی­داری بدسـت آمـده را بررسی کـرد. در صـورتی که p-value ضریب موردنظر کمتـر از 5% باشد فرض صفر این آزمون (مبنی بر صفر بودن و درنتیجه نامعنی­داری ضریب مذکور) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر معنی­داری ضریب) پذیرفته می­شود. در این حالت، فرضیه تحقیق، در سطح اطمینان 95% پذیرفته خواهد شد.

 1. برقراری مفروضات مدل رگرسیون: اگر هدف ما از استنتاج آماری، تخمین پارامترها (عرض از مبدأ و ضرایب متغیرها) باشد، در این صورت برقراری فرض­های زیر که به فروض رگرسیون معروف هستند، الزامی است. البته باید توجه داشت که برقراری تمامی فروض مذکور، در شرایط واقعی چندان قابل دستیابی نیست. هر چند که برقراری فروض کلاسیک همواره مطلوب است، ولی عـدم برقـراری برخی از آنها، نتایج مـدل برآورد شـده را (به ویژه در نمونه­های بزرگ) خدشه دار نمی­کند. این فروض عبارتند از:
  • میانگین خطاها برابر صفر باشد: اولین فرض در مدل رگرسیون خطی این است که مقدار میانگین خطاها صفر است. اگر یک جمله ثابت در رگرسیون داشته باشیم، هدف مذکور به راحتی حاصل می­شود و این فرض هرگز نقض نخواهد شد.
  • واریانس خطاها مقداری ثابت و متناهی باشد: این فرض به همسانی واریانس معروف است. اگر خطاها، واریانس ثابت نداشته باشند گفته می­شود آنها ناهمسان هستند. معروف­ترین و عمومی­ترین روشی که برای آزمون همسانی به کار می­رود، آزمون وایت[5] (1980) است که به راحتی توسط نرم افزارهای آماری انجام می­شود.
  • خطاها از یکدیگر استقلال خطی داشته باشند: فرض سوم در مدل رگرسیون خطی این است که کوواریانس بین اجزای اخلال در طول زمان صفـر است. به عبارت دیگـر، فرض می­شود خطاها با یکدیگر همبستگی ندارند. اگر خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند گفته می­شود که همبستگی سریالی دارند. یکی از آزمون­های معـروف برای کشف خـود همبستگی آزمون دوربیـن- واتسـون[6] می­باشد. در صورتی که مقدار آماره این آزمون عددی بین 1.5 تا 2.5 را اختیار نکنـد، خـود همبستگی بین جملات اخلال به اثبات رسیـده و می­­بایست نسبت به رفع آن اقدام نمود. برای از بین بردن خود همبستگی بین متغیرها روش­های متعددی وجود دارد که چند نمونه از آن عبارتند از: لگاریتم­گیری از متغیرها، استفاده از وقفه اول، اضافه کردن متغیر کمکی AR به مدل و ….
  • خطاها و متغیرهای مستقل از یکدیگر استقلال دارند: از آنجا که مقادیر متغیرهای مستقل معمولاً به صورت غیر تصادفی تولید می­شوند، فرض چهارم در بیشتر مواقع رد نمی­شود. به همین دلیل در منابع مختلف چندان به روش­های کشف و رفع آن پرداخته نشده است.
  • جملات اخلال از توزیع نرمال برخوردار باشند: پس از برازش مدل می­بایست با استفاده از آزمون­های نرمالیتی (مانند آزمون جارک- برا) به تعیین نرمال بودن یا نبودن جملات اخلال پرداخت. درصورت عدم برقراری این فرض، می­بایست با حذف داده­های پرت، استفاده از متغیر موهومی و یا برخی روش­های دیگر، زمینه لازم برای برقراری این فرض را فراهم نمود (بایزدی و همکاران، 1391).

[1]. Time series Data

[2] . Cross-sectional Data

[3] . Panel Data

[4]. Baltagi

[5]. White test

[6]. Durbin & Watson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

 1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
 2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
 3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
 4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
 5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *