دانلود پایان نامه -تحلیل درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتايج حاصل نشان مي دهد به روش پس رونده طي 7 مرحله صورت گرفته است. بطوريکه در مرحله آخر متغيرهاي x1,x2,x3,x4,x7,x11,x12 و x14 بعنوان متغيرهاي نهايي در مدل انتخاب شده اند. بطوريکه سطح معني داري آماره هاي Wald براي ضرايب متغير هاي مذکور کمتر از 0.05 است ، اين بدان معني است که فرض صفر فوق براي متغير هاي مذکور رد مي شود و لذا ضرايب مزبور معني دار هستند .

به اين ترتيب شکل کلي تابع لاجيت بدست آمده به روش پيش رونده، به صورت زير مي باشد :

ـ تفسير ضرايب

نسبت سود خالص به فروش شرکت

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 0.43 افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.546 درصد افزايش خواهد يافت.

نسبت سود ناخالص به فروش شرکت

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 0.41 واحد کاهش خواهد يافت. بعبارتي اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 0.661 درصد افزايش خواهد يافت.

بازده دارايي هاي شرکت

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر بازده دارايي هاي  شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 0.077 واحد افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر بازده دارايي هاي  شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.08 درصد افزايش خواهد يافت.

بازده حقوق صاحبان سهام

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 0.007 واحد افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.007 درصد افزايش خواهد يافت.

نسبت آني

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر نسبت آني شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 4.24واحد افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر نسبت آني  شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 70.035 درصد افزايش خواهد يافت.

گردش مجموع دارايي هاي  شرکت

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر گردش مجموع داريي هاي  شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 0.22 واحد افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر گردش مجموع دارايي هاي  شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.248 درصد افزايش خواهد يافت.

 

نسبت بدهي به دارايي هاي شرکت

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر نسبت بدهي به دارايي هاي  شرکت ها يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 0.81 واحد افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر نسبت بدهي به دارايي هاي  شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 2.247 درصد افزايش خواهد يافت.

نسبت سود ناخالص به هزينه مالي شرکت

اين ضريب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن ساير شرايط ، اگر نسبت سود ناخالص به هزينه مالي شرکت يک ريال افزايش يابد لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگي به طور متوسط 1.072 واحد افزايش خواهد يافت. بعبارتي اگر نسبت سود ناخالص به هزينه مالي شرکت ها يک ريال افزايش يابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.072 درصد افزايش خواهد يافت.

4ـ 3ـ3ـ گزينش الگوي مناسب با استفاده از رگرسيون لجستيک جهت برازش مدل:

4ـ3ـ3ـ1ـ معني داري و نکويي برازش مدل

پس از برآورد ضرايب متغيرهاي مستقل مدل و نيز بررسي معني داري هريک، در اينجا به بررسي معني داري کل مدل رگرسيون و ميزان نکويي برازش آن مي پردازيم . ارزيابي کل الگوهاي تحقيق با استفاده از آماره هاسمر و لمشو و شاخص هاي R2 کاکس ـ اسنيل و R2 نيگل کرک استفاده مي شود. بطوريکه نتايج حاصل براي هر يک از سه مدل برازش شده به ترتيب در جدول 4ـ7 ارائه شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران

 پایان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *