دانلود پایان نامه تاثیر بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

5-1 مقدمه

در این تحقیق رابطه ی بین ریسک و بازده با دوره تصدی هیات مدیره مورد بررسی قرارگرفته است.در فصول قبلی روش تحقیق و تجزیه و تحلیل به صورت کامل انجام شد. این فصل با ارائه خلاصه ای کوتاه از مطالب سه فصل قبل و یافته های پژوهش شروع  و در ادامه نتایج ارزیابی و تشریح می شود.سپس محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ارائه شده است.

 

5-2 خلاصه پژوهش

تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی همواره بر اساس دو مولفه ریسک و بازده صورت می گیرد.از يك طرف، شرکت ها به دنبال بيشينه كردن عايدي خود از سرمایه گذاري ها هستند و از سوی دیگر با شرايط عدم اطمينان حاكم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند.بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند. مطابق با ادبیات نظریه نمایندگی ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد . ازاین رو ، ساختار حاکمیت شرکتی  به عنوان راه حلی برای تقلیل تعارضات و هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی مورد توجه قرار می گیرد.یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.

بنابراین عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان(بازده)  و ریسک متواتراز آن می باشد.از این رو، ریسک عملکرد می تواند ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره و یا متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آورید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک است. به همین ترتیب  بازدهی سهام  را نیز می توان به عنوان عامل سنجش عملکرد سازمان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود.

با توجه به مباحث فوق سوال اصلی در این تحقیق  این می باشد که آیا ریسک و بازده سهام (سیستماتیک و فوق العاده) بر مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است یا نه؟

در این تحقیق چون هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است، روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد.چهار فرضیه برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق مطرح شد.نمونه آماری تحقیق شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس است که داده های آنها در طول 6 سال(1386-1391)، به عنوان دوره آزمون، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.پس از انتخاب نمونه،به کمک رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین و با استفاده از نسخه 7 نرم افزار eviews به آزمون فرضیات پرداخته شد.نتایج حاصل آزمون فرضیات به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه شده است.

بر اساس نتایج بدست آمده ، بین بازده سیستماتیک و ریسک سیستماتیک با مدت تصدی هیات مدیره از لحاظ آماری رابطه ی معناداری وجود دارد.این رابطه برای بازده سیستماتیک ،معکوس و برای ریسک سیستماتیک، مستقیم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92