دانلود پایان نامه -تحلیل درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتایج حاصل نشان می دهد به روش پس رونده طی ۷ مرحله صورت گرفته است. بطوریکه در مرحله آخر متغیرهای x1,x2,x3,x4,x7,x11,x12 و x14 بعنوان متغیرهای نهایی در مدل انتخاب شده اند. بطوریکه سطح معنی داری آماره های Wald برای ضرایب متغیر های مذکور کمتر از ۰٫۰۵ است ، این بدان معنی است که فرض صفر فوق برای متغیر های مذکور رد می شود و لذا ضرایب مزبور معنی دار هستند .

به این ترتیب شکل کلی تابع لاجیت بدست آمده به روش پیش رونده، به صورت زیر می باشد :

ـ تفسیر ضرایب

نسبت سود خالص به فروش شرکت

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۰٫۴۳ افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۱٫۵۴۶ درصد افزایش خواهد یافت.

نسبت سود ناخالص به فروش شرکت

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۰٫۴۱ واحد کاهش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۰٫۶۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.

بازده دارایی های شرکت

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر بازده دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۰٫۰۷۷ واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر بازده دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۱٫۰۸ درصد افزایش خواهد یافت.

بازده حقوق صاحبان سهام

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۰٫۰۰۷ واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۱٫۰۰۷ درصد افزایش خواهد یافت.

نسبت آنی

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت آنی شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۴٫۲۴واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت آنی  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۷۰٫۰۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

گردش مجموع دارایی های  شرکت

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر گردش مجموع داریی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۰٫۲۲ واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر گردش مجموع دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۱٫۲۴۸ درصد افزایش خواهد یافت.

 

نسبت بدهی به دارایی های شرکت

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت بدهی به دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۰٫۸۱ واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت بدهی به دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۲٫۲۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.

نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت

این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط ۱٫۰۷۲ واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط ۱٫۰۷۲ درصد افزایش خواهد یافت.

۴ـ ۳ـ۳ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل:

۴ـ۳ـ۳ـ۱ـ معنی داری و نکویی برازش مدل

پس از برآورد ضرایب متغیرهای مستقل مدل و نیز بررسی معنی داری هریک، در اینجا به بررسی معنی داری کل مدل رگرسیون و میزان نکویی برازش آن می پردازیم . ارزیابی کل الگوهای تحقیق با استفاده از آماره هاسمر و لمشو و شاخص های R2 کاکس ـ اسنیل و R2 نیگل کرک استفاده می شود. بطوریکه نتایج حاصل برای هر یک از سه مدل برازش شده به ترتیب در جدول ۴ـ۷ ارائه شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ بررسی درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسی نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش بینی بحران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار